Afgelopen donderdag behandelde wij de Kadernota 2019, een volgens het nieuwe college ‘beleidsarme’ Kadernota, waarbij wethouder Houben eerder de ambitieuze oproep deed om maar met zoveel mogelijk moties en amendementen te komen. Volgens ons heeft wethouder Houben zijn taak niet helemaal goed begrepen en krijgt hij zijn wekelijkse uren blijkbaar niet gevuld. De afgelopen jaren heeft deze Raad via diverse moties meer dan 24 projecten aangenomen, waarvan een groot deel unaniem. Veel van deze projecten zijn de afgelopen periode voorbereid en zullen in 2019 en verder uitgevoerd moeten worden. Dat voorzitter, zou de prioriteit moeten zijn van deze Raad en vooral van het College. Niet zitten wachten op nieuwe initiatieven, maar aan de slag met de al verstrekte opdrachten. Helaas zien wij hier op geen enkele wijze iets van terug.

 

Voorzitter, wij horen dan ook graag hoe het college dagelijks aan de slag is met deze projecten, wat de stand van zaken is en wanneer concrete resultaten worden verwacht. Want voorzitter als er volgens de nieuwe coalitie ruimte is voor iets nieuws, dan zal het huidige toch zeker voor het einde van het jaar allemaal worden opgeleverd? Antwoord College: we zijn ons nog aan het inlezen, komen we in september op terug…

Voorzitter, van ons hoeft u vanavond dan ook geen 200 moties en amendementen te verwachten. Wel willen wij u een aantal aandachtspuntenmeegeven om deze nader te verkennen en indien om deze met de begroting 2019 mee te nemen.

Gezonde accommodaties

Het gaat dan allereerst om een gezamenlijke verkenning met de gemeente Valkenburg aan de Geul over een toekomstig sportcomplex voor SV Geuldal. Het staat opgenomen in het coalitieakkoord van Valkenburg aan de Geul en ook wij hebben ons eerder positief uitgesproken om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen. Zeker gekeken naar de toekomst en in de lijn met het ‘open club’ gedachte, waarbij de minister vorige week in het Nationaal Sportakkoord aangekondigd heeft hiervoor miljoenen vrij te maken, lijkt het ons goed om in 2019 deze mogelijkheden verder te verkennen. Dat geldt eveneens voor de voetbalverenigingen van Eys en Simpelveld die een steeds intensievere samenwerking aan gaan. We moeten er voor zorgen dat zij tijdig op de toekomst zijn voorbereid en dat we als gemeente niet achter de feiten aanhollen.

Gezonde infrastructuur

We spreken al jaren over snel internet, maar nu er daadwerkelijk mogelijkheden zijn en de providers aan de slag willen komt het er helaas nog steeds niet van. Terziet en Ingber zijn prachtige plekken met prachtige panden, maar helaas niet toekomstbestendig omdat ze anno 2018 nog steeds verstoken zijn van snel internet.In 2023 moet iedere Nederlander over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 megabit per seconde) kunnen beschikken. Dat staat in het Actieplan Digitale Connectiviteit, dat door de Minister is gepresenteerd. Ook hier verzuimt u invulling te geven aan het rijksbeleid.  Wij vragen opnieuw aandacht om hier in 2019 meer op in te zetten.

Dat geldt ook voor het verder uitbreiden van de veilige fietsroutes, zeker nu de Rijksoverheid heeft aangekondigd gemeenten 40% van de kosten te vergoeden als zij nieuwe fietsroutes aanleggen, zoals bijvoorbeeld het fietspad Eys-Simpelveld, Wijlre-Heerlen en de Trambaanroute.

 

Gezonde omgeving

Het in stand houden en terugbrengen van kleine landschapselementen is een belangrijk aandachtspunt. Ook voor 2019 verzoeken wij het College hierin te investeren zodat we ons vijfsterrenlandschap kunnen behouden en erosie tegengaan.

Daarnaast voorzitter staan er de komende jaren opnieuw veel wegreconstructies op de planning. Grotendeels worden deze samen met de inwoners opgepakt, zo ook in Stokhem. Het ambtelijk apparaat heeft afgelopen jaren samen met de inwoners plannen uitgewerkt voor de wegreconstructie, vervanging van het riool en verfraaiing van de dorpskern in Stokhem. Inwoners hebben zelf tekeningen gemaakt en voorstellen gedaan. Wij vinden dan ook dat we aan hun ideeën tegemoet moeten komen en verzoeken het college om de hiervoor benodigde financiële middelen op te nemen in de begroting 2019.

 

Gezonde organisatie

Dan voorzitter, het allerbelangrijkste. Als raad hebben we een hoop opdrachten verstrekt, want we zijn zeer ambitieus. Ambitieus zijn we ook met onze gemeentelijke organisatie, reden waarvoor we afgelopen jaar de Gemeentesecretaris hebben verzocht om te starten met het Organisatie Ontwikkel Traject (OOT) en met een integraal en uitgewerkt voorstel naar de Raad te komen. In deze kadernota zien wij opnieuw losse beleidsalternatieven als het over de gemeentelijke organisatie gaat. Voorzitter, laat helder zijn zonder een volledig OOT stemmen wij niet in met losse beleidsalternatieven voor de ambtelijke organisatie.

 

Gezonde inwoners

Kijken wij naar het Sociaal Domein dan hebben wij het nieuwe college nog niet gezien met initiatieven om budget te reserveren om eenzaamheid aan te pakken. En dat terwijl er een nadrukkelijke oproep ligt van de minister om voor 1 september 2018 een coalitie een tegen eenzaamheid te hebben gevormd en voor 2020 met uitgewerkte plannen te komen, waarbij onder andere senioren jaarlijks worden bezocht om te spreken over eenzaamheid. Ook hier roepen wij het college op om dit op te nemen in de gemeentebegroting 2019.

 

Tot slot voorzitter bereiken ons steeds vaker signalen dat we onvoldoende budget hebben om echt werk te maken van onze ambitieus op het vlak van gezond gewicht, sport en bewegen. Het activiteitenbudget zou niet voldoende zijn om daadwerkelijk stappen te zetten. Ook hiervoor vragen wij uw aandacht.

 

Gezonde Financiën

De financiële situatie van onze gemeente is gezond en de groei van het gemeentefonds en de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening laten zien dat realistisch is om deze plannen ook te gaan uitvoeren. Fractie Franssen gaat dan ook voor een gezond Gulpen-Wittem in alle opzichten.

 

Fractie Franssen