De verkiezingen zijn alweer enige tijd achter de rug en de Fracties Pro Gulpen-Wittem en Balans hebben inmiddels de coalitie gevormd en zijn eveneens overgegaan tot het voordragen en benoemen van de wethouders. Daarbij kwam ook het spreekwoordelijke konijn uit de hoge hoed. Een konijn in de vorm van een derde fulltime wethouder.

Saillant detail is dat Fractie Pro Gulpen-Wittem op haar website vermeld dat de huidige oppositie anders dacht over de feestelijke installatie van de wethouders. De oppositie zou in vileine bewoordingen de gang van zaken veroordelen én vervolgens als dieptepunt tegen de uitdrukkelijk toegelichte regels in, de stemming hebben misbruikt.

Uiteraard zijn wij het hier volstrekt mee oneens. Wellicht dat het woord ‘misbruikt’ zoals ProGulpen-Wittem aangeeft meer op henzelf betrekking heeft. Het was immers Wethouder Van der Kleij die vóór de verkiezingen te kennen gaf dat, mochten zij de Coalitie gaan vormen, er gekozen zou worden voor drie parttime wethouders.

Volledig verrast werden wij, alsmede de kiezers, dat de Coalitie inmiddels door drie fulltime wethouders wordt gevormd waarvan er één extern is. Hebben wij zelf geen goede wethouders? Is er onvoldoende kennis en vertrouwen binnen de coalitie in hun eigen mensen en kiezen we dan vooreen externe wethouder die elders al twee maal is moeten ‘aftreden’? In het kader van integriteit roept dit wel heel veel vragen op.
Ook het verzoek van de Gemeenteraad van Meerssen (maar liefst 3 A-4tjes met vragen) aan de Rekenkamercommissie om een diepgravend onderzoek in te stellen naar de gang van zaken omtrent de verkoop en verbouwing van de Proosdijschuur roept heel vragen op omtrent integriteit en misbruik.
En om nog even terug te komen op het woord ‘misbruikt’; heeft Pro Gulpen-Wittem de kiezers niet misbruikt door hen te laten geloven dat er drie parttime wethouders zouden komen? Nemen wij de verkiezingsfolder van Wethouder Van der Kleij nog even in gedachten dan stond daar toch bij hettweede punt: ‘een wethouder die eerlijk zegt waar het op staat en een hekel heeft aan vriendjespolitiek’. Eerlijk, vriendjespolitiek……… Wij vragen ons af in hoeverre dit nog steeds geldt voor haar.

Tot aan de benoeming van het huidige College werden de taken, welke uitgevoerd moeten worden door het College, op een perfecte wijze uitgevoerd door het toenmalig College. Wat gaan de huidige Collegeleden dan nu extra doen waardoor deze derde wethouder noodzakelijk is? En, wat gaat onze Burgemeester doen? In plaats van portefeuilles aan een derde wethouder toe te bedelen, had onze Burgemeester toch wel enkele portefeuilles meer op zich kunnen nemen. Daar is meer dan voldoende tijd voor, aangezien zij zich momenteel toch wel heel veel bezig houdt met vrijwilligerswerk. Hiermee willen wij zeker niet zeggen dat wij tegen vrijwilligerswerk zijn. Zeker niet. Maar vrijwilligerswerk verricht men normaliter in de vrije c.q. eigen tijd en niet onder (duurbetaalde) werktijd.

Wij vragen uw College dan ook om tijd te nemen voor herbezinning en wel op hele korte termijn. Hierbij dient u zich te focussen op de nieuwe invulling van het College met twee fulltime wethouders alsmede op de portefeuilleverdeling.

Dan komen wij bij het volgende punt.
Reeds bij het vorige College is bij de behandeling van de kadernota de functie van een Directie Secretaris (of Bestuurssecretaris) aan de orde gekomen. Het vorige College heeft dit toen uit de Kadernota gehaald in verband met de kosten welke hiermee gepaard zouden gaan. Het vorige College was van mening dat deze functie niet de toegevoegde waarde zou hebben in relatie tot de kosten. De taken van de Directie Secretaris zouden zeker door het zittend personeel en College uitgevoerd kunnen worden.

Nu bereikt ons echter informatie dat het nieuwe (huidig) College alsnog deze Directie Secretaris wil aanstellen ter ondersteuning van de Directie en het College. Twijfelt het College dan nu aan hun eigen kennis en kunde en ook aan die van de Directie? Ging er afgelopen jaren dan zoveel mis of werden er zaken niet uitgevoerd? Die signalen hebben ons nooit eerder bereikt en ook door de toenmalige oppositie werd gedurende de rit nooit gewag gemaakt van het feit dat er behoefte was aan een Directie Secretaris. Worden we straks geconfronteerd met een nieuwe topper die wellichtop andere plekken weg is gestuurd of wellicht een hele goede kennis is van …… ?

Eerlijk, vriendjespolitiek …….?

Het motto ‘Het kan ook anders’ wordt op deze wijze wel heel apart ingekleurd en ingevuld ! En hetgezamenlijke coalitieakkoord onder het motto ‘Buiten de gebaande paden’ wordt hiermee ook alleeer aan gedaan. Helaas wel met heel veel extra en onnodige kosten.

Wij stellen u dan ook de navolgende vragen:

 1. Bent u bereid om de portefeuilleverdeling te heroverwegen?
 2. Bent u bereid om terug te gaan naar twee fulltime wethouders?
 3. Wat zijn de jaarlijkse kosten van de derde (externe) wethouder?
 4. Wat zijn de kosten van de derde (externe) wethouder gedurende de komende vier jaren?
 5. Wat zijn de kosten van het extra wachtgeld van de derde wethouder?
 6. Bent u bereid de Gemeenteraad van de Gemeente Meerssen te vragen de uitkomsten van het

  onderzoeksrapport inzake de gang van zaken omtrent de Proosdijschuur, ter beschikking te

  stellen aan de Gemeenteraad van Gulpen-Wittem?

 7. Bent u bereid dit rapport te bespreken in de Gemeenteraad?
 8. Wat zijn de jaarlijkse kosten van de Directie Secretaris?
 9. Is er door het College al een besluit genomen over het invullen van de functie van de Directie

  Secretaris?

 10. Indien vraag 9 met ‘ja’ is beantwoord, wat waren dan de argumenten om dit te doen en middels

  welke procedure is dit gegaan?

 11. Hoe worden de kosten van de derde wethouder gedekt?
 12. Hoe worden de kosten van de Directie Secretaris gedekt?
 13. Kunt u garanderen dat deze extra kosten van derde wethouder en Directie Secretaris de

  komende jaren niet op de belastingbetaler worden afgewenteld middels belastingverhoging en

  eveneens niet uit de Algemene Reserve worden betaald?

 14. Kunt u garanderen dat er geen extra inkomsten, welke hier niet voor bedoelt zijn, gebruikt

  worden om de kosten van de derde wethouder en Directie Secretaris te betalen?