Het late nieuws van maandagavond noodzaakte ons om het College te bevragen over de ontsporing van het trambaantrace. Daar waar de samenwerking tussen de Lijn50 gemeenten vlekkeloos verloopt, ontspoorde dit maandagavond in een doodlopend spoor. Vaals trok de stekker uit het trambaantraject, nadat volgens de daar aangenomen motie de colleges van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem schriftelijk hadden geantwoord op hun brief. Wij zouden wel eens graag willen weten, welke brief, welke reactie, is het een gezamenlijke reactie? Waarom zijn wij alleen via de krant geïnformeerd. En nog belangrijker: hoe gaan we verder en wat betekent dit voor de noodzakelijke investeringen in Gulpen-Wittem. Reden voor de fracties CDA en Franssen om het nieuwe college te bevragen (zie hieronder). Wethouder Houben gaf antwoord: of eigenlijk niet… hij had gereageerd op een verzoek van de gemeente Vaals. Maar zijn reactie: die wist hij niet meer, komt hij volgende week schriftelijk op terug. Hoe eenvoudig we de vragen ook maakten.. hij was het spoor helemaal bijster, een black-out in zijn werkgeheugen van 10 dagen. De burgemeester vulde aan: hij wil het zorgvuldig doen.. Dat lijkt ons erg verstandig, want zonder spoorboekje komen we nergens! We hopen dat volgende week donderdag zijn geheugen terug is, zodat we te weten komen waarom het trambaandossier is ontspoord.

Vragenhalfuur 28-juni 2018 Trambaan

Is het huidige college door de voorzitter en directeur geheel geïnformeerd over het trambaan dossier en de afspraken die hieromtrent zijn gemaakt met de Raden en de colleges van de Lijn 50 gemeenten en provincie Limburg? Zo nee waarom niet?

 

Naar aanleiding van de berichten  in De Limburger d.d. 26 en 27 juni 2018, waarneer bent u hiervan door het college van Vaals op de hoogte gebracht omtrent hun voornemen (schriftelijk en/of mondeling? Wat waren uw reacties (schriftelijk en/of mondeling)op hun voornemens?  Heb u het gewezen op artikel 10 van de realisatieovereenkomst (schriftelijk en/of mondeling)? En wat was hun reactie daarop(schriftelijk en/of mondeling ?

 

Is nav uw informatie meteen separaat overleg gevoerd met de provincie c.q. de verantwoordelijk portefeuillehouder de heer E Geurts en de Lijn50 gemeente Eijsden-Margraten  (schriftelijk en/of mondeling)? Zo nee waarom niet/ zo ja wat is u medegedeeld?

 

Wat zijn de hiervoor genoemde reacties van betrokken partijen op het voornemen van het gemeentebestuur van Vaals , dat een van het op Toeristisch en duurzame prioriteiten en zelfs verheven binnen de Lijn 50  tot  majeurproject  geen doorgang vindt?  

 

Is men zich bewust dat een dergelijk voornemen leidt tot ernstige imagoschade naar de regio en provincie toe? Is uw college het met deze stelling eens?

 

Welke gevolgen heeft dit voor de Europese Interregsubsidie?

 

Volgens citaat De Limburger 27 juni jl: “de heer Geurts is de enige resterende ondertekenaar van de overeenkomst, hij ziet zich in de stuurgroep omringt door sceptischere wethouders”.  Behoort uw college i.q. portefeuillehouder ook tot deze wethouders?

 

Volgens citaat De Limburger 27 juni jl: “de provincie levert ruim de helft van de 3,7miljoen die de trambaanroute kost… Geurts: als dit het einde is dan gaat het geld terug in de grote pot. En zijn er plannen met grotere prioriteit “. Bent u hierover geïnformeerd door de gedeputeerde?

 

Realiseert uw college en de colleges van lijn 50 zich, dat deze stap ernstige gevolgen heeft voor de zelfstandigheid  en er weer een nieuwe discussie kan ontstaan over de herindeling van de Heuvellandgemeenten?

 

Waarom heeft de voorzitter de Fractievoorzitters in het kader van de actieve informatie plicht niet bij elkaar geroepen?

Fractie Franssen

Fractie CDA