Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2018 is er op initiatief van Fractie Franssen ingestemd met een parkeerevaluatie voor de kern Mechelen. Raadslid Robbert Dautzenberg zei daarover het volgende: “ De parkeerdruk in het kerngebied van Mechelen is met name in de avonduren en weekeinden erg hoog. Daarbij zien we dat de grote parkeerterreinen onvoldoende gebruikt worden door bezoekers en wandelaars. Dit leidt tot frustraties tussen bewoners, bezoekers en ondernemers.”

Fractie Franssen is blij dat er nu een gedegen onderzoek naar de parkeersituatie in Mechelen wordt uitgevoerd, waarbij alle inwoners en ondernemers actief betrokken worden, zodat er zicht komt op mogelijke oplossingen voor het verlagen van de parkeerdruk.

Lees hieronder het nieuwsbericht van de gemeente Gulpen-Wittem:

Nadat de gemeenteraad van Gulpen-Wittem eind 2017 het nieuwe parkeerbeleid voor de kern van Gulpen unaniem heeft vastgesteld gaat de gemeente in 2018 op dezelfde wijze de parkeerproblematiek in de dorpskern Mechelen onderzoeken en aanpakken. Bureau Royal HaskoningDHV gaat in opdracht van de gemeente met diverse belanghebbenden in overleg om te onderzoeken welke knelpunten er bestaan en welke oplossingsrichtingen daarvoor denkbaar zijn. Net als bij het parkeerbeleid in de kern van Gulpen krijgen alle inwoners van Mechelen de mogelijkheid hierover mee te denken. Zij ontvangen een verzoek om een enquête in te vullen en deel te nemen aan een informatieavond. Hierover worden ze door middel van een bewonersbrief geïnformeerd. Het onderzoek wordt in maart opgestart en na het zomerreces aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.