De gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem hebben een gezamenlijke reactie gestuurd aan de gemeente Plombières over het voornemen om in te stemmen met het heropenen van de zinkmijn Spri WalZinc in het Geuldal. 

Ons inziens zal de nieuwe industriële activiteit zowel bovengronds als ondergronds leiden tot een grove aantasting van de leefkwaliteit alsmede de toeristische belevingswaarde. Daarnaast zien wij een aantasting van de landschappelijke waarde en de natuur, in de vorm van afwatering, grondwater en geluidoverlast. Graag sluiten wij in dit schrijven ook aan op de reactie die inmiddels via de VVV Zuid-Limburg is gegeven. Daarin wordt onder meer gememoreerd aan de economische aantasting van het toeristisch kernproduct en het ontbreken van een onderzoek naar de economische effecten aan Nederlandse zijde, naast het ontbreken van een onderzoek naar de effecten voor de inwoners van onze gemeenten (gezondheid, microklimaat etc).

U zult begrijpen dat wij ons niet alleen grote zorgen maken omtrent de effecten van deze plannen maar ook stellig van mening zijn dat deze een forse aantasting betekenen voor de leefkwaliteit van onze inwoners, de belevingswaarde voor onze bezoekers en de economische kansen voor onze toeristische bedrijven. Mede omdat er naar onze mening geen sprake is van gedegen onderzoek, gezien het ontbreken van diverse aspecten, willen wij dan ook een voortzetting ten stelligste ontraden.

Lees hier de volledige brief