De afgelopen periode hebben wij de fracties Franssen en CDA veel jongeren uit Gulpen-Wittem gesproken. Bij deze gesprekken was er telkens een terugkerend thema: “wonen”. Onze jongeren willen graag in Gulpen-Wittem blijven wonen, maar slagen er niet in om een geschikte woonruimte te vinden tegen een betaalbare prijs en moeten daarom vaak met tegenzin hun “moederdorp” en gemeente verlaten. Het blijkt dat er slechts zeer beperkt betaalbare woningen voor jongeren zijn en dat er binnen onze woningmarkt slechts weinig starterswoningen beschikbaar zijn. Daarnaast weten we uit onderzoeken dat er op relatief korte termijn een tekort op de arbeidsmarkt dreigt te ontstaan en indien we jongeren niet in het heuvelland kunnen houden, dit probleem alleen maar groter wordt. Daarnaast is het behouden van jongeren in de gemeente van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in de dorpskernen en om onze tradities levensvatbaar te houden.

Samen met de CDA fractie en een enthousiaste groep jongeren “de verenigde jongeren Gulpen-Wittem”, hebben wij daarom de handen ineen geslagen en gezamenlijk dit initiatiefvoorstel opgesteld. Ik wil daarvoor grote dank uitspreken aan de ambtelijke ondersteuning voor het actief meedenken en schrijven aan dit voorstel.

Ik blik daarnaast ook even terug naar het vaststellen van de Verordening Wonen Zuid-Limburg, waarbij deze coalitie al een voorbehoud heeft uitgesproken het er niet bij te laten zitten dat als gevolg van deze kaders doelgroepen in de knel komen. Het systeem van compensatie heeft als gevolg dat een prijsopdrijvend effect t.a.v. de nieuw te ontwikkelen woningen ontstaat. Dit effect raakt starters op de woningmarkt relatief gezien het zwaarst, met als gevolg, nog minder ruimte voor hun op de woningmarkt.

Wij vinden het daarom van essentieel belang om samen met deze enthousiaste groep jongeren een krachtige bijdrage te leveren aan de versterking van de positie van jongeren op de lokale woningmarkt. Want voorzitter, jongeren moeten de mogelijkheid hebben om daar te wonen, waar ze willen wonen, in een woning die bij hun past.

Voorzitter, als ik kijk naar de reactie van het college dan dank ik hun voor hun eerlijke en constructieve houding, maar wij willen met dit voorstel ook daadwerkelijk acties in werking zetten en niet alleen een statement afgeven! Het is tijd dat jongeren, projectontwikkelaars, woningcorporaties en de gemeente samen ‘out of the box’ gaan denken en zorgen voor een toegankelijke woningmarkt voor jong- en oud in Gulpen-Wittem. De reacties uit de gemeenschap en ook al van een aantal projectontwikkelaars die wij ontvingen, sterkt ons alleen maar dat we met dit initiatief stappen kunnen zetten.

Ons voorstel bevat een aantal acties om beweging in de markt te brengen. Allereerst willen wij dat er gezamenlijk met de jongeren een overleg met de provincie Limburg wordt gestart om binnen de kaders van de Verordening Wonen Zuid-Limburg te zoeken naar mogelijkheden om dit initiatief mogelijk te maken. Daarbij doen wij ook een beroep op deze Raad om de politieke contacten in het gouvernement aan te spreken.

Daarnaast verstrekken wij het College de opdracht om binnen de bestaande programmering, in overleg met de marktpartijen en corporaties ruimte te zoeken voor de realisatie van starterswoningen, die levensloopbestendig en duurzaam zijn. Ten derde om binnen de bestaande programmering de focus te leggen op de door de jongeren aangedragen dorpskernen, zodat de beschikbare wooneenheden ook daadwerkelijk daar gerealiseerd worden waar jongeren willen wonen.

Dit vraagt van ons als gemeente ook dat wij de jongeren de gewenste ondersteuning bieden als het gaat om het opzetten van een duurzame, door hun zelf in te vullen realisatie van voor jongeren geschikte woningen binnen Gulpen-Wittem.

Tot slot voorzitter verzoeken wij het college om ons in het vierde kwartaal van dit jaar te informeren over de voortgang van deze uitgangspunten en dit te verwerken in de lokale woonvisie.

Voorzitter, ik hoop dat wij door gezamenlijk de schouders onder dit initiatief te zetten en de brede steun vanuit de samenleving dat we Gulpen-Wittem voor jongeren in de steigers kunnen zetten.

 

Robbert Dautzenberg (Raadslid Fractie Franssen)