Met de kadernota 2018 gaan wij door op de ingeslagen weg. Het coalitieprogramma van Fractie Franssen en CDA is bijna volledig uitgevoerd, maar wij zijn nog lang niet klaar. De ambities van Gulpen-Wittem zijn hoog en de dienstverlening naar de inwoners toe, kan nog steeds worden verbeterd. Deze kadernota en de meicirculaire van het Rijk biedt ruimte aan deze ambities, die wij als Fractie Franssen volledig onderschrijven. In deze kadernota treffen wij ook veel autonome ontwikkelingen aan, die wat ons betreft in de toekomst niet als beleidsalternatief, maar als autonome ontwikkeling gepresenteerd moeten worden, dat scheelt u in de toekomst een hoop werk.

Verder hebben wij in de Auditcommissie uitgebreid gesproken over de beleidsalternatieven die onze organisatie en bedrijfsvoering raken. Wij onderschrijven dat onze organisatie excellent moet kunnen functioneren en wat ons betreft hoort daar ook een degelijk plan en budget bij. Wij zijn dan ook verheugd om te vernemen dat de gemeentesecretaris hier graag werk van wilt maken en in de toekomst met een organisatieplan en budgetraming komt, een totaalpakket voor onze gemeentelijke organisatie. Het volledig opnieuw opbouwen met een schone lei van de Planning en Control cyclus vinden wij ook een prima voorstel en biedt ruimte om zaken efficiënter en effectieve in te richten. Het stemt ons ook tevreden dat er gebruik wordt gemaakt van de visie van Wouter Hart over verdraaide organisaties, waarbij “de bedoeling” centraal staat, een prima uitgangspunt om aan onze gemeentelijke organisatie- en dienstverlening te bouwen.

Ten aanzien van het beleidsalternatief communicatiecampagne Samen Doen, merken wij samen met de andere fracties op dat de afspraak is om dit uit het reguliere budget te betalen. Met een amendement stellen wij dan ook voor om dit beleidsalternatief te schrappen.