Op voorstel van de fracties Franssen en CDA heeft de gemeenteraad gisteren unaniem besloten om de nog bestaande leges voor verenigingen en stichtingen af te schaffen en de administratieve lasten bij o.a. vergunningaanvragen nog verder te verminderen.

Hoewel in onze huidige legesverordening weliswaar is opgenomen dat het tarief voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing € 0.00 bedraagt, vernemen wij uit de praktijk dat verenigingen toch niet van alle leges zijn vrijgesteld (of achteraf nog een verrekening moeten uitvoeren) er bv nog legeskosten worden gerekend als er sprake is van het nemen van verkeersmaatregelen en er wellicht nog andere kosten betaald moeten worden voor andere activiteiten die direct zijn gerelateerd aan een door een vereniging georganiseerd evenement. De Raad dus gebleken is dat aan het organiseren van activiteiten en evenementen nog steeds administratieve lasten danwel legeskosten gekoppeld zijn.

Wij hebben daarom het college verzocht om de gemeentelijke regelingen die van toepassing zijn op het invorderen van heffing/leges en administratieve lasten voor de organisatie van activiteiten en evenementen door verenigingen, zodanig aan te passen dat vrijwilligersorganisaties en verenigingen gevestigd in onze gemeente vrijgesteld worden van leges-, heffings- en andere (administratieve) lasten.