Het gisteren door de Raad aangenomen initiatiefvoorstel zelfsturing is gebouwd op de plannen die zijn gemaakt door de zelfsturingsgroepen en overleggen uit de verschillende kernen. Op de eerste plaats hartelijk dank aan die mensen die dit hebben opgesteld, zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Wij realiseren ons dat dit traject wellicht soms lastig en frustrerend overkomt, maar de wegen van de overheid zijn soms trager en ondoorgrondelijker alsdat wij zelf zouden willen. Enfin, wij zetten stappen op dit moment. Wij steunen dit voorstel en middels het raadsbrede amendement creëren wij tevens de dekking die noodzakelijk is voor de dekking van de kosten van de ondersteuner.  Na de zomer volgt (voorbereid door onze fractie en de zelfsturingsgroepen) het toetsingskader dan wel criteria waarlangs de 150.000 euro die wij ter beschikking stellen kan worden uitgegeven door de kernoverleggen.