De afgelopen weken hebben wij door middel van technische vragen en een tweetal auditcommissies uitgebreid gesproken over de jaarverslagen en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. In grote lijnen een positief verhaal, taken worden correct en meestal binnen het geraamde budget uitgevoerd. Vorige week zijn de begrotingen voor 2018 vastgesteld door de gemeenteraad, met uitzonder van de RUD.

WOZL:
Raadsbreed is er een oproep naar Den Haag om daad bij de woorden van de staatssecretaris te voegen. Er moet extra rijksgeld bij en een herziening van de verdeelsleutel om de stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden. De WOZL gemeenten dragen jaarlijks fors en in stijgende mate bij aan deze doelgroep, maar de effecten van het rijksbeleid zijn vele male groter dan de bekostiging die hiervoor is geraamd. Wij roepen Den Haag dan ook op om hun beloftes na te komen en bij te ramen voor het beschut werk.

Veiligheidsregio:
Tijdens de onlangs gehouden raadsconferentie zaten wij vooraf kritisch aan tafel, opnieuw extra geld voor de veiligheidskolommen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat na de presentatie die aan de Auditcommisie is gegeven, er bij onze fractie meer begrip is ontstaan voor deze roep om extra budget. Fractie Franssen stemt vanavond dan ook in met de aangepaste zienswijze zoals deze door de Auditcommissie is geformuleerd. Daarbij benadrukken wij wel de aandachtspunten van de zienswijze: meer en intensievere samenwerken tussen kazers, een veel duidelijkere communicatie naar de gemeenten toe en nu echt werk maken een integrale organisatie!

 

RUD
Met de begroting van de RUD kan onze fractie niet instemmen. Het verhogen van de tarieven met ruim 18% zonder voorafgaand overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau kan onze goedkeuring niet dragen. Wij roepen de RUD dan ook op om met een duidelijke onderbouwing en een aangepaste begroting naar Gulpen-Wittem te komen. Hoewel wij maar een kleine speler zijn in deze gemeenschappelijke regeling, willen wij nadrukkelijk onze afkeuring uitspreken door deze begroting vanavond te verwerpen.

GGD en Veilig Thuis
Ook bij deze gemeenschappelijke regeling moet er geld bij, zoals wij vooraf al hadden verwacht bij het vaststellen van onze gemeentelijke begroting 2017. De extra taken van de GGD zijn complexer geworden en de aansturing van de GGD wordt ook steeds complexer.

Wij roepen de portefeuillehouder dan ook op om actief en alert te blijven bij het lopende onderzoek naar de professionalisering van de Jeugdgezondheidszorg en het bestuurlijk opdrachtgeverschap en de Raad hierover te informeren.

Voor wat betreft Veilig Thuis stemmen wij in met de zienswijze van het College, maar verwachten wij niet dat deze oproep op Zuid-Limburgse schaal breed gedragen zal worden. Daarom vragen wij wel uw aandacht om de Raad te blijven informeren over de kostenontwikkelingen voor het onderdeel Veilig Thuis en daarin samen met de andere kleinere gemeenten op te trekken.