Fractie Franssen heeft Burgemeester Ramakers-Ruttens vanmiddag verzocht om in navolging van de gemeente Vaals een eeuwigdurende ontheffing te verlenen voor de schutterijen in Gulpen-Wittem voor het houden van optochten met hun exercitiewapens. Dit naar aanleiding van een probleem dat zich voordoet met de Wet Wapens en Munitie.

De volledige oproep:

Vanmiddag vernamen wij via uw collega burgemeester van de gemeente Vaals dat hij een eeuwigdurende verklaring van “geen bedenking” heeft verleend voor alle schutterijen in zijn gemeente om optochten te houden met hun exercitiewapens.

Dit naar aanleiding van een probleem dat zich voordoet met artikel 31 van de Wet Wapens en Munitie op basis waarvan officieel een ontheffing nodig is om met exercitiewapens deel te nemen aan een optocht. In het merendeel van de gemeenten, waaronder voor zover bekend ook onze gemeente heeft zich tot dusverre geen probleem voorgedaan met dit artikel omdat het ook niet actief onder de aandacht van de schutterijen en de burgemeesters is gebracht en niemand er zich op beroept.

Fractie Franssen stelt voor om problemen in de toekomst te voorkomen om dezelfde verklaring die de burgemeester van de gemeente Vaals heeft verleend ook voor Gulpen-Wittem van in het leven te roepen en de schutterijen hierover te informeren en onnodige administratieve rompslomp te voorkomen.

Wij wijzen in dat verband ook op de oproep van de gemeenteraad van Vaals om tot uniforme regelgeving te komen voor alle Limburgse schutterijen.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie Franssen