Op 18 januari 2017 trokken wij, Fractie Franssen aan de bel bij het College van Burgemeesters en Wethouders over de dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in het Heuvelland. Agrariërs en natuurbeheerders dreigen de aanleg en de onderhoud van ons landschap te moeten beperken omdat de provincie Limburg onvoldoende subsidie ter beschikking stelt om de onderhoudscontracten te verlengen.

Het College deelt onze zorgen over dit onderwerp en signaleert dat veel agrariërs op verzoek van onze gemeente hebben geïnvesteerd in het landschapsonderhoud, door hun bedrijfsvoering aan te passen en landschapselementen aan te leggen. Het niet verlengen van de onderhoudscontracten brengt ingrijpende gevolgen met zich mee voor de betrokken agrariërs en het landschap in het heuvelland. Het college vindt dit niet acceptabel en geeft aan alles in het werk te stellen om deze problematiek op te lossen. Daartoe zijn er inmiddels een aantal acties ondernomen:

  • De voorzitter van het nationaal Landschap Zuid-Limburg (de heer Gresel) is uitgenodigd om op bezoek te komen bij de agrariërs in Gulpen-Wittem om kennis te nemen van de problematiek.
  • Gedeputeerde Mackus (CDA) is tijdens een werkbezoek in Gulpen-Wittem op de hoogte gebracht dan de problemen en de wethouder heeft dit nadrukkelijk onder zijn aandacht gebracht.
  • Daarnaast is met vertegenwoordigers van de LLTB en Natuurrijk Limburg over dit onderwerp gesproken en is afgesproken om gezamenlijk op te trekken om het probleem aan te pakken.
  • Wethouder Franssen heeft bij het bestuurlijk overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg het onderwerp op de agenda geplaatst.

Naar aanleiding van onze brief en de acties van het College heeft de provincie Limburg toegezegd om het oprichten van een landschapsfonds op de agenda te plaatsen. Daarmee wil de provincie Limburg tot een lange termijn oplossing komen om de vernietiging van de natuurontwikkeling in het heuvelland te voorkomen.

Klik hier voor de volledige brief.

Fractie Franssen is verheugd met deze eerste stappen in de goede richting om de problemen op te lossen, maar blijft nadrukkelijk aandacht vragen voor dit onderwerp en zal zich blijven inspannen tot de problemen ook daadwerkelijk opgelost zijn.