Gulpen-Wittem, 7 maart 2017 – Wonen Wittem en de gemeente Gulpen-Wittem hebben afgelopen maanden samengewerkt aan een integraal plan voor het ‘Pendile’ terrein op de hoek Grachtstraat / St. Agathastraat te Eys. In het plan is een combinatie gelegd tussen de functies wonen en (openbaar) parkeren. Met respect voor het stedenbouwkundig aanzien van de omgeving is een oplossing gevonden waarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens voor meer parkeergelegenheid in het centrum van Eys en de behoefte aan meer sociale woningbouw in de gemeente. De gemeenteraad bespreekt het plan in zijn vergadering van 30 maart.

Meer sociale huurwoningen

Wonen Wittem is voornemens om op de locatie ‘Pendile’ vier sociale huurwoningen te realiseren. Uit een woningmarktonderzoek (2014) blijkt dat de gemeente nog een opgave heeft in het uitbreiden van deze sociale woningvoorraad. Met dit plan geven Wonen Wittem en de gemeente invulling aan deze maatschappelijke behoefte. De gemeente Gulpen-Wittem en Wonen Wittem vinden het daarnaast belangrijk dat de vier woningen passen in de karakteristieke omgeving. In de ontwerpfase is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden en de dorpsbouwmeester is hierbij nauw betrokken. Naast de vier huurwoningen op het ‘Pendile’ zal Wonen Wittem nog twee extra seniorenwoningen gaan realiseren bij In der Bend te Eys.

Uitbreiding openbare parkeergelegenheid
In het centrum van de kern Eys is de parkeerdruk hoog. Dit leidt regelmatig tot verkeersonveilige situaties. Vandaar dat gemeente Gulpen-Wittem in overleg met Wonen Wittem heeft onderzocht in hoeverre een combinatie van wonen en openbaar parkeren haalbaar is. Het uitbreiden van de parkeercapaciteit (16 stuks) ter plaatse wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van een naastgelegen perceel (Grachtstraat). De gemeente heeft hierover recent overeenstemming bereikt met de eigenaar. Daarnaast is extra ruimte gecreëerd doordat Wonen Wittem het aantal te bouwen woningen ter plekke heeft verminderd van oorspronkelijk zes naar vier woningen nu.

Wethouder Piet Franssen: “Ik ben verheugd dat we samen met Wonen Wittem tot een oplossing zijn gekomen voor het ‘Pendile’ terrein. We geven met dit plan een impuls aan de uitstraling van het gebied en we komen tegemoet aan de wensen van omwonenden als het gaat om uitbreiding van de parkeerplaatsen. Wat mij betreft een win-win-situatie voor de gemeenschap van Eys.”

Bestuurder Ed Peeters van Wonen Wittem: “Ik ben zeer blij met dit plan. Enerzijds is er nog steeds behoefte aan meer sociale woningbouw in de gemeente Gulpen-Wittem. Met dit plan komen wij hier nadrukkelijk aan tegemoet. Anderzijds draagt Wonen Wittem, als maatschappelijke organisatie, met dit plan ook bij aan de oplossing van de parkeerproblemen in de kern van Eys. Dit plan doet recht aan de belangen van zowel Wonen Wittem als ook de gemeente Gulpen-Wittem, maar ook en vooral aan de belangen van de (inwoners van de) kern Eys.”

Verdere proces
De gemeenteraad van Gulpen-Wittem bespreekt het plan in zijn vergadering van 30 maart. Indien de gemeenteraad zijn goedkeuring aan het plan geeft, gaan Wonen Wittem en gemeente Gulpen-Wittem een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden organiseren. Voor de realisatie van het plan zullen vervolgens de noodzakelijke planologische procedures opgestart worden.