Fractie Franssen heeft zeer verontrustende signalen ontvangen over de dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in onze gemeente en de regio. De afgelopen jaren is er door de provincie Limburg fors geïnvesteerd in het uitbreiden van de natuurontwikkeling bij agrariërs en het opwaarderen van ons vijfsterrenlandschap. Veel agrariërs, ook in Gulpen-Wittem hebben hun intensieve bedrijfsvoering en daarmee samenhangend hun akkervelden omgevormd tot natuur, hagen aangeplant, boomgaarden aangelegd, graften gereconstrueerd en ruimte gecreëerd voor deze natuurontwikkeling. In ruil voor deze gebiedsontwikkeling zijn er met deze natuurbeheerders contracten afgesloten (voor meestal zes jaar) en ontvangen zij een onderhoudsvergoeding voor hun beheerswerkzaamheden en inkomstenderving.

In 2017 loopt een groot deel van de afgesloten contracten af. Natuurbeheerders hebben zich samengepakt in een collectief genaamd stichting “Natuurrijk Limburg”. Dit collectief beheert de onderhoudsgelden namens de provincie Limburg. Nu de onderhoudscontracten aflopen, moeten deze overgesloten worden naar de stichting Natuurrijk Limburg. De natuurbeheerders zijn er recent achter gekomen dat zij geen nieuwe contracten meer kunnen afsluiten en dat daarnaast bestaande contracten niet worden verlengd. Er zou door de provincie Limburg onvoldoende budget ter beschikking worden gesteld om deze contracten te verlengen.

Daarmee dreigt er vanaf 1 januari 2018 een kaalslag in het Limburgs landschap. Een eerste schatting geeft aan dat er ruim 300 hectare aan natuurontwikkeling en kilometers aangeplante heggen niet meer voor een onderhoudsvergoeding in aanmerking komt. Voor de natuurbeheerders dreigt er een financiële catastrofe (waarbij naar schatting duizenden euro’s per beheerder aan onderhoudsgeld gekort wordt) en waarmee zij genoodzaakt zijn bedrijven te gaan omvormen naar een schaal vergrotend, intensief landbouw of veeteelt bedrijf. Dit alles komt ons vijf sterrenlandschap en de leefbaarheid niet ten goede. Daarnaast raakt dit niet alleen onze gemeente, maar het heel nationaal landschap Zuid-Limburg.

Fractie Franssen heeft grote zorgen over deze ontwikkeling en pleit daarom voor een spoedoverleg met de betrokken instanties. Het kan volgens ons onmogelijk zo zijn dat grote investeringen die de afgelopen jaren in de natuurontwikkeling van ons 5-sterrenlandschap zijn gedaan, nu verloren gaan doordat er geen onderhoudsgelden meer beschikbaar zijn en natuurbeheerders hun hagen en boomgarden weer gaan rooien. Daarbij gaat er naast de natuur ook een kapitaalinvestering verloren.

Wij roepen het college daarom op om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de provincie Limburg en met name de verantwoordelijk gedeputeerde Mackus, de stichting Natuurrijk Limburg dat zorgt voor de onderhoudsgelden en de LLTB als vertegenwoordigend orgaan van met name de agrariërs die door deze kaalslag gedupeerd worden.

 

Daarbij willen wij weten hoe wij deze beperking van het budget moeten zijn in relatie tot de groen blauwe diensten die door de provincie Limburg de afgelopen jaren zijn ingezet, de grote acties die de provincie Limburg heeft opgezet om agrariërs om te vormen naar natuurbeheerders en Provinciaal Omgevings Plan.

 

Daarnaast doen wij aan u het dringend verzoek om de Gemeenteraad te betrekken bij dit proces en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen., zodat wij waar nodig actie kunnen ondernemen om deze dreigende natuurvernietiging tegen te gaan. Tot slot verzoeken wij om uw collega’s in de regio van deze ontwikkeling op de hoogte te brengen.