Gulpen-Wittem, 23 december 2016 – Gulpen-Wittem kan rekenen op een provinciale bijdrage van ruim 1 miljoen euro voor de uitvoering van het centrumplan in Gulpen. In het kersverse Belevingscentrum van Gulpener bierbrouwerij is het centrumplan gepresenteerd en hebben wethouder Franssen en gedeputeerde Geurts een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een kwaliteitsslag die de gemeente wil maken en die ze heeft vertaald in verschillende projecten. Het geld wordt niet zomaar verstrekt, maar Provincie Limburg en gemeente sturen gezamenlijk op de afgesproken eindresultaten.

Samenwerking

Gulpen-Wittem is de eerste gemeente buiten de vier grote steden die een convenant sluit met de Provincie Limburg over stedelijke ontwikkeling. Gulpen-Wittem wil met het nieuwe plan zijn centrumfunctie versterken en meer toeristen aantrekken. Gedeputeerde Eric Geurts licht toe: “Een drukbezochte kern moet levendig zijn en bezoekers iets te bieden hebben. Een toeristisch gemeente als Gulpen-Wittem moet aantrekkelijk blijven; daarvoor moet ook in openbare ruimte en voorzieningen geïnvesteerd worden. Met deze provinciale impuls hopen we dat ook andere partijen aanhaken of gaan investeren. Stilstaan is achteruitgang. De gemeente heeft een forse ambitie op tafel gelegd en daarvoor zelf al een substantieel deel van de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Daarom willen we bijdragen aan die hoge ambitie en dat doen we in de vorm van een convenant waarin we gezamenlijk afspraken maken en doelen vastleggen. En uiteraard ook een bijdrage in de kosten toezeggen. Wij denken dat het centrumplan Gulpen een belangrijke impuls is voor de gemeente. De gemeente is aan zet voor de verlevendiging in de kern.“ In 2019 moeten de werkzaamheden voltooid zijn.

Extra werkgelegenheid

Met het realiseren van de plannen voor het centrum zijn ruim 30 mensjaren werk gemoeid en zal naar verwachting negen structurele voltijdse banen opleveren.

Samenhangend programma aan deelprojecten

Door de realisatie van nieuwe projecten gaat de gemeente Gulpen-Wittem de fysieke omgeving (conform het Beeldkwaliteitsplan) opwaarderen en legt zij verbinding met sociale en maatschappelijke initiatieven. De belangrijkste deelprojecten zijn:

  • het slopen van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan en het herontwikkelen van het vrijkomende gebied tot een parkomgeving;
  • de aan- en ombouw van de bestaande Toeristenkerk tot een nieuwe gemeenschapsvoorziening en een centrum voor activiteiten in het sociale domein;
  • het realiseren trappartijen naar de oevers van de Gulp en het weghalen van een deel van de overkluizing, zodat de rivier meer aantrekkelijk en beter benaderbaar is.
  • een nieuwe huisvesting voor de bibliotheek Gulpen-Wittem en het jongerencentrum Galaxy in een vrijgekomen deel van het gemeentehuis;
  • de doorontwikkeling van de Gulpener bierbrouwerij (belevingscentrum en openbreken muren aan de Rosstraat);
  • herontwikkeling van de centrale parkeervoorziening in de kern (Willem Alexanderplein);
  • het realiseren van een unilocatie voortgezet onderwijs in Gulpen (Sophianum).

Wethouder Piet Franssen: “Wie vooruitkijkt, heeft de toekomst. Alleen als we ver genoeg vooruitkijken, kunnen we strategische keuzes maken met een duurzaam en integraal karakter. En dit laatste is voor onze gemeente van groot belang. De kern Gulpen vervult in het Heuvelland op tal van gebieden een centrumfunctie. Met dit centrumplan anticiperen we tijdig op ontwikkelingen en kansen, waardoor Gulpen levendig en aantrekkelijk blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers.”

Structuurversterking

In het kader van de Stedelijke Ontwikkeling in Limburg heeft de provincie een bedrag van € 32 miljoen beschikbaar voor projecten in de grotere steden Maastricht, Sittard, Heerlen en Venlo. Voor andere centra met een regionale functie waaronder dus Gulpen-Wittem, is er in totaal acht miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er ook nog extra geld beschikbaar voor meer groen in de steden. Uitgangspunt is dat deze middelen direct leiden tot concrete resultaten. “Als provincie ondersteunen we plannen die de structuur en onderlinge sociale verbindingen versterken”, zegt gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor Stedelijke Ontwikkeling.