Vanavond presenteren wij onze algemene beschouwing op deze 3e begroting van deze coalitieperiode. Wij willen op de eerste plaats het college, maar vooral de ambtelijke organisatie een groot compliment maken voor het product wat voor ons ligt. Wij zien goede vooruitgang in het SMART-formuleren en ook de gecompliceerde wijzigingen van de BBV zijn duidelijk verwerkt. Onze complimenten voor de goede lees- en begrijpbaarheid van deze begroting.

Fractie Franssen is trots op deze begroting. Zeker als wij kijken naar de kadernota en daarbij constateren dat alle voorstellen door het College zijn overgenomen. De Raad wordt op haar wenken bedient en vrijwel alle voorstellen uit het coalitieprogramma zitten in deze begroting verwerkt.

Algemeen bestuur

Klant Contact Centrum (KCC)

In 2015 is het Klant Contact Centrum opgestart en in 2016 zijn er verdere stappen gemaakt. Onze fractie heeft zich eerder samen met het CDA kritisch opgesteld over de voortgang van het KCC en duidelijk gesteld dat er in 2017 een grote slag moet worden gemaakt. De coalitiepartijen danken daarbij de burgemeester voor zijn vurig pleidooi bij de Kadernota en hopen dat deze woorden ook in acties worden omgezet. Mede na het gesprek hierover, hebben wij hier veel vertrouwen in. Daarbij onderstrepen wij de ambitie om de communicatiekanalen te optimaliseren en de website te vernieuwen. Wij stemmen daarom in met het voorgestelde beleidsalternatief, want klantvriendelijkheid en een verkleining van de afstand met de burgers en ondernemers is voor ons van groot belang.

Administratieve lastenvermindering

De ambitie om administratieve lasten verder te verminderen en procedures correct af te handelen is ook voor ons een belangrijk punt. Processen lean en mean insteken zou ons advies aan u zijn.

Zelfsturing

Op het vlak van zelfsturing hebben wij als gemeentebestuur gezamenlijk het afgelopen jaar niet stil gezeten. Wij zijn bij ons zelf te rade gegaan en hebben actiepunten voor de komende jaren opgesteld. Het is zaak om nu in december samen met de kernoverleggen aan tafel te gaan om onze gezamenlijke ambities waar te maken. Daarbij hebben vooral de kernoverleggen in 2016 hard gewerkt en ambitieuze plannen opgesteld. Zij dragen daarmee bij aan het bevorderen van de lokale participatie. Fractie Franssen ziet daarbij mooie projecten ontstaan, in elke kern waarin zelfsturing is opgestart. Deze plannen juichen wij stuk voor stuk toe.

Wel constateren wij dat met name in de kern Partij er ambities zijn voor de aanleg van het Dorsplein, maar dat vooralsnog, in tegenstelling tot de andere kernen, een budget daarvoor niet is meegenomen in deze begroting. Samen met het CDA stellen wij voor om hier ook in 2017 budget voor vrij te maken, zodat het plan voor het Dorpsplein in Partij door het Kernoverleg en het college klaar voor uitvoering kan worden gemaakt.

Informatiebeveiliging en privacy

Het is zaak dat onze gemeente haar informatiebeveiliging goed op orde heeft en kwetsbare informatie niet zomaar op straat komt te liggen. De aanstelling van een privacyfunctionaris past daar prima in. Daarnaast vragen wij ook uw aandacht voor de verplichtingen die de Wet meldplicht Datalekken aan ons als gemeente stelt.

Regionale samenwerking

Fractie Franssen vindt samenwerken belangrijker dan plannen maken voor een fusie. Een stevige samenwerking met onze buurgemeenten en Maastricht-Heuvelland is van essentieel belang. Wij hebben ons eerder dit jaar tegen een herindeling gekeerd, maar zien absoluut meerwaarde in de plannen voor samenwerking die het College voorstelt. Voor onze fractie geldt: samenwerking daar waar noodzakelijk of waar dit een duidelijke meerwaarde voor onze inwoners biedt. Wij vragen u wel om een nadere toelichting op dit beleidsalternatief en de acties die u daarbij in 2017 wilt uitvoeren.

Generatiepact

Wij zijn verheugd dat ook deze gemeente toetreed tot het generatiepact, om nieuwkomers op de arbeidsmarkt de kans te bieden te groeien in deze organisatie en op tijd kennis over te dragen door de ervaren senioren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een toekomstbestendige ambtelijke organisatie.

Openbare orde en veiligheid

Inwoners van Gulpen-Wittem moeten zich niet alleen veilig voelen, maar vooral ook veilig zijn. Voor onze fractie is dat een belangrijke zaak. De uitvoering van het integrale veiligheidsplan, zoals deze ambitieuze Raad dit heeft vastgesteld, draagt aan dat uitgangspunt bij. Het beleidsalternatief om hiervoor extra middelen in te zetten, sluit daar goed op aan. Wij zijn ook enthousiast over de behaalde resultaten vanuit de burgerparticipatie Whatsapp-buurtpreventie groepen op te zetten. Wij vragen u dan ook om ook hier in 2017 weer aandacht aan te besteden en deze groepen uit te breiden. Wij vinden het belangrijk dat er periodiek contact is met de veiligheidsdiensten en dat de Politie zichtbaar op straat aanwezig is. De snelle reactie van de Politie op melden draagt bij aan het vergroten van het veiligheidsgevoel.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Parkeerbeleid

In 2017 staat op verzoek van deze Raad de evaluatie van het parkeerbeleid in Gulpen-Wittem op de rol. Voor ons en Balans een belangrijk aandachtspunt. Wij zien uit naar een optimalisatie van het parkeren in Gulpen en of het invoeren van een blauwe zone tot een verbetering leidt van de parkeerdruk en de toestroom van het winkelpubliek. Voor de toeristische kernen vragen wij nogmaals aandacht voor de verwijzingsborden. Onze fractie is van mening dat deze borden nog steeds onvoldoende zichtbaar zijn en met name wandelaars er niet toe bewegen om aan de rand van een dorpskern te parkeren. Dit leidt met name tot frustraties bij de inwoners die hun auto in de eigen buurt niet kwijt kunnen.

Verkeersveiligheid
Wij zijn verheug dat het College alsnog overstag gaat om in Mechelen het fietspad door te trekken tot in de bebouwde kom en dat de provincie ook voor dit laatste stuk de beurs trekt. Onze fractie is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Wij verzoeken het College om deze herinrichting zo snel mogelijk op te pakken, om fietsongelukken te voorkomen.

Openbaar Vervoer

Vanaf 11 december gaat Arriva het openbaar vervoer in Limburg verzorgen. Fractie Franssen was bij de presentatie van het Limburgnet in 2014 zeer enthousiast als het ging om de betere bereikbaarheid van de steden, maar benadrukte toen al te vrezen voor het voortbestaan van het busvervoer voor de kernen die niet aan de Rijksweg liggen. Ondanks de lobby van deze gemeenteraad om voor de kleine kernen vormen van openbaar vervoer te behouden, moeten wij nu vaststellen dat er veel is geschrapt. De vragen en zorgen van inwoners die wij de afgelopen weken ontvangen hebben, zijn volgens onze fractie en het CDA niet te negeren.

Wij verzoeken het College dan ook met klem om nogmaals met de Gedeputeerde en Arriva in gesprek te gaan om hun besluit te heroverwegen. Daarbij hebben wij met name ernstige twijfels aan de gebruikte gegevens, omdat die volgens ons onvolledig zijn. Wat ons nog het meest frustreet is dat op de Lijn 57 toeristen meer aanbod krijgen dan onze eigen inwoners. Scholieren worden vrijwel gedwongen om in de stad te blijven, omdat de kernen onbereikbaar worden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn als het gaat om het stimuleren van openbaar vervoer? Wat betreft de OV-toerpas hopen wij dat Arriva alsnog de meerwaarde van dit product inziet en dit voor de toeristen gaat aanbieden.

Snel internet

Een vast actiepunt in onze beschouwingen is het snel internet. De afgelopen 6 jaar hebben wij gepleit voor een dekkend netwerk van snel internet, om onze gemeente in de toekomst aantrekkelijk te houden. Er lijkt licht aan het einde van de kabel te komen, nu de provincie zich actief gaat mengen in het stimuleren van snel internet. In Noord-Limburg zijn de eerste stappen gezet, onze vraag. Kunnen wij in 2017 in Gulpen-Wittem de eerste zuidelijke stappen verwachten?

Economische zaken

Aan het begin van deze coalitieperiode was een van onze prioriteiten: economische groei voor Gulpen-Wittem. Steeds vaker horen wij dat onze gemeente aantrekkelijker wordt voor ondernemers om zich te vestigen of om nieuwe investeringen te doen. Wij zijn dan ook blijk dat het ingezette beleid haar vruchten afwerpt.

Centrumfunctie

Ook de komende jaren zit deze gemeente niet stil als het gaat om het stimuleren van de economie en het toerisme. Wij denken daarbij met name aan de optimalisering van de Gulperberg, het verder ontwikkelen van het centrum van Gulpen en de nieuwe toeristische visie. De ontwikkelingen rondom het Agro Leisure Park blijven wij zoals eerder gezegd kritisch volgen.

Leegstand

Wij zijn benieuwd naar de verdere aanpak van de leegstand van winkel- en bedrijfspanden in deze gemeente. Het college stelt voor in 2017 instrumenten in te gaan zetten om leegstand aan te pakken. Wij zijn benieuwd naar deze instrumenten vragen u om een toelichting.

Duurzame hotelontwikkeling

Deze gemeente steekt jaarlijks veel geld in Limburg Economic Development (LED). Fractie Franssen heeft altijd kritisch tegenover deze investeringen gedaan en wil jaarlijkse resultaten zien. Gelukkig constateren wij dat het geld goed wordt besteed en ook in Gulpen-Wittem tot haar recht komt. Wij vragen het College daarbij om in 2017 de Raad nader te informeren over het project “duurzame hotelontwikeling”, de naam spreekt ons in elk geval zeer aan!

Eigen ondernemers eerst!

Enkele jaren geleden hebben wij een Raadsbrede motie aangenomen, waarbij onze lokale ondernemers zoveel mogelijk voorrang krijgen bij het verstrekken van gemeentelijke opdrachten. Wij constateren dat ondernemers enthousiast zijn als zij de kans krijgen om voor onze gemeente te werken en dat de kwaliteit vaak uitmuntend is. Toch zien wij de laatste tijd weer meer “vreemde en soms buitenlandse vogels in het Gulpen-Wittemse nest”, wij doen nogmaals een oproep aan de gemeentelijke organisatie om daar waar mogelijk altijd eerst een lokale ondernemer de kans te bieden om een opdracht uit te voeren.

Toeristenbelasting

Zeer recent nam deze Raad een motie aan om de Toeristenbelasting te evalueren. In deze begroting stelt u een plan van aanpak voor, dat Fractie Franssen niet kan steunen! De motie zoals deze unaniem is aangenomen vraagt om uitwerking van scenario’s voor het heffen van toeristenbelasting. Dat de Klankbordgroep een rol speelt in het beoordelen van deze scenario’s is essentieel. Maar de door u voorgestelde is niet in lijn met de intentie van de raad. Wij verzoeken u dringend om de scenario’s in 2017 alsnog uit te werken en aan deze raad te presenteren.

Onderwijs

Over een aantal weken gaat in Mechelen de schep in de grond voor een nieuwe school Wij zijn blij dat het Innovo, de ouders en de wethouder is gelukt om vaart te zetten achter deze plannen. Wij realiseren ons daarnaast ook dat er moeilijke beslissingen moeten worden genomen als het gaat om het behoud van scholen en met name de schoolgebouwen- en gymzalen als het onderwijs vertrokken is. Een probleem dat de komende tijd in meerdere kernen speelt.

Basisschool- en gymzaal Wahlwiller

Recent stelden wij u kritische vragen over het schoolgebouw en de gymzaal in Wahlwiller. Ons doel: blijf in contact met de gebruikers en inwoners en werk samen met hun een plan uit voor de toekomst. De beantwoording van de vragen stelt ons allerminst gerust. Wij verzoeken het College met klem om samen met de gebruikers en de zelfstuurgroep aan de slag te gaan over de toekomst van het schoolgebouw en de gemeenschapsvoorziening. Voordat u een onomkeerbaar besluit neemt, vragen wij u dringend om de Raad hierbij te consulteren. Een passende oplossing hier is wenselijk, een snelle verkoop of sloop is dat niet.

Sport, Cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie is het hart- en de corebusiness van Gulpen-Wittem. Wij investeren jaarlijks veel in onze sportverenigingen, culturele activiteiten en het onderhoud van recreatieve voorzieningen. Het beleid is zeer succesvol en verdient een pluim! Wij horen veel enthousiaste reacties als het gaat om ons beleid en het behoud van cultureel erfgoed.

Gemeenschapsvoorziening Gulpen

Wij zijn blij dat er voor de kern Gulpen nu daadwerkelijk schot komt in de ontwikkelingen rondom de protestantste kerk. Dit moet voor de kern Gulpen garanderen dat ook zij in de toekomst kunnen beschikken over een accommodatie voor- en door de verenigingen.

Sociale voorzieningen

De decentralisaties zijn al een tijdje in de uitvoering en tot nu toe zeer succesvol in deze gemeente. We scoren goed in de benchmarks en onderzoeken. Maar wat voor onze fractie telt, zijn tevreden inwoners. Gelukkig zijn de meeste inwoners tevreden over onze sociale voorzieningen en worden er hard gewerkt aan het inrichten van duurzame kernen, waarbij alle inwoners volwaardig mee kunnen doen. Ook financieel pakken de decentralisaties vooralsnog niet desastreus uit en waren er zelfs meevallers te melden. Wij willen de wethouder daarbij wel niet de verwachting scheppen, dat de pot leeg moet. Daarbij benadrukken wij het project Samen Doen vanaf 2018 binnen de bestaande budgeten moet worden uitgevoerd. Het behouden van een gezonde reserve is van essentieel belang om (onverwachte) tegenvallers op te vangen.

Lokaal aanspreekpunt

Sinds dit jaar hebben wij in onze gemeente een lokaal aanspreek- en servicepunt. Wij zien benieuwd naar de resultaten en of het College al kan bevestigen of deze aanpak in 2017 wordt voorgezet?

Podium 24

Wij zijn nog altijd zeer sceptisch over de werkwijze en resultaten van Podium 24. Wij zijn benieuwd naar de resultaten en vragen het College om in het eerste kwartaal van 2017 ons hierover te informeren.

Mantelzorgcompliment

In de begroting lezen wij dat het College nog geen besluit heeft genomen over de toekomst van het mantelzorgcompliment. Ons voorstel is om geen wijzigingen door te voeren, kan het College hier al een antwoord op geven?

Volksgezondheid en milieu 

AED-Netwerk

Gulpen-Wittem scoort landelijk hoog op het vlak van Hartveilig. Veel inwoners volgen reanimatiecursussen en zijn aangesloten op het netwerk, inmiddels hebben ook al een aantal inwoners hun leven aan dit netwerk te danken. Fractie Franssen benadrukt dat uitbreiding van het netwerk van essentieel belang is en verzoekt het College om ook in 2017 hier acties voor uit te zetten.

Duurzaamheid

In de afgelopen jaren zijn er veel investeringen gedaan in duurzaamheid. Op dit moment lijkt het naar buiten toe een beetje stil rondom de duurzaamheidsinvesteringen en bewustwording naar inwoners toe. Wij ontvangen graag een update over het duurzaamheidsbeleid en voorgenomen investeringen. Daarnaast delen wij de vreugde van GroenLinks dat vanaf januari het plastic afval elke twee weken wordt opgehaald. Wie even geduld heeft om te wachten op onderzoeksresultaten, wordt ook beloond. Daarbij zien we met belangstelling uit naar het nieuwe afvalbeleid.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wij hebben recent in deze raad de structuurvisie wonen in regionaal verband vastgesteld. Wij realiseren ons dat wij dit in regionaal verband oppakken en maar een kleine speler in een groot geheel zijn. Wij hopen dat wij aantrekkelijk blijven voor alle doelgroepen in alle delen van de woningmarkt. Het continueren van de startersleningen, zoals ook reeds recentelijk vastgesteld, past daar prima in.

Het is goed om te lezen dat er weer extra geld beschikbaar komt voor het groenonderhoud in de dorpskernen. Het is vaak een grote frustratie van inwoners als de stoepen groen zijn en het plantsoen leeg. Daarbij realiseren wij ons ook dat inwoners hier zelf een rol in kunnen en zouden moeten spelen. Wij verzoeken u om met name ook samen met inwoners naar de besteding van dit extra budget te kijken, ook in de kernen waar nog geen kernoverleg is opgericht..

Financiën

Ten aanzien van de financiële paragraaf hebben wij slechts 1 opmerking en dat in de vorm van een amendement. In de begroting van 2016 hebben wij een eenmalige verhoging van de hondenbelasting voorgesteld. Naar nu blijkt wordt er voor 2017 wederom een verhoging voorgesteld, resulterend in een bijzonder hoog tarief. Dit voorstel willen wij ongedaan maken. Een nieuwe verhoging van de hondenbelasting is niet noodzakelijk en wenselijk, nu de extra afvalbakken in ruime mate zijn geplaatst.

Tot slot

Wij zijn, zoals ook in het begin gesteld, hoopvol voor de toekomst. Deze begroting voor ons is duidelijk en helder en geeft invulling aan onze ambities. Wij wensen het college dan ook veel succes en wijsheid bij de verdere plannen en realisatie daarvan. Ik dank u voor uw aandacht.