Tijdens de afgelopen Raadsvergadering is er een unanieme motie aangenomen over de raadsconferentie van de Wittemer Allee. Laat voorop staan dat ook onze fractie van mening is dat de inwoners geïnformeerd en betrokken moeten worden bij deze planvorming.

Ter verduidelijking willen wij benadrukken dat niet het College of wethouder Franssen, maar Gedeputeerde Staten verzocht heeft om een besloten Raadsconferentie. De gedeputeerde wil eerst de gemeenteraad volledig kunnen informeren, voordat een formele procedure wordt opgestart. Daarnaast kunnen in een Raadsconferentie geen besluiten worden genomen en is ook niet de gemeenteraad maar de provincie aan zet als het om provinciale wegen en besluiten daarover gaat.

Fractie Franssen is daarbij wel van mening dat de door de provincie Limburg beoogde plannen zo snel mogelijk openbaar gemaakt moeten worden. Daarnaast moeten inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te praten over de plannen. Reden voor onze fractie om bijgevoegde motie te steunen, omdat ook onze Raadsleden zo snel mogelijk duidelijkheid willen.

Motie Wittemer Allee