Afgelopen donderdag sloegen wij de piketpalen voor de gemeentebegroting 2017. Een zware hamer hebben wij als fractie vooralsnog niet nodig. We moeten ons als gemeente niet rijk rekenen met de hogere rijksbijdrage.

Het is zaak om ook nu terughoudend te zijn met het opstellen van nieuwe plannen. Voor ons liggen de prioriteiten vast in het coalitieakkoord “ Samen bouwen aan leefbaarheid” en toetsen wij ook deze kadernota aan het vastgestelde akkoord. Uiteraard zijn er altijd wensenlijsten, bij ons en bij de inwoners. Daar waar mogelijk willen wij daaraan tegemoet komen, mits deze passen binnen de financiële kaders.

Een aantal zaken hebben wij nader besproken:

Het Klant Contact Centrum

Wij zijn tevreden over de ontwikkelingen van het KCC en de verbetering van de dienstverlening voor onze inwoners. Een aantal van deze ontwikkelingen behoren volgens onze fractie ook vanzelfsprekend te zijn en niet telkens met nieuwe opleidingen te worden aangeleerd. Een overheid die buiten actief is en niet binnen haar eigen huis, een overheid die communiceert als de beste en zicht verschuilt achter regels, zijn regels. Het vragen van een extra budget van 98.000 euro voor 2017 en structureel 120.000 euro kan de goedkeuring van deze coalitie niet dragen. Daarnaast verwachten wij voor de begrotingsbehandeling concreet inzicht in de plannen en cijfers!

Gemeentelijke verkeers-en vervoersplan en parkeren in Gulpen

De evaluatie van het gemeentelijk verkeers-en vervoersplan en het parkeerbeleid in Gulpen juichen wij toe. Wij zien dat de omliggende gemeenten allen hun parkeerbeleid aan het evalueren en aan het passen zijn. Om concurrerend met onze omliggende gemeenten te blijven is een toekomstig bestendig parkeerbeleid van groot belang.

Het vijf-sterrenlandschap

Onze gemeente kenmerkt zich door haar prachtig landschap om de mooie en gezellige dorpen heen. Ons landschap zorgt voor de economie, aantrekkingskracht, ontspanning en belevenis. Wij constateren daarnaast dat ondanks de grote inspanningen van ons eigen groenbedrijf er nog meer aandacht voor onze groene omgeving noodzakelijk is. Voor 2017 willen wij daarom samen met het CDA aanvullend budget ter beschikking stellen. Daarnaast dragen wij het college op, dit verhoogde ambitieniveau voor 2018 en verder op te nemen in het onderhoudsplan Groen.

Renovatie Hanzonstraat in Eys

Enkele jaren geleden zijn er werkzaamheden aan de Hanzonstraa in Eys uitgevoerd, helaas heeft de straat hier meer schade dan profijt van opgelopen. De herstelwerkzaamheden die in 2015 zouden plaatsvinden, zijn doorgeschoven naar 2018. Wij stellen samen met het CDA voor om deze werkzaamheden in 2017 alsnog uit te voeren en de straat weer in een veilige en toekomstbestendige toestand te brengen.

Amfitheater Wijlre

Vanuit de bewoners van Wijlre zijn er een aantal projecten aangedragen om op te pakken. Hieronder valt ondermeer de aanleg van een jeu-de boulesbaan voor de senioren van Wijlre. Daarnaast constateren wij dat ook het Amfitheater in Wijlre aan renovatie toe is. Wij verzoeken het College om beide projecten gezamenlijk te bekijken en de Raad een voorstel te doen, hoe om te gaan met beide beleidsalternatieven.

Integraal Veiligheidsplan Gulpen-Wittem

Recent hebben wij uitgebreid gesproken over de veiligheid binnen onze gemeente en een nieuw beleidsplan vastgesteld. Wij juichen het opnemen van extra budget voor veiligheid dan ook toen. Wel vragen wij om een jaarlijkse terugkoppeling (middels RIB) over de voortgang van de projecten.

Werkzaamheden WML

De WML start na de zomer met een aantal werkzaamheden in Gulpen-wittem. Zoals bekend is WML voornemens de watercapaciteit terug te dringen, wat nadelige invloed heeft op de bluswatercapaciteit van onze brandweer. Wij vragen nogmaals u aandacht om bij alle reconstructies die WML uitvoert, er voldoende waterdruk beschikbaar blijft.

Gulperberg

Wij zijn blij dat de ontwikkelingen op de Gulperberg gestalte krijgen. In de gebiedsvisie, die we een aantal jaren hebben vastgelegd, passen de ontwikkelingen uit het beleidsalternatief. Wij juichen dit initiatief dan ook toe.

Onderwijs

In 2016/2017 gaan we volop aan de slag in het onderwijs. De realisatie van de unilocatie in Gulpen en een geheel nieuwe basisschool voor Mechelen. Voor Fractie Franssen zijn dit beide goede ontwikkelingen en dit dragen wij een warm hart toe.

Wij vragen wel, met name bij de nieuwbouw van de basisschool in Mechelen aandacht voor goede communicatie naar ouders, omwonenden en inwoners toe. Zodat voor iedereen duidelijk is wanneer, welke werkzaamheden zullen plaatsvinden. Wij vragen wel nog om enige duidelijkheid over het tijdsbestek van de werkzaamheden. Hierover bestaat momenteel veel onduidelijkheid!

Wellicht is het goed om de plannen ook aan de “niet schoolgaande ouders” te presenteren. Tot slot verzoek ik u om alle betrokkenen goed bij de plannen te betrekken en mee te laten denken in deze ontwikkelingen.

Over de ontwikkelingen van het trambaan tracé worden wij graag op de hoogte gehouden, alvorens er een definitief besluit genomen zal worden.

Wij juichen het aansluiten tot de Cittaslow gemeenschap toe. Dit sluit ook naadloos aan op onze recent vastgestelde toeristische visie. Daarbij vragen wij wel uw aandacht om dit te priorteren binnen de toeristische visie en daarbinnen hiervoor budget te reserveren.

In de Kadernota worden ten aanzien van het personeel beleidsalternatieven geformuleerd zonder budget. Wij verzoeken u om deze voor de begroting te presenteren met een budget en geen stelposten. Daarnaast zien wij graag een duidelijke onderbouwing van de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt ook voor de privacy functionaris, op het moment dat dit een wettelijke plicht wordt.

Wij kunnen vooralsnog instemmen met de communicatiecampagne samen doen, maar dragen het College op om de structurele uitvoering van samen doen mee te nemen in het sociale domein als werkzaamheden en budget.

De herinrichting van de Hoofdstraat in Mechelen tot einde bebouwde kom, komt tegemoet aan een grote wens van onze fractie om ook hier de verkeersveiligheid te verbeteren en de verschillende verkeersstromen te scheiden. Waar mogelijk vragen wij het College om dit te versnellen, zodat volledige veilige fietsverbinding van Epen tot Gulpen-Nijswiller gereed is.

Verder, willen wij graag dat de trainee die het kampeerbeleid gaat evalueren, ook de toeristenbelasting in brede zin onder de loep neemt. Hiervoor dienen wij samen met het CDA een motie in. Wij benadrukken daarbij dat wij geen belastingverhoging willen, maar wel een toets of het huidige stelsel actueel is in relatie tot de ontwikkelingen in de toeristische sector en de regio.

Tot slot juichen wij ook de hernieuwde deelname aan het starterscentrum toe. Wij zien dit als een goede aanvulling om mensen weer op de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen en hen daarbij voldoende ondersteuning te kunnen bieden.