De toeristische ondernemers in het veld en de Raad heeft zich de afgelopen maanden (in het kader van het bezinningstoerisme) bezonnen op de uitgangspunten voor ons toeristisch Gulpen-Wittem. Als resultaat kijken wij tevreden naar een breed door de ondernemers gedragen visie.

Een visie is 1. Van belang is dat we ook tot de daadwerkelijke voorstellen en uitvoering gaan komen. Wij vragen het College dan ook om de visie adequaat ter hand te nemen en daar waar nodig hier ook budget voor te reserveren en ons te informeren over de uitvoeringsplannen. Het toerisme is een essentieel onderdeel van onze lokale economie en verdient daarom de aandacht.

We gaan ons de komende jaren focussen op kwaliteitsverbetering in plaats van kwantiteitsvergroting. Voor onze fractie een prima zet. Wat voor ons van groot belang is, is dat ondernemers geholpen en ondersteund worden in het toekomstbestendig maken van hun onderneming. Daar waar mogelijk kunnen wij ook aansluiten van het expertteam van de provincie Limburg. De ondernemersmakelaar is nog niet door de ondernemers als prioriteit benoemd, wij als fractie vinden wel dat dit prioriteit verdient!

De toeristische visie geeft ons als bestuur ook een duidelijke opdracht: zakelijke en korte besluitvorming, zodat nieuwe projecten ook de kans krijgen om van de grond te komen. Aansturing vanuit een centraal punt is daarbij van groot belang. Wij hebben reeds van de wethouder begrepen dat er intern bekeken wordt waar doorlooptijden verkort kunnen worden, waarvoor dank!

Anderzijds brengt het toerisme ook overlast met zich mee. Veel inwoners ervaren sommige toeristische activiteiten als overlast en het tast hun woongenot aan. Wij vragen de toeristische ondernemers en het College om bij de uitvoering van deze visie, daar nadrukkelijk aandacht voor te vragen en waar mogelijk de al ontstane overlast te beperken.

Een visie is een stip op de horizon waar we naar toe willen. Maar smaken, mensen en onze omgeving verandert dagelijks. Wij zien deze toeristische visie dan ook niet als een voorgeschreven nota, maar als een levend stuk. Wij verzoeken het College dan ook om met regelmaat de visie ter hand te nemen, te evalueren en bij te stellen, samen met de toeristische ondernemers want die moeten Gulpen-Wittem laten excelleren op toeristisch vlak.