Lintjesregen 2016

De heer Herman van de Berg (73) uit Epen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1977 tot 1986 was hij gids van het IVN respectievelijk  van de afdelingen Dordrecht, Etten-Leur en Maastricht. Vanaf 1988 is hij bestuurslid, voorzitter  in de periode 1988-2003 en secretaris sinds 2015 van de werkgroep Open Monumenten Dag Gulpen-Wittem. Binnen de werkgroep zorgde hij voor lesbrieven met opgaven die gebruikt werden  op basisscholen (1989-1997). Tevens vervaardigde hij diapresentaties en verzorgde hij  excursies langs monumenten. Hij verzorgt ook de redactie van een boek met daarin gegevens over monumenten en wandelingen (1989-2015).

Van 1990 tot 2000 was hij voorzitter van en vrijwilliger sinds 1990 bij de Kunstdagen Wittem. Hij fungeert daarnaast als suppoost en wandelgids voor de jaarlijkse cultuurhistorische wandelingen. Hij ontving in 1996 als voorzitter van de Kunstdagen de cultuurprijs van de voormalige gemeente Wittem. In de tijd dat hij voorzitter was, werden er gemiddeld tien tot vijftien concerten georganiseerd en een jaarlijkse kunstexpositie met kunstenaars uit de regio. In de periode 2003/2004 is hij bemiddelaar tussen de Nederlandse Strijkkwartetten Podia en de Kloosterbibliotheek van Wittem, waar de concerten werden georganiseerd.

Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij het Redemptoristen Klooster Wittem. Hij werkt als vrijwilliger mee aan restauratie van het waterrad dat deel uitmaakt van het kloostercomplex. Hij heeft daarin een initiërende, onderzoekende en regisserende rol. Onder zijn leiding zijn een zestal vrijwillige molenaars met de restauratie bezig. Ook helpt hij bij de inrichting van historische exposities in de Kloosterbibliotheek.
De heer Hub  Hounjet (57) uit Mechelen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1976 tot heden is hij vrijwilliger bij de Scouting Sint Martinus te Mechelen. Hij  fungeert  als materiaal- en gebouwbeheerder. Daarnaast was hij bestuurslid, voorzitter, staflid, verkennersleider en hopman.  Hij was secretaris (1989-1990) en penningmeester (1990-2013) van de voormalige wandelsportvereniging Gregorius Mechelen. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de organisatie van wandeltochten, zette hij routes uit en had hij coördinerende taken op de dag zelf.

Sinds 1993 is hij actief lid en optochtleider van carnavalsvereniging De Breuzelère te  Mechelen. Vanaf  2011 is hij bestuurslid van de Stichting Gemeenschapsvoorziening Mechelen. Daarnaast verricht hij beheerderswerkzaamheden. Sinds 2013 is hij bestuurslid van de parochie H. Johannes De Doper te Mechelen. Hij is verantwoordelijkheid voor bouwzaken en onderhoud aan het kerkgebouw en vertegenwoordigt hij het kerkbestuur bij de orgelkring. Sinds 2014 is hij vrijwilliger bij de Vocalgroup Magan te Mechelen.  Hij verricht organisatorische en coördinerende werkzaamheden t.b.v. de paaswandeling. In  2015 is hij mede-initiatiefnemer van het Kermiscomité Mechelen.

De heer drs. Harry Ortmans (69) uit Partij-Wittem
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1969 tot 1973 was hij voorzitter van de landelijke KVP Jongeren afdeling Limburg.

Hij was van  1974 tot 1975 voorzitter en van 1994 tot 1998 penningmeester van de voetbalvereniging Partij ’33 te Wittem. In de periode 1974-1978 maakte hij als lid deel uit van Provinciale Staten van Limburg. In 1976 was hij medeoprichter en sindsdien penningmeester van de Stichting A ge Wienhoes te Wittem (voorheen de Stichting Beheersraad Gemeenschapshuis  Partij-Wittem). Hij was mede-initiatiefnemer samen met pater de Smet  van de bouw van het gemeenschapshuis. De Stichting is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het gemeenschapshuis. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de grondige renovatie van het gebouw  die in 2012 werd afgerond.

Vanaf 2014 tot heden is hij penningmeester van fanfare Kunst en Vriendschap te Wittem en vanaf 2014 is hij penningmeester van de Stichting Heemkunde Kring Partij-Wittem.

Dr. Ir. Jan Van Wersch (70) uit Wijlre
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij was o.m. werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij diverse organisaties en bij het toenmalige de Wever-Ziekenhuis (thans het Zuyderland Medisch Centrum) te Heerlen. Verder was hij hoofd (1979-1998) van en plaatsvervangend opleider (1979-2000) bij het Hematologisch laboratorium en directeur stafbureau Onderwijs en Wetenschap van het huidige Zuyderland Medisch Centrum (1998-2005). Vanuit zijn functie als hoofd van het laboratorium was hij o.a. gericht op wetenschappelijke publicaties en onderzoek. In de laatste jaren van zijn loopbaan heeft hij het zogenoemde ‘’leerhuis’’ opgezet; een werkplaats binnen het ziekenhuis waar onderwijs en onderzoek inhoudelijk voldoende aandacht kregen en noodzakelijke contacten met onderwijsinstellingen ingebed waren. Verder was hij o.a. voorzitter van de bloedtransfusiecommissie, voorzitter van de budgetteringscommissie medische staf en secretaris van de Investerings- en Innovatiecommissie. Daarnaast heeft betrokkene in de jaren 90 intensief met academisch ziekenhuis Maastricht (azM) samengewerkt bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek alsmede (na)scholing aan collega’s. Hij wordt omschreven als een ‘zeer deskundig en bevlogen collega-wetenschapper die geheel belangeloos en met zeer veel inzet zijn diensten heeft ingezet ten bate van de wetenschap en het algemene belang’. Ook stelt men dat betrokkene op het terrein van laboratoriumonderzoek in de geneeskunde een zeer belangrijke en constructieve bijdrage heeft geleverd aan activiteiten vanuit het Maastrichtse Academisch Ziekenhuis en de afdeling Huisartsengeneeskunde van de Universiteit Maastricht.

Verdere verdiensten

Van 1978-1984 is hij voorzitter van de Basisschool Op de Tien Bunder te Wijlre. Van 1979-1984 lid van de wetenschappelijke commissie van de Nederlandse Vereniging voor  Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Van 1980-heden consulent van het Klinisch chemisch hematologisch laboratorium van het huidige Zuyderland Medisch Centrum. Van 1983-2000 was hij voorzitter van de medische commissie van de Bloedbank Maastricht.  En van 1984-1994 was hijlid van examencommissie van de NVKC. Van 1984-1994 was hij lid en voorzitter  in de periode 1986-1994 van de Raad van Toezicht van de Rabobank  Wijlre. Van 1985 tot 1995 is hij lid en voorzitter (1986-1995) van de visitatiecommissie van de NVKC. Sinds 1985 is hij directeur van de Stichting Trombosedienst Oostelijk Zuid-Limburg te Heerlen. Hij wordt gezien als het boegbeeld van deze organisatie. Eveneens sinds 1985 is hij llid van de stuurgroep van de medische afdeling van de Hogeschool Heerlen.  En vanaf 1988 is hij bestuurslid en voorzitter (1997-heden) van de stichting dr. Ir. J.H.J. van de Laar voor Wetenschappelijk Biochemisch Onderzoek en lid van de adviescommissie van het Van De Laar Fonds (aug. 2015-heden). De stichting stimuleert onderzoek onder meer door het mede financieren van proefschriften op het gebied van biochemisch onderzoek.

Sinds 1990 is hij lid van de Werkveldcommissie van de laboratoriumopleiding van de Zuyd Hogeschool. Hij werkte jarenlang mee aan de kwaliteitsverbetering van de hogere laboratoriumopleidingen. Van 1991 tot 2014 was hij lid van de Commissie van Deskundigen en Beroepenveld van de Hogeschool Heerlen. Van 1992-1998 was hij lid van de standaardisatie Stolling van de International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Sinds 1993 is hij actief lid van de Lionsclub Heerlen. Hij zet zich o.a. in voor het project ‘’Koelender’’, een serie fundraisingsprojecten waarbij de koe het centrale thema vormt.  Vanaf 1995 is hij vrijwilliger bij de Parochie H. Mauritius te Schin op Geul. Hij is o.a. lid van de werkgroepen Avondwake en Woord- en Communiedienst en begeleider bij de doopvoorbereiding en hij assisteert de pastoor bij bijzondere diensten. Sedert 1998 is hij lid van de UHD vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en van 2000 tot 2007 was hij wetenschappelijk adviseur van de Bloedbank Limburg te Maastricht. Sinds 2005 is hij adviseur van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Alkmaar. In de periode 2007-2014 is hij secretaris van het Parochiaal Armbestuur Gulpen. Sinds 2002 is hij lid van de Vrienden van Fanfare St. Cornelius Schin op Geul . Sinds 2013 is hij beschermheer van fanfare St. Cornelius. In 2012-2014 is hij medeauteur van het pictogramkookboek ‘’Lekker koken in beeld’’. Dit kookboek wordt gebruikt op scholen binnen het speciaal onderwijs. Vanaf 2013 is hij lid van de Orde van den Prince, afdeling Heerlen. De Orde van den Prince zet zich in voor de behartiging van de belangen en uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Hij heeft ca. 300 publicaties op zijn naam staan en in 1992 was hij de winnaar van de Berckelprijs (de wetenschapsprijs van het voormalige de Wever-ziekenhuis). Tevens is hij voorzitter van de jury van voornoemde prijs geweest.

Ing. Patrick Wouters (43) uit Noorbeek
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1986 is hij dirigent van het kinderkoor Franciscaantjes Reijmerstok.  Hij nam op dertienjarige leeftijd de taak van het dirigeren op zich toen de toenmalige dirigent wegens ziekte plotseling moest afhaken. Hij dirigeerde tot op heden zo’n 200 concerten, voornamelijk in de Franciscuskerk van Reijmerstok bij diverse gelegenheden, zoals de heilige communie, plechtige eucharistieviering, kerstmis en diverse jubileumvieringen. Hij heeft ondertussen ruim 120 kinderen begeleid. Hij dirigeert thans gemiddeld tien concerten per jaar, met name in de Franciscuskerk Reijmerstok.

Sinds 1987 is hij lid van fanfare St. Franciscus Reijmerstok.  Hij is oprichter van de jeugdfanfare (1992-1998) en lid van de Dagcommissie sinds 1996. Sinds 1996 is hij tevens betrokken bij het maken van de repetitieroosters, het regelen van inleenkrachten en fungeert hij als aanspreekpunt van de dirigent. Ook valt hij in voor de dirigent en ondersteunt hij bij evenementen en activiteiten. In de periode 1992-1998 was hij secretaris van de Jonkheid Reijmerstok. Hij was de persoon die alles wist rondom de kerkelijke voorbereiding van de processie en regelde dat kleren en attributen altijd in perfecte staat waren. Ook was hij als beginnend elektronisch ingenieur de verantwoordelijke persoon die blauwdrukken maakte voor de elektrovoorzieningen ten behoeve van de vier dagen durende zomerkermis. Vanaf 2014-heden is hij penningmeester van de voetbalvereniging SNC’14 Slenaken.

De heer Alf Franken (58) uit Eys
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1976 tot  1996 was hij organist van het jongerenkoor Hanzon Eys dat optrad tijdens kerkelijke en seculiere diensten.  Sinds 1976 is hij organist en leider  sinds 1986 van het koor van Zorgcentrum Dr. Ackenhuis te Gulpen. De leden zijn bewoners van het zorgcentrum en van de naastgelegen aanleunwoningen. Van 1975 tot 1998 was hij lid van her kerkelijk zangkoor St. Cecilia Eys. Eveneens sinds 1976 is hij componist van liedjes in het Eyser dialect (thans circa 22) die worden gezongen tijdens plaatselijke evenementen. Met ingang van 1976 is hij samensteller van een cd voor de communicantjes ter voorbereiding op hun Eerste H. Communie en dirigent van het kinderkoor van Eys dat tijdens deze mis zingt. In de periode 1981-1996 speelde hij  de rol van Zwarte Piet op diverse basisscholen, bij verenigingen en particulieren. Vanaf 1981 is hij dirigent van het kinderkoor Eys.  Dit koor treedt geregeld op  tijdens kerkelijke en seculiere diensten. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het kinderkoor ontving hij de erepenning van de gemeente Gulpen-Wittem. In het seizoen 1984-1985 was hij prins carnaval van carnavalsvereniging De Öss va Ees. Sinds 2000 verricht hij  onderhoudswerkzaamheden bij voetbalcomplex Zwart-Wit en op het parochieel kerkhof van Eys.

Mevrouw zr. Friederika  Feindler (78) uit Wahlwiller
Lid in de Orde van Oranje Nassau


Sinds 1959 is zij lid van de congregatie van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest te Steyl. Vanuit deze congregatie was zij langdurig werkzaam  als bejaardenverzorgster/leidinggevende in Huize Eerkamp in Steyl/Tegelen en als gastvrouw in het Arnold Janssen klooster van Wahlwiller waar gasten neerstreken voor rust en bezinning.

Van 1980-1990 was zij vrijwilliger bij een handwerkgroep te Eys.  Zij  gaf leiding aan een handwerkgroep. De opbrengst van de gemaakte handwerkjes kwam ten goede aan de clubkas. Vanaf 1995 is zij vrijwilliger bij de parochies van Eys, Wahlwiller en Nijswiller. Zij bezorgt een maal per maand de ziekencommunie bij ouderen en zieken thuis. Daarnaast bezoekt zij vrijwel dagelijks (in weer en wind op de fiets)  ouderen en zieken om hun isolement te doorbreken en om hen waar mogelijk bij te staan.

De heer Ed  Hesdal (68) uit Gulpen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1965 is hij is lid van schutterij St.Paulus Epen. Hij begon  als geweerdrager en werd  lid van de exercitieploeg. Van 1972 tot 2002 was hij verantwoordelijk voor het vervoer van de materialen van de schutterij. Hij fungeerde als bestuurslid  van 1978 tot 2002 en als 2e secretaris van 1983 tot 2002. In 1991 werd hij officier als 2e luitenant en in 1995 werd hij 1e luitenant en in 2001 werd hij benoemd tot kolonel en sinds 2015 is hij luitenant-generaal .  Van 2000 tot 2005 was hij voorzitter van het Uniformenfonds van de schutterij. Ook droeg hij de zorg voor het ophalen van het oud papier en verzorgde hij de catering tijdens de activiteiten. Van 1985-1990 was hij penningmeester van handbalvereniging Juliana Epen. In 1987 is hij medeoprichter en bestuurslid  (1987-1991) van de Oud Prinsen Epen Club. In 2006 is hij medeoprichter bestuurslid en penningmeester tot 2014  van de Ondernemersvereniging Epen en omstreken. In  2007 is hij medeoprichter van het Comité Nieuwe Kerkklokken voor de RK. Parochie H. Paulus Bekering Epen. Dit comité zorgde ervoor dat nieuwe kerkklokken konden worden geplaatst. Het comité organiseerde activiteiten en zamelde geld in zodat deze klokken na één jaar konden worden aangeschaft. Sinds 2010 is hij beheerder van het gemeenschapshuis ’t Patronaat Epen. Hij  beheert de sleutel, houdt toezicht, draagt de zorg voor de contracten en houdt de voorraad en bestellingen bij. Ook is hij het aanspreekpunt bij calamiteiten.

De heer Hub  Pelzer (73) uit Wahlwiller – Wittem
Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1964 is hij  medeoprichter  en sindsdien lid van de Rad van Elf en penningmeester  van 1966 tot 1990 van de carnavalsvereniging de Boemelaire Wahlwiller. Hij helpt bij de opbouw en aankleding van de gymzaal en zorgt voor de materialen voor de carnavalswagen. Vanaf 1964 tot heden is hij lid van Politiehondenvereniging Geduld Overwint (PHV). Hij was van 1966 tot 1980 instructeur bij deze vereniging. Hij verricht thans hand-en-spandiensten, waaronder voor de jaarlijkse interne dressuurdag. Vanaf 1959 is hij lid en van 1974 tot 1994 is hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging V.V. Wahlwiller. Hij heeft een groot aandeel gehad in de bouw van de kleedaccommodatie. Van 1976-1992 was hij lid van de vrijwillige brandweer van de voormalige gemeente Wittem. Sinds 1989 is hij vrijwilliger bij de scouting St. Martinus Mechelen. Hij verricht hand en spandiensten ten behoeve van het scoutingkamp. Vanaf 2000 is hij vrijwilliger bij de Stichting Wahlwiller Wijnfeesten. Hij verricht hand en spandiensten. Met ingang van 2008 is hij bestuurslid  en penningmeester sinds 2010 van de St. Cunibertusparochie Wahlwiller. Daarnaast fungeert hij als koster en verricht hij onderhoudswerkzaamheden in en rondom de kerk en het kerkhof en initieert hij inzamelingsacties. Sinds 2013 is hij vrijwilliger bij het Reanimatie Oproep Netwerk Wahlwiller.

De heer Tjeu Seeverens (63) uit Gulpen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1972 tot 1978 was hij vrijwilliger, jeugdtrainer en trainer van de voetbalvereniging Groene ster Heerlen.  Ook was hij betrokken bij het clubblad. Vanaf 1988 is hij lid en adviseur van het productieteam van het cabaret van scholengemeenschap Sophianum  te Gulpen. In 1994 was hij lid en organisator van het jubileumcomité van de jeugdcarnaval de Gaarkiekerkes van Gulpen. Daarnaast droeg hij de zorg voor de pr en stelde hij het jubileumprogramma samen. Van 1995 tot 2000 was hij bestuurslid van de Zomeravondfeesten in Gulpen. Iedere zomer werden de feesten zes keer georganiseerd. Hij was betrokken bij de programmering. De presentatie en de feesten hadden voornamelijk toeristen en ouders met kinderen als doelgroep. In de periode 1996-1999 was  hij ondersteuner van GroenLinks en medeorganisator van de verkiezingscampagne. Van 1999 tot 2002 was hij vicevoorzitter van de Stichting Gulpener Bierfeesten Gulpen (jaarlijks 20.000-25.000 bezoekers). Hij was betrokken bij de organisatie en de programmering.  Van 2002 tot 2005 was hij lid, organisator en voorzitter van de Stichting AlAaF. De stichting organiseert jaarlijks de afsluiting van het Limburgse carnaval, die op de provinciale televisie en radio wordt uitgezonden. Betrokkene coördineerde de organisatie, bedachtt  activiteiten, droeg  zorg voor de pr en onderhield het contact met de sponsoren. Sinds 2002 is hij musicerend lid van het Zaate Hermenieke DatDatMog. Het muziekgezelschap treedt regelmatig op. Ook houdt hij in dat kader een blog bij.

Van 2003 tot 2009 was hij programmamaker bij Omroep Krijtland TV. Een lokale radio en tv-station voor Gulpen-Wittem en Vaals. Hij  bedacht programma’s, ontwikkelde deze, schreef scripts, hield interviews en maakte reportages. In 2007/2008 is hij ondersteuner tijdens verkiezingscampagnes van de lokale politieke partij Balans, te Gulpen-Wittem. Hij zette zich in het bijzonder in om meer vrouwen en jongeren bij de politiek te betrekken. Sinds 2009 is hij ondersteuner van diverse goede doelen. Hij doet dit door het vragen van aandacht voor diverse goede doelen. Zo schrijft hij artikelen voor wervingsacties van o.a. het Foppe de Haan fonds (sportvoorziening voor handicapte kinderen) en voor de Black Scorpions Rolstoelhockey en ALS (voor mensen met een ongeneeslijke spierziekte). Van 2012 tot 2016 is hij voorzitter van de Stichting AlAaF. Hij fungeerde daarbij als de contactpersoon voor de lokale pers en hij zette zich in voor de verdere ontwikkeling van het evenement. Hij heeft twee lesmethoden ‘’Gelukskunde”  en “Slimmerkunde’’ ontwikkeld die  binnen het Nederlands onderwijs worden toegepast. Hij heeft hiervoor een interactieve examenbundel ontwikkeld.

Foto’s: Al Rekko