De Fractie Franssen is in eerste aanzet tevreden met het voorliggende plan en de projecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Veiligheid is voor de Fractie Franssen topprioriteit en zo ook benoemd in ons coalitieakkoord. Daarnaast zijn wij blij dat alle veiligheidsdiensten meewerken aan het integraal veiligheidsbeleid. Wij hechten daarbij niet zozeer waarde aan de concrete score percentages die u wilt behalen, maar wel aan het vergroten van de fysieke en sociale veiligheid voor onze inwoners.

Over een aantal punten in het voorliggende beleidsplan uitten wij wel onze zorgen:

Bluswatercapaciteit:
Onze Fractie onderschrijft het belang van een goed functionerende brandweer en daarbij behorende bluswatervoorziening. Wij volgen deze ontwikkelingen dan ook nauwlettend. Daarbij maken wij ons wel zorgen om de samenwerking- en medewerking van de WML. Wij vragen u dan ook om ons over deze voortgang regelmatig te informeren en dit ook in breed verband op te pakken, want zoals u weet is ons vertrouwen in de WML niet dermate groot. Daarnaast verzoeken wij u om de bluswatercapaciteit ook te agenderen bij de aandeelhouders van WML.

Toerfietsers:
Het fietstoerisme is een grote economische en toeristische spil binnen onze gemeente. Wij hebben geen moeite met de wielerwedstrijden en juichen deze ook toe. Wel maken wij ons nog steeds grote zorgen over de grote toertochten en de daarbij behorende regelovertreding door toerfietsers. Voor veel inwoners zijn de grote toertochten en daar helaas mee samenhangende regeloverreding, frustratie nummer 1.

Ons inziens is het fietsen met een groen ventieldopje geen garantie dat iemand zich aan de regels houdt. Het is namelijk bekend wie zich wel en niet op de fiets kan gedragen en voor onze fractie mag hier dan ook meer sanctionerend worden opgetreden. Daarnaast doen wij nogmaals een verzoek om dit ook met de organisatoren van de grote toertochten te bespreken.

Handhaving terrassen en reclameborden:
Hoewel dit primair thuishoor in het handhavingsbeleid, willen wij toch aandacht vragen voor het volgende. Onze fractie constateert steeds vaker dat er gevaarlijke situaties ontstaan en te krappe doorgangen door terrassen en reclameborden. Wij vragen u daarom nogmaals om dit in het kader van de verkeersveiligheid deze regels strikt te handhaven.

Tihange:
Recent hebben wij de Burgemeester gevraagd om de situatie van de kerncentrale opnieuw te bespreken in de Veiligheidsregio. Graag vernemen wij vandaag de uitkomsten van uw poging en of de Veiligheidsregio deze zorgen inmiddels wel serieus neemt. Gaat de Veiligheidsregio hierin een leidende rol nemen, of gaan wij als bestuurders toch maar weer zelf aan de slag?

Uit de beantwoording volgt dat de veiligheidsregio een nieuw onderzoek start naar de situatie in Tihange en dat de Gemeenteraden op korte termijn worden geïnformeerd. Voor ons fractie is dit niet voldoende en wij blijven ons sterk maken voor een sluiting van deze kerncentrale door de Belgische buren.