Op 26 november 2015 bespraken wij het raadsvoorstel inzake het bestemmingsplan Klapstraat 2 te Wijlre. Het is voor onze fractie een punt dat wat gevoelig ligt en het is tevens een punt wat de gemoederen bij velen al geruime tijd bezig houdt. Het is in dat op zicht een punt waar een hoop sentimenten aan kleven.

Onze fractie is kritisch positief over het voorliggende bestemmingsplan. Wij blijven met name het nakomen van afspraken nauwlettend volgen en zullen direct aan de bel trekken als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Dit geldt ook voor het handhavingstraject.

Als wij kijken naar de wijze waarop dit traject is doorlopen dan verdient dit enige uitleg. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor buitenstaanders onbegrijpelijk is dat iemand iets doet waarna stappen worden gezet om dit te legaliseren. De Nederlandse wetgeving is echter heel duidelijk op dit punt, als iemand iets bouwt of onderneemt zonder vergunning dan stelt de wetgever dat eerst alles in het werk moet worden gesteld om de ontstane situatie te legaliseren alvorens tot opruiming over te gaan. Voor velen onbegrijpelijk, maar zo zit de wet nu eenmaal in elkaar en daar kunnen wij als gemeente niets aan veranderen. De besluitvorming die wij vanavond doen is in dat opzicht de stap die wij zetten.

Verder kijkend naar de ontstane situatie dan zien wij een situatie waarin met de aanvrager strikte afspraken zijn gemaakt, deze afspraken worden vervat in een bestemmingsplan, horecavergunning en exploitatievergunning. Er zijn vragen gesteld en er is bezorgdheid geuit over lange openingstijden, verkeersdrukte, chaos, overlast. Tegelijkertijd willen wij erop wijzen dat met deze aanvrager dermate strikte afspraken zijn gemaakt dat hij gebonden is in zijn doen en laten. Er is bij ons weten geen enkele andere horeca ondernemer binnen onze gemeente die dergelijke strikte afspraken kent. Dat is voor onze fractie een randvoorwaarde en moet een stuk van de bezorgdheid wegnemen.

Wij snappen dat dit punt nooit naar ieders tevredenheid kan worden afgehandeld, maar tegelijkertijd wil ik er ook op wijzen dat wij als fractie staan voor het stimuleren van initiatieven alsmede het helpen van de agrarische sector. Wij zien in voorliggend plan en de initiatieven die deze ondernemer ontplooit een duidelijke meerwaarde, bovenal zien wij een ondernemer die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de kern Wijlre en onze gemeente. Het is bekend en trekt toeristen, daar bovenop schept het werkgelegenheid. Wij zijn er dan als Fractie van overtuigd dat dit plan meerwaarde heeft.

Wij hebben deze bestemmingsplan wijziging dan ook gesteund. Wij denken dat er randvoorwaarden zijn geschapen voor een acceptabele situatie voor ondernemers en omwonenden. Als blijkt dat men zich niet aan de regels houdt dan dient er volgens onze fractie gehandhaafd te worden, maar dat is een taak die bij het college belegd is.