Volgens onze fractie ligt er een prima en duidelijke begroting, maar bovenal ligt er een begroting waar de duidelijke lijn van deze coalitie in zichtbaar is. Er is goed gekeken naar ons coalitieprogramma en de input vanuit de kadernota en door creatieve en slimme keuzes wordt bijna het volledige coalitieprogramma in de uitvoering gezet. Daarnaast dienen wij een voorstel in voor een kunstgrasveld in Mechelen, het bevorderen van de werkgelegenheid door Podium 24 en een investering in het hondenbeleid.

Algemeen bestuur

Het jaar 2016 moet volgens ons het jaar van het KCC worden. Wij starten op 1 januari 2016 met het KCC 1e lijn in combinatie met werken op afspraak. Wij hebben al geruime tijd gesproken over het KCC, maar het is nu echt tijd voor de uitvoering en de resultaten. Een ander punt wat wij willen benadrukken is informatiebeveiliging in dit programma.

Samenwerking blijft ook een aandachtspunt voor onze fractie. Wij zijn een voorstander van samenwerking, omdat wij van mening zijn dat wij zaken kunnen oppakken aan bijvoorbeeld een goedkoper tarief en samen kunnen we zaken effectiever en efficiënter uitvoeren. In dat verband stellen wij wel vragen bij de samenwerking binnen Podium24 en willen hier graag meer duidelijkheid over, alsmede de evaluatie. Hiervoor dienen wij een motie in.

Openbare orde en veiligheid

Met het integraal veiligheidsplan wat binnenkort naar deze raad komt, willen wij prioriteiten stellen en concrete maatregelen zien. Twee punten zijn daarbij voor ons van essentieel belang:

1. De politie moet duidelijke aandacht hebben voor de zogenaamde hotspots. Een proactieve benadering moet bijdragen, want alleen een reactieve benadering helpt in dat opzicht volgens ons niet;

2.Wij horen regelmatig de klachten en opmerkingen over de overlast door tourfietsers en andere dagbezoekers aan ons prachtige, maar ook kwetsbare gebied. Wij snappen dat wij het gebied niet op slot kunnen doen, maar iedereen dient zich wel aan de gedragsregels te houden.

Verkeer en vervoer

Wij zijn blij met alle zaken die gebeuren op het gebied van onderhoud van wegen en hopen ook dat wij de vruchten kunnen blijven plukken van de wijze waarop wij de vorige coalitieperiode hebben geïnvesteerd in het (achterstallig) onderhoud. De aanpak van het duurzaam veilig wegennet met de bijzondere aandacht voor de veilige school-thuis routes is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Wij zijn blij dat de weg tussen Mechelen en Epen binnenkort gereed is en een vrij liggend fietspad is gerealiseerd. De parkeervoorziening in Gulpen wordt ook aangepakt. Wij willen benadrukken dat wij pas eind 2017 willen gaan nadenken over betaald parkeren in relatie tot de actualisatie van de parkeervoorziening in Gulpen.

Economische zaken
Economisch gezien zitten we in de lift. Door de initiatieven in de grote centrumgemeenten ontstaat er een influx van ondernemers, nieuwe bewoners en dit resulteert in mogelijkheden voor onze gemeenten. Ook het toerisme zit volgens ons in de lift en wij zijn blij dat Zuid-Limburg zo een aantrekkelijk gebied is voor toeristen. Er blijven wel aandachtspunten voor ons bestaan met name het terugdringen van leegstand in combinatie met het aantrekken van nieuwe ondernemers/initiatieven. Een andere belangrijke ontwikkeling blijft de opwaardering van de centrumkern Gulpen. Bepaalde stromingen hebben geen hoge pet op van dit initiatief en beschouwen dit als een investering in steen. Die mensen realiseren zich volgens ons niet wat het belang van Gulpen als centrumkern is.

Een laatste punt is het Agro Leisure Park in Nijswiller. Wij blijven voorstander van dit initiatief, enerzijds vanwege de economische spin-off, maar veel belangrijker vanwege de mogelijkheid om een gemeenschapsvoorziening voor de kern Nijswiller te behouden. Dat is en blijft voor onze fractie een belangrijk punt en wij blijven ons hier sterk voor maken.

Onderwijs
Over onderwijs hebben wij de afgelopen tijd herhaaldelijk gesproken, zowel op het gebied van lager als op voor middelbaar onderwijs. Wij zijn verheugd om te lezen dat er schot zit in de ontwikkeling rondom Sophianum en dat ook de basisschool Mechelen op de agenda staat. Wij volgen deze ontwikkelingen met grote interesse en worden hiervan graag in 2016 verder geïnformeerd. Het mag in elk geval duidelijk zijn dat onderwijs een van de speerpunten van deze coalitie is en wij geen enkele leerling in de kou laten staan.

Cultuur en recreatie
Op dit gebied willen wij aandacht vragen voor de voetbalclub van Mechelen. Wij hebben een aantal jaren geleden een raadsbrede motie aangenomen om te onderzoeken om te komen tot een (vervroegde) renovatie van het trainingsveld in combinatie met de aanleg van een kunstgrasveld. Bij het vaststellen van de kadernota, was er helaas onvoldoende duidelijk over de financiële ruimte voor deze begroting. De voetbalclub in Mechelen heeft in gesprekken met alle fracties wel aangetoond een vitale club met potentie te zijn. Ook het door de gemeente uitgevoerde onderzoek, toont de dringende noodzaak voor renovatie en opwaardering aan. Te meer daar ook gekeken worden aan een breder gebied dan alleen Mechelen zelf. Wij komen in dit verband samen met het CDA, Groenlinks en Balans met een voorstel om de aanleg van een kunstgrasveld in 2016 uit te voeren.

Wij dragen het college op om aan de hand van het vastgestelde onderzoek de aanleg van het kunstgrasveld samen met RKMVC in 2016 op te pakken en uit te voeren. Zodat ook hier een toekomstbestendige sportaccommodatie ontstaat die breed door de kern en de gemeente gebruikt kan worden.
In de komende, reguliere raadsvergadering van november gaan wij een beslissing nemen over de Gulperberg. Wij zijn blij dat wij als Fractie Franssen na bijna 40 jaar een streep kunnen gaan zetten onder dit dossier en daadwerkelijk stappen tot opwaardering gaan zetten. Positief is dat ook de stichting ARK een belangrijke rol daarin vervult, in het totale gebied dan wel te verstaan. Wij zijn positief over de Gulperberg en hopen dat hier ook in 2016 hoge prioriteit aan wordt gegeven. Het college kan volop aan de slag hiermee!
Een belangrijk punt uit dit programma en het coalitieprogramma is en blijft de Timpaan in Gulpen. Wij zijn blij om te lezen en te horen dat er schot zit in de zaak en een aantal verenigingen hebben zich samen gepakt om te komen tot een stichting die in overleg met de gemeente de exploitatie van toeristenkerk voor haar rekening wil nemen. Wij gaan het niet uit de weg, maar de Timpaan kunnen we niet behouden en voor ons is een door de verenigingen gedragen gemeenschapsvoorziening in Gulpen noodzakelijk. De toeristenkerk is voor onze fractie een prima optie. De recente ontwikkelingen zoals leven naast de brouwerij sluiten hier ook prima bij aan. Wij kijken positief uit naar de toekomst en denken dat bij de sloop van Timpaan een prachtige groene plek in de kern Gulpen kan worden gerealiseerd.
Sociale voorzieningen
2015 is het jaar van de 3Ds geworden. Wij hebben met enige regelmaat gesproken over voortgang en ontwikkelingen op het gebied van sociale voorzieningen. Wij vinden dat ook hier de portefeuillehouder en organisatie een pluim verdient. Niet alleen omdat wij vooralsnog binnen de strikte (financiële)taakstelling van de Raad blijven. Maar bovenal omdat de uitvoering goed verloopt. Er worden weinig problemen bij ons gemeld en de gemelde problemen worden naar tevredenheid opgepakt.

Uiteraard zijn wij er nog lang niet en blijft het een donkere wolk wat het Rijk de komende jaren met het sociale domein van plan is. Voor ons staat in elk geval vast dat de gemeente prima in staat is deze taken uit te voeren, dicht bij de burger en op zoek naar praktische oplossingen. De keukentafelgesprekken werpen hun vruchten af en inwoners zijn samen in de weer. Natuurlijk is het wennen en zijn er her en der problemen. Maar met een decentralisatie die bijna alle inwoners raakt is dat niet te voorkomen.

Daarnaast nemen wij vanaf 1 januari 2016 afscheid van onze regionale sociale dienst Pentasz en gaan wij op in het grotere geheel van Maastricht-Heuvelland. Een grote stap, een forse omschakeling die vooralsnog naar tevredenheid verloopt. Ook in dat kader spreken wij alvast dank uit naar de medewerkers en directie van Pentasz voor hun goede en volledige ondersteuning aan onze gemeenteraad en bovenal inwoners.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Recentelijk hebben wij in deze raad het regionaal afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland besproken. Wij blijven van mening dat wij als gemeente te weinig mogelijkheden en handvaten hebben om nieuwe initiatieven in te zetten. Wij vragen dan ook aandacht van het college bij de verdere uitvoering en onze positie te blijven verdedigen en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven te grijpen.

Financiering
Op financieel gebied hebben wij het volgens ons goed voor elkaar, wij kunnen nieuwe zaken doen en hebben op lange termijn een begrotingsoverschot. Vooralsnog wordt hierbij het motto van de Fractie Franssen gevolgd: leven, wonen, inrichten, onderhouden, reserveren voor onderhoud, sparen voor extra’s en de extra’s zelf. Echter ontwikkelingen op landelijk niveau kunnen nog altijd onze plannen dwarsbomen. Wij vragen het college waakzaam te blijven en ons tijdig te informeren over ontwikkelingen op dit gebied.

Wij hebben op financieel gebied nog een concreet amendement dat wij willen aanbieden. In dit amendement stellen wij voor de hondenbelasting met 8 euro per hond te verhogen en de daaruit vloeiende extra opbrengsten in te zetten voor het plaatsen en ledigen van hondenafvalbakken.

Tot slot

Wij zijn, zoals ook in het begin gesteld, hoopvol voor de toekomst. Deze begroting is voor ons duidelijk en helder en geeft invulling aan onze ambities. Wij wensen het college dan ook veel succes en wijsheid bij de verdere plannen en realisatie daarvan. Wij als Fractie Franssen zijn in elk geval trots op de uitvoering van het bijna complete coalitieprogramma. Ik dank u voor uw aandacht.

Klikt u hieronder voor de volledige beschouwingen en onze moties.

02112015-Amendement-Hondenbelasting-DEFINITIEF

02112015-Motie-Podium24-DEFINITIEF

02112015-MOTIE-RKMVC-DEFINITIEF

02112015-Algemene Beschouwingen-DEFINITIEF