Op 15 oktober 2015 hebben wij het afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland vastgesteld. Dit kader is de opmaat om te komen tot een nieuwe woonvisie voor voornoemd gebied.  Zonder dat wij nu al te veel conclusies kunnen trekken, immers het wordt nog een visie, stellen wij vast dat wij als gemeente weinig meer kunnen ontwikkelen in de nabije toekomst. Een belangrijk deel van de vraag kan volgens de rapportage in de bestaande voorraad worden opgevangen, echter voor onze gemeente is die voorraad momenteel heel beperkt. Ook de door deze coalitie gestelde voorkeur voor herbouw icm sloop is in dit verband pas een tweede stap, eerst de bestaande voorraad benutten.

Concluderend waarderen wij het onderzoek, maar willen ook waken voor de toekomst. Wij kunnen toch niet ons gehele gebied op het spreekwoordelijke slot doen, we zitten volgens de prognoses al in een negatieve tendens en dit slot werkt hier alleen maar versterkend aan bij. Onze fractie staat vooral voor kansen benutten en proberen de negatieve tendens doorbreken. In Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen lopen in groter verband al initiatieven die moeten bijdragen aan de werkgelegenheid en het tegengaan van de vergrijzing. Laten wij dan proberen om als gemeente een steentje bij te dragen door woningen te bieden waarin die mensen kunnen wonen, zonder alles in de grote steden te willen concentreren. Dan ontstaat pas een echte win-win situatie. Ten slotte wil ik stellen hervormen van een woonmarkt kan alleen dan als het rijk en de provincie ons voldoende instrumenten ter beschikking stellen, juist die instrumenten missen wij nu en gaan er met dit kader ook niet komen!

Ten aanzien van de motie van Groen-Links. Onze fractie snapt de intentie van de motie, maar tegelijkertijd moeten wij ook niet uit de weg gaan dat wij als gemeente momenteel al 250 asielzoekers huisvesten. Bovendien wordt er in de sociale huursector volgens onze informatie al standaard een voorrecht of voorkeur gegeven aan asielzoekers, daarmee doen wij toch al voldoende en is invulling gegeven aan deze motie. Wij dagen op dit punt andere en ons omliggende gemeenten uit om ook hun sociale gezicht te laten zien en het eerder door mij genoemde voorbeeld te volgen. Wij steunen deze motie dan ook niet.

16-10-2015_Geen_extra_huizen_voor_asielzoekers_DDL