De kadernota in opmaat naar de begroting 2016 bevat een hoop informatie. Op een aantal punten hadden wij vragen, maar die zijn in de auditcommissie voor ons prima behandeld. In het navolg van dit betoog zullen wij kort de voor Fractie Franssen belangrijkste zaken aanstippen. Wij gaan hierbij in op de verschillende beleidsalternatieven.

Als wij een beleidsalternatief niet noemen, dan mag u daaruit opmaken dat wij akkoord zijn met de verdere uitwerking van dit beleidsalternatief richting begroting 2016. Daar waar noodzakelijk zullen wij nog vragen stellen of opmerkingen maken over de verdere uitwerking.

3.2 Pilot onkruidbeheersing op verhardingen:
Wij zijn als fractie fel gekant tegen een straatbeeld waarin onkruid toeneemt. Voor onze fractie is het noodzakelijk dat er goede bestrijdingsmaatregelen worden ingezet voor de onkruidbeheersing, zonder chemische middelen. Wel worden wij graag snel geïnformeerd over de resultaten en met name over de begrote bedragen. Wij hopen daarbij dat de kosten neerwaarts kunnen worden bijgesteld en verwachten ook verdere landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

3.3 Aankoop grond ten behoeve van de Gulperberg:
Als gehele raad hebben wij het belang van de Gulperberg onderstreept in de gebiedsvisie. Dit alternatief past daar voor ons prima in. Wij hopen dat er in 2016 goede stappen worden gezet naar de verdere uitwerking van de gebiedsvisie en zijn benieuwd naar de actuele ontwikkelingen op dit vlak.

3.7 Trambaan
Onze eerste reactie op dit plan was negatief. Na de door de wethouder gegeven toelichting in de auditcommissie hebben wij onze mening bijgesteld. Met name de slimme combinaties, waaronder het benutten van het bestaande tracé en het daarin meenemen van de viaducten zijn voor ons essentieel. Wij geven de portefeuillehouder dan ook de ruimte om dit plan binnen de regio verder te ontwikkelingen en worden daarover graag periodiek geïnformeerd. Wel willen wij benadrukken dat de woorden in beginsel draagt elke Heuvellandgemeente 400.000 bij ons zorgen baart. Wij willen graag spreken over vastgestelde bedragen en verzoeken het college de raad ook hierover op de hoogte te houden naar aanloop van de verdere besluitvorming.

3.17 Unilocatie Sophianum
De unilocatie Sophianum zal waarschijnlijk één van de belangrijkste zaken zijn waar wij de komende tijd rekening mee moeten houden. De afgelopen jaren is er in deze raadzaal met regelmaat gesproken over het vormen van een unilocatie. De gemeenteraad heeft zich daar unaniem voor uitgesproken. Daarbij hebben we gelijktijdig aangegeven dat dit moet passen binnen de omvang en financiële mogelijkheden van deze gemeente.

De afgelopen periode is gebleken dat de onderhandelingen op dit vlak stroef verlopen en er van gelijkwaardig partnerschap niet altijd sprake is. Wij als fractie betreuren dit zeer. Temeer omdat wij een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro ter beschikking stelde en dit nu nog eens met 1 miljoen euro verhogen. Dit betekent dat er op de totale gemeentebegroting ruim 3,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het verhuizen van het VMBO naar Gulpen en het opwaarderen van de locatie in Gulpen. Een fors bedrag in het belang van het voortgezet onderwijs.

Als Fractie Franssen streven wij daarnaast naar slimme combinaties zoals het optimaal benutten van de sporthal, zwembad Mosaqua en ook de omliggende sportaccommodaties. Het is voor een scholengemeenschap een unieke kans om een breed aanbod van sport te kunnen bieden. Deze kansen zouden dan ook optimaal benut moeten worden.

Wij hebben inmiddels begrepen dat er een motie van GroensLinks is, waarbij via Facebook een oproep wordt gedaan om deze te steunen. Wij geven u daarbij, in deze raadzaal aan, dat wij deze motie niet zullen steunen.

Het voortgezet onderwijs is voor het heuvelland van groot belang en wij willen daar graag in investeren. Maar niet investeren tegen elke prijs!. Daarnaast kan het LVO ons niet garanderen dat ook in de toekomst een breed onderwijsaanbod behouden blijft tegen welk bedrag dan ook. De keuze voor het onderwijsaanbod ligt bij het LVO. Daarbij verwijs ik ook kort even naar de ontwikkelingen in Maastricht, waarbij de samenwerking van deze grote organisatie alles behalve soepel verloopt.

Wij zijn van mening dat er een goed en duidelijk voorstel ligt dat in de begroting kan worden uitgewerkt. Met een totaalbedrag van 3.5 miljoen is voor ons duidelijk de maat bereikt, daar heeft LVO het mee te doen, me dunkt een goed bedrag. Wij zijn niet bereid om meer uit te geven, als LVO meer wil dan moeten zij zelf ook een duit in spreekwoordelijke zakje doen. Tevens staan er in de zaken die volgens ons niet tot de taak van de gemeente behoren. Wij hebben een huisvestingsplicht, maar kunnen ons niet bemoeien met de inhoudelijke gang van zaken op de school alsmede het optuigen van een Technasium. Voor ons ligt er een prima voorstel en dat voorstel volgen wij en wij zien graag de reactie van het LVO tegemoet.

3.18 Team documentaire informatievoorziening
Bij dit voorstel willen wij twee zaken opmerken, enerzijds willen wij dit geld alleen voor 2016 reserveren en niet voor 2017. In het verlengde hiervan willen wij een vraag stellen die breder gaat dan dit beleidsalternatief. In de recente decentralisatie en oprichting van de sociale dienst is gekozen voor een samenwerkingsverband op het niveau Maastricht-Heuvelland. Wij vragen ons af of het niet zinvoller is om op meerdere niveaus te kijken naar de mogelijkheden om samen te werken.

Hierbij denken wij met name aan de uitvoering van de WMO en jeugdzorg. Wij zijn bang dat het voor ons op termijn niet mogelijk is de WMO en jeugdzorg uit te voeren en wij zijn van mening dat dit beter kan in een groter verband. Wij willen het college derhalve verzoeken onderzoek te doen naar de mogelijkheden om WMO en Jeugdzorg in de nieuwe uitvoeringsdienst Maastricht-Heuvelland uit te laten voeren en ons hierover zo snel mogelijk te informeren.

3.19 Team Juridische Zaken
Over dit voorstel zijn wij kritisch, wij snappen dat er achterstanden en een hoge werkdruk zijn. Maar dit punt pakken wij liever gefaseerd en breed aan. Ons voortel is om het bedrag voor 2016 op te nemen in de begroting, maar het bedrag voor 2017 te parkeren. Als wij in 2016 goede resultaten boeken, dan is het wellicht niet noodzakelijk om het bedrag in 2017 te gebruiken. Daarnaast moet er goed worden gekeken of de door de gemeente gestelde regels gehandhaafd kunnen worden en in hoeverre wij de regelneef van de Rijksoverheid zijn. Tot slot moet er ook gekeken worden naar regionale uitwisseling van juridische kennis. Wij vragen u dan ook om een evaluatie in 2016 alvorens in 2017 ook geld uit te geven.

Wij willen ook graag opmerkingen maken over een aantal zaken die in de bijlage staan en vooralsnog niet zijn opgenomen in de Kadernota. Wij hebben inmiddels ook de cijfers van de meicirculaire gezien en hopen dat deze voor de verdere uitwerking van de begroting 2016 mogelijkheden bieden voor de niet opgenomen beleidsalternatieven:

Centrumplan Gulpen:
Voorzitter, wij zijn blij een aantal straten in 2016 worden aangepakt. Wij snappen ook dat niet alles gelijktijdig mogelijk is, maar als de mogelijkheid zich voor doet, dan zouden wij graag de Dorpsstraat in Gulpen willen verbeteren. Dit is een grote wens van de ondernemers en zal met name ook het recreatieve-toeristische hart van Gulpen versterken.

Aanleg kunstgrasveld te Mechelen
Wij zijn recentelijk op bezoek geweest bij de RKMVC te Mechelen en zijn door hen uitvoerig over hun wensen en problemen geïnformeerd. Dit was een goed gesprek. Wij hebben aangegeven hun toekomstvisie belangrijk te vinden, maar gelijktijdig dat er keuzes gemaakt moeten worden met de middelen die beschikbaar zijn.

Onze fractie heeft vorig jaar het initiatief genomen voor het haalbaarheidsonderzoek en daarbij uitgelegd dat het naar voren halen van het onderhoud nader bekeken moest worden. Nu het College voorstel dit onderhoud niet naar voren te halen, betekent dit niet dat wij RKMVC Mechelen vergeten. Wij blijven het belang van een goede en brede sportaccommodatie in Mechelen onderstrepen. Daarbij willen wij aangeven dat op het moment dat er voldoende middelen zijn dit voorstel uitgevoerd kan worden, maar dit voor alsnog even aangehouden wordt in afwachting van de mei- en septembercirculaire. Wij verwachten dat dit voldoende mogelijkheden gaat bieden.

Het feit dat wij nu in de kadernota geen geld reserveren, betekent vooralsnog niet dat er geen gehoor wordt gegeven aan de wens, maar dat wij naar mogelijkheden en brede kansen willen zoeken. Waarbij ook gekeken wordt naar de andere sportvoorzieningen. Wij dragen RKMVC daarbij een warm hart toe en zullen de mogelijkheden aangrijpen om hun te ondersteunen.

Gemeenschapsvoorziening Gulpen
Voorzitter, de situatie rondom de Timpaan te Gulpen wordt nijpender. Wij zien de ontwikkelingen met lede ogen tegemoet en onze fractie wordt herhaaldelijk gevraagd naar mogelijke oplossingen. Wij hebben eerder aangegeven dat de oplossing in het centrum van Gulpen gezocht moet worden. Daarbij moet er samen met de verenigingen gewerkt worden aan een toekomstbestendige accommodatie. Wij verwijzen hiervoor ook naar de voorbeelden in de andere dorpskernen. De mogelijkheid die zich nu voordoet bij de toeristenkerk, lijkt ons een prima initiatief. Wij hopen dat het College hier samen met de verenigingen op korte termijn stappen kan zetten en dit voorstel verder uitgewerkt kan worden.

Voorzitter ik sluit af met het volgende: Onze fractie ziet in deze kadernota goede ontwikkelingen voortkomen uit het coalitieakkoord en wij hopen dat in november 2015 bij de begroting er goede mogelijkheden liggen voor de uitwerking van alle beleidsalternatieven, waarbij wij hier nu onze prioriteiten hebben benadrukt.