Fractie Franssen feliciteert alle acht gedecoreerden binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Onze fractie dankt alle vrijwilligers voor hun enorm grote inzet voor de samenleving!

 

Ginny Bessems-Jacobs (78) uit Partij-Wittem
Op 14-jarige leeftijd start zij haar vrijwilligerswerk bij het Missiecomité van Partij-Wittem. Tot 1965 blijft zij actief voor deze vereniging. In 1960 komen daar -op vrijwillige basis- administratieve werkzaamheden voor de Kloosterbibliotheek van Wittem bij. Deze werkzaamheden verricht ze tot 1972. In 2015 is zij 50 jaar lid van een koor. Dat wil zeggen 5 jaar lid van het Groot-Seminariekoor Wittem en 45 jaar lid, waarvan 14 jaar als bestuurslid en 30 jaar als archivaris, van het Gemengd Zangkoor van Partij-Wittem. Fanfare Kunst en Vriendschap mocht van 1975 tot 2000 op haar rekenen als vrijwilligster onder andere bij loterijen en het maken van uniformen. Eveneens in deze periode (1975-2000) is zij bestuurslid van jeugdtoneel de Klimroosjes en van 1979 tot 2009 verricht zij vrijwilligerswerk voor carnavalsvereniging de Ülle onder meer barwerkzaamheden bij de carnavalszittingen.

Vandaag de dag is zij nog steeds actief op enkele fronten. Sinds 1975 is zij de stuwende kracht achter hobbyclub Allerhande. Elke twee weken organiseert zij een gezellige hobbymiddag voor dames. Bovendien verleent zij vanaf 1982 medewerking aan de gemeentelijke Ziekendag. De Leprastichting mag sinds 1978 op haar rekenen als collectante en tot slot verleent zij sinds 1999 medewerking aan het opzetten van de kerststal in de Alfonsuskerk van het Klooster van Wittem.

Jan Bormans (68) uit Wijlre
De heer Jan Bormans was van 2002 tot april 2014 wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. Zijn politieke loopbaan start hij in 1980 bij het CDA afdeling Wijlre en vanaf 1999 bij het CDA Gulpen-Wittem. In 2002 aanvaardt hij een wethoudersfunctie bij de gemeente Gulpen-Wittem. Deze taak vervult hij gedurende drie zittingsperioden. Hij is in deze 12 jaar locoburgemeester en verantwoordelijk voor de portefeuille Grondgebiedzaken. In die jaren heeft hij onder heel wat projecten zijn schouders gezet. Zo heeft hij zich onder meer intensief beziggehouden met verkeersveiligheidsprojecten in Gulpen-Wittem, het milieu en verkeersonderwijs.

Naast zijn drukke werkzaamheden als wethouder/locoburgemeester bleef hij zich in zijn spaarzame vrije tijd inzetten voor het verenigingsleven in Wijlre. Van 1987 tot 2007 is hij voorzitter van de wandelvereniging Wijlre. Onder zijn leiding werden jaarlijks wandelingen georganiseerd onder andere de Avondvierdaagse.

Sinds 2004 is hij voorzitter van harmonie St. Gertrudis Wijlre. Onder meer het ophalen van oud papier, een commissie voor nieuwe uniformen, een nieuw beleid jeugdopleidingen en de herintroductie van de Jaarmarkt van Wijlre zijn enkele projecten waar hij zich naast het voorzitterschap voor heeft ingezet.

Ruud Direcks (62) Wahlwiller
De heer Ruud Direcks heeft traditie en cultuur hoog in het vaandel staan. Sinds 1983 is hij bestuurslid en van 2001 tot 2010 voorzitter van carnavalsvereniging de Boemelaire van Wahlwiller. Sinds 1984 is hij lid van de Raad van Elf en van 1983 tot 1996 was hij bestuurslid van de jeugdafdeling van de Boemelaire. In 2000 is hij mede-initiatiefnemer van de Stichting Wahlwiller Wijnfeesten en van 2000 tot 2005 is hij bestuurslid. De Stichting organiseert jaarlijks de Wahlwiller Wijnfeesten.

Sinds 2000 is hij verbonden aan mannenkoor de Lauwerkrans te Mechelen waarvan hij van 2000 tot 2010 beschermheer is. Nu is hij ondersteunend lid. In 2000 wordt hij lid van het Gilde van de Blauw Sjuut. Het Gilde is de officiële ambassadeur van de Limburgse Vasteloavend. In 2007 aanvaardt hij de functie van voorzitter van de Stichting Behoud Blauw Sjuut. Toneelvereniging ’t Trefpunt te Gulpen kan van 2006 op hem als vrijwilliger rekenen. Hij speelt toneel en coördineert o.a. de opbouw van het decor en de theateropstelling. In de periode 2008 tot 2011 is hij bestuurslid. Vanaf 2010 is hij voorzitter van de stichting gemeenschapshuis Wilder Tref en onder meer verantwoordelijk voor de renovatie van het gebouw.

Daarnaast is hij sinds 2010 vicevoorzitter van de Heilige Cunibertus parochie te Wahlwiller en onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de pastorie en restauratie aangelegenheden aan het kerkgebouw. Hij is tevens koster en verzorgt rondleidingen in de kerk waar schilderingen van de kruiswegstaties van Aad de Haas zijn aangebracht.

Sinds 2014 is hij betrokken bij het comité ‘800 jaar Wahlwiller’.

De heer Jacques Hensels (82) Gulpen
In 1982 start de heer Jacques Hensels zijn vrijwillige activiteiten bij de oude Harmonie van Gulpen als voorzitter van het kiencomité. Deze functie blijft hij tot 1993 uitoefenen. In 1988 wordt hij bestuurslid en in 2009 voorzitter van de ouderensociëteit de Vriendenkring Partij-Wittem. Leden die door omstandigheden verhuist zijn, gaat hij persoonlijk ophalen voor de wekelijkse bijeenkomsten.

Van 1991 tot 2006 is hij actief voor de buurtbus Banholt-Valkenburg aan de Geul en van 1996 tot 2003 was hij bestuurslid en van oktober 1997 tot december 1998 heeft hij de functie van coördinator/secretaris waargenomen en de bezetting van de buurtbus gecoördineerd.

In 1994 wordt hij bestuurslid van het Gehandicaptenplatform Gulpen-Wittem en sinds 2007 is hij voorzitter van de BOG Stichting belangenbehartiging Ouderen en Gehandicapten Gulpen-Wittem dat sinds de invoering van de Wmo de opvolger van het Gehandicaptenplatform is. Als bestuurslid en voorzitter heeft hij zich er sterk voor gemaakt en voor gezorgd dat veel publiciteit aan wetswijzigingen gegeven werd in Gulpen-Wittem. Op zijn initiatief is de dag van de ouderen en de informatiemiddagen voor mensen met een beperking geïntroduceerd.

Bovendien was hij 20 jaar collectant in de Kloosterkerk van Wittem en heeft hij zich persoonlijk ingezet voor de herplaatsing van een wegkruis in Wittem.

De heer Hensels verblijft op dit moment in het ziekenhuis. Omdat hij een Koninklijke Onderscheiding ontvangt, heeft hij permissie gekregen om enkele uren het ziekenhuis te verlaten om de onderscheiding in ontvangst te nemen.

Tonny Lemmens- Franssen (72) Reijmerstok
Zingen is een grote hobby van Tonny Lemmens. Sinds 1960 zingt zij in respectievelijk het kerkelijk zangkoor Gulpen, het kerkelijk zangkoor Reijmerstok en vanaf 1993 in het profaan koor Reijmerklank. Van dit laatste koor is zij initiatiefneemster en medeoprichtster. Vervolgens is zij van 1993 tot 2004 vicevoorzitter en van 2004 tot 2010 voorzitter van dit koor. Met het profaan koor wordt ook opgetreden op andere momenten dan de kerkelijke koren, zoals tijdens het treffen van koren en in bejaardencentra.

In 1991 wordt in Reijmerstok een peuterspeelzaal opgericht. Zij meldt zich aan als vrijwillig leidster aan en volgt daartoe cursussen. Gedurende 18 jaar werkt zij vrijwillig twee ochtenden per week met de kleuters. Ongeveer 12 jaren brengt zij wekelijks samen met haar schoonmoeder en een vriendin bloemversieringen aan in de R.K. kerk van Reijmerstok.

Sinds1958 is zij lid van ZijAktief. Eerst van LVB Gulpen en later LVB Reijmerstok (nu: ZijActief). In 1990 neemt zij het voorzitterschap van de Ouderensoos Reijmerstok/Terlinden op zich. Bovendien aanvaardt ze in dat jaar een bestuursfunctie bij de Ouderensociëteit Gulpen/Reijmerstok. Samen met de overige bestuursleden zorgt zij voor de invulling van de wekelijkse bijeenkomst in Reijmerstok/Terlinden en de maandelijkse bijeenkomst in Gulpen/Reijmerstok. Daarnaast is zij sinds 1994 coördinatrice van het KWF Reijmerstok/Terlinden en is zij sinds 2010 actief voor de Zonnebloem. Niet met het bezoeken van zieken en/of ouderen, maar achter de schermen.

In 1998 is zij met nog negen Reijmerstokse dames de grondlegger van de kunstexpositie “de Poorten van Reijmerstok”. Dit evenement trekt elke twee jaar duizenden bezoekers naar Reijmerstok.

Maria Pennings-Deguelle (67) Gulpen
In 1985, nu 30 jaar geleden, start Maria Pennings-Deguelle haar vrijwilligerswerk bij de Openbare Bibliotheek Gulpen door toe te treden tot het bestuur. Sinds 1996 vervult zij het penningmeesterschap en een gedeelde functie van directeur van de Openbare Bibliotheek Gulpen. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de bibliotheek aan huis, de boekenbesteldienst en bezoeken aan de bejaardencentra.

Vanuit het bestuurslidmaatschap van het Groene Kruis is zij in 1987 medeoprichtster van de Vrijwillige Hulpdienst Gulpen (later Gulpen-Wittem) en vervult zij tot op de dag van vandaag het penningmeesterschap. Naast haar inspanningen voor de Vrijwillige Hulpdienst zoals het voeren van intakegesprekken, is Tafeltje Dekje een belangrijk onderdeel van deze dienst. Bijna 27 jaar bezorgt zij warme maaltijden bij senioren. Een enorm staaltje van menslievendheid heeft zij bewezen door tijdens de periode dat zij zelf ernstig ziek was en behandeld werd in de auto stapte om de maaltijden te gaan bezorgen. Bovendien is zij van 2007 tot 2012 namens de Vrijwillige Hulpdienst lid van de Cliëntenparticipatie/WMO Raad van de gemeente Gulpen-Wittem.

In 1995 is zij medeoprichtster van de Auwwiever-treffen in Gulpen. Ook is zij sinds 1997 penningmeester van de Stichting Gulpener Bierfeesten. Een evenement in een weekend van augustus, dat duizenden bezoekers naar Gulpen trekt.

Achter de schermen is zij politiek actief geweest voor GroenLinks. Van 1999 tot 2002 is ze voor deze partij lid van de commissie Economische Zaken, Volksgezondheid en Onderwijs.

In 2001 wordt ze bestuurslid van VOPS (oud-personeelsleden scholengemeenschap Sophianum Gulpen). Daarnaast, weliswaar niet als bestuurslid maar wel als ondersteuning van haar echtgenoot die voorzitter was, verricht zij veel werk bij activiteiten voor VOLS (oud-leerlingen scholengemeenschap Sophianum Gulpen).

Vanaf de oprichting in 2002 is ze lid van Zaate Hermenie DatdatMog en treedt regelmatig met deze groep op bij goede doelen.

Maria Pennings-Deguelle verblijft op 24 april 2015, de dag dat de lintjes worden uitgereikt, in het buitenland. Via Facetime wordt zij op 24 april 2015 om 8.30 uur door burgemeester Van den Tillaar ervan in kennis gesteld dat Hare Majesteit de Koning het behaagd heeft haar een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. Op een later tijdstip zal zij de onderscheiding persoonlijk in ontvangst nemen

Els Spronk-Vermeeren (68) Slenaken
Els Spronck-Vermeeren is sinds 1973 actief als vrijwilligster en ontplooide meerdere activiteiten. In 1973 is zij medeoprichtster van jeugdcarnavalsvereniging de Durchdrieverkes uit Slenaken en sinds de oprichting is zij bestuurslid. Zij bereidt de jongste leden van de vereniging voor op optredens en verzorgt hun kleding. Ook verzorgt zij de kleding van het prinsenpaar en begeleidt zij de dansgroep. Door het bestuur van JCV de Durchdrieverkes worden alle carnavalsactiviteiten in de kern Slenaken georganiseerd omdat een “grote” carnavalsvereniging ontbreekt.

De meanderende Gulp door Slenaken is het decor van de Gulpdaltocht. Sinds de oprichting in 1995 is zij bestuurslid van het Wandelcomité dat deze tocht organiseert. Zij is verantwoordelijk voor het beheer en inrichting van de pauzeplaatsen, de inkoop en de organisatie van de catering en het aansturen van vrijwilligers op de pauzeplaatsen.

Vanaf 1976 kan fanfare Berg en Dal rekenen op haar vrijwillige inzet en verricht zij hand- en spandiensten in de zaal van fanfare Berg en Dal. Bovendien draagt zij sinds 2003 wekelijks zorg voor de bloemenversieringen in de RK kerk van Slenaken.

Lisa Wolfs-Sluijsmans (73) Reijmerstok
Mevrouw Liza Wolfs start in 1963 haar vrijwilligersactiviteiten. Vanaf dat moment wordt ze lid van ZijAktief (LVB) Reijmerstok. Van 1963 tot 1974 bekleedt zij een bestuursfunctie.

Samen met twee andere dames brengt zij in de periode 1973 tot 1985 bloemenversieringen aan in de RK kerk van Reijmerstok. In 1993 wordt ze lid van het profaan koor Reijmerklank en vanaf 2003 is zij penningmeester van het kerkkoor Zingend Genieten. Met beide koren luistert zij Heilige missen en andere bijeenkomsten op.

In 1990 treedt ze toe tot het bestuur van de Ouderensociëteit Gulpen/Reijmerstok en tevens tot het bestuur van de Ouderensoos Reijmerstok/Terlinden. Van deze laatste vereniging vervult zij samen met haar echtgenoot de functie van secretaris.

Sinds 2010 is zij vrijwilligster bij de Zonnebloem. Zij bezoekt zieken maar is achter de schermen ook actief onder andere bij organisatie bijeenkomsten.

Daarnaast is zij vanaf 1997 één van de vele vrijwilligster van het Klooster van Wittem die activiteiten binnen het Klooster mogelijk maken zoals de goed bezochte Kerststallententoonstelling.

In 1998 is zij met nog negen Reijmerstokse dames de grondlegger van de kunstexpositie “de Poorten van Reijmerstok”. Dit evenement trekt elke twee jaar duizenden bezoekers naar Reijmerstok.