Tijdens de Raadsvergadering van 19 december 2014 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de strategische onderwijsvisie voor Gulpen-Wittem. De gemeente Gulpen-Wittem maakt daarin haar beleidskeuzes voor de huisvesting van het basisonderwijs nu en in de toekomst.  Daarnaast zijn er een tweetal moties aangenomen waarbij basisschool A gene Wienberg uit Mechelen de ruimte krijgt voor de verdere ontwikkeling van deze basisschool en daarbij van onderop een toekomstplan te ontwikkelingen. Daarnaast is het College opgedragen om proactief te samen te werken met de omliggende gemeenten. De gemeenteraad wil zolang als het verantwoord is de basisscholen in de kernen openhouden, maar ook op tijd de huisvesting op orde hebben bij het sluiten van basisscholen. Dit betekent ook dat de dorpen de ruimte krijgen om  mee te denken over de invulling van de leegstaande onderwijsgebouwen. De moties kunt u hier downloaden.

Het pleidooi:
Een huisvestingsplan met een dynamisch karakter. Immers de krimp- en vergrijzing maken dat dit plan altijd aan verandering onderhevig zal zijn. Het is dan eigenlijk ook een belangrijke momentopname die wij vaststellen. De afgelopen jaren en maanden hebben zich zeker op het gebied van onderwijs veel ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben en zullen hebben op onze schoolgebouwen, de wijze van onderwijs en de kwaliteit van onderwijs. Voor onze fractie staat daarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop. Onderwijs dat plaats moet kunnen vinden in goede gebouwen, een prettige sfeer en optimale aandacht voor de schoolgaande kinderen.

Tijdens het sprekersplein hebben wij kennisgenomen van de visie van Innovo, ontwikkelen en verbeteren. Daarnaast hebben wij de brieven uit Mechelen en Reijmerstok met grote interesse bestudeerd. Voor ons staat vast dat de komende jaren het onderwijs in Gulpen-Wittem een belangrijke rol blijft spelen. Dat wij volledige aandacht moeten vestigen op het monitoren van deze ontwikkelingen zodat tijdig ingespeeld kan worden op de mogelijkheden van renovatie en nieuwbouw en daar waar noodzakelijk clustering van de onderwijsvoorzieningen. We hebben als gemeente echter ook geleerd dat ons papier geduldig kan zijn, maar de keuze voor een school bepaald wordt en zal worden door ouders en hun kinderen.

Op dit moment is het te vroeg en te onzeker om concrete toezeggingen te doen en op ons jaartallen te gaan vastpinnen. We hebben gezien dat de ontwikkelingen van onderop onze beleidsplannen de afgelopen jaren zijn voorbij gestreefd en dat communicatie en overleg de sleutelwoorden zijn om tot een oplossing te komen. Oplossingen die voor onze fractie met zorgvuldigheid worden gerealiseerd.

Fractie Franssen vindt het daarbij van het allergrootste belang dat er niet alleen wordt gemonitord, maar proactief wordt gekeken hoe en op welke wijze de toekomst van het basisonderwijs ingevuld kan worden. Daarbij moeten wij reëel zijn dat er minder kinderen zullen zijn, locaties onder druk komen te staan en dat dit investeringen van de gemeente vraagt. Investeringen die wij op het moment dat er goede plannen liggen van harte zullen ondersteunen. Daarbij moet er worden gezorgd dat locaties op tijd gereed zijn, maar er ook geen overcapaciteit zal gaan ontstaan en de huidige voorzieningen niet nog meer onder druk komen te staan. Daarnaast zal er goede samenwerking moeten plaatsvinden met onze buur- en omliggende gemeenten.

Wij kijken als fractie tevreden terug op de ontwikkeling die Innovo, KOM leren, de gemeente en de ouders gezamenlijk hebben doorgemaakt om tot een toekomstvisie te komen. Een visie die wij van harte onderschrijven en waarmee wij als fractie en wij hopen de gehele raad aan de slag willen gaan.