Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Gulpen-Wittem en Provincie Limburg werken momenteel aan de voorbereidingen voor de aanleg van een groene dam in het Gulpdal bovenstrooms van Slenaken. Deze dam moet bij heftige buien wateroverlast vanuit de Gulp voorkomen. De aanleiding voor de aanleg van de groene dam is de hevige wateroverlast die optrad in de zomer van 2012.

De afgelopen periode hebben waterschap, gemeente en provincie verschillende onderzoeken uitgevoerd om te komen tot de beste oplossing tegen wateroverlast. Tegelijkertijd is rekening gehouden met de bijzondere natuurwaarden in het gebied en met goede inpassing van de groene dam in de omgeving om de landschappelijke waarde in stand te houden. De oplossing die nu voorligt, houdt hier rekening mee.

Procedures en planning

Voordat de uitvoering kan starten, worden de wettelijk verplichte procedures vanuit het Rijk (flora- en faunawet), Provincie Limburg  (natuurbeschermingswet) en gemeente (omgevingsvergunning) doorlopen. Deze procedures zijn inmiddels opgestart of worden binnenkort opgestart. De planning van het verdere project is afhankelijk van het verloop van deze procedures.

Informatiebijeenkomst begin 2015

Om omwonenden en geïnteresseerden bij te praten over de plannen en de uitvoering van het werk, wordt begin 2015 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Begin januari 2015 zijn datum en locatie hiervan bekend. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn deskundigen van waterschap, gemeente en provincie aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

 

Bron: gemeente Gulpen-Wittem.