Gedeputeerde Staten hebben besloten om gemeente Gulpen-Wittem een projectsubsidie toe te kennen van € 528.168,- Deze is bedoeld om een aantal deelprojecten op gebied van natuur, landschap en stedelijk groen binnen de gemeente vlot te trekken. Versterking van de leefbaarheid, het groen en de sociale cohesie vormen de sterkste argumenten voor toekenning van deze substantiële subsidie. 
 
Gedeputeerde Patrick van der Broeck spreekt van een voorbeeldproject, waarin een aantal troefkaarten van de gemeente in het bijzonder en van Zuid-Limburg in het algemeen worden bediend. ,,Gulpen maakt serieus werk van het attractiever en duurzamer maken van de gemeente.”
 
De eerste activiteiten die mede voortvloeien uit de subsidieverstrekking betreft de aankoop en sloop van voormalig metaalconstructiebedrijf Bogers op de Oude Rijksweg. Verder wordt een aanvang genomen met het herstel van de helling van de Gulperberg. Evenwel wordt de grote vijver heringericht en de molenvijver van de Wittemermolen gerenoveerd. Dit alles met als doel de toeristisch-recreatieve structuur te verbeteren.
 
Het beleid van de Provincie Limburg is erop geënt om samen met gemeenten en belangenorganisaties inhoud te geven aan de verbetering van de kwaliteit van het Limburgse landschap. ,,Met name wethouder Franssen heeft in het voorbereidende proces behoorlijk zijn nek uitgestoken om het project in de huidige vorm te kunnen indienen. Door dit soort projecten is er sprake van een investering in de leefbaarheid van zowel het platteland als de stad. De recreatieve ontsluiting van dit stedelijk uitloopgebied krijgt- in combinatie met de realisatie van een natuurtransferium- een behoorlijke impuls. Het draagt bij aan de sociale cohesie. Mens, natuur en economie kunnen niet zonder elkaar. Dit project versterkt op duurzame wijze de leefbaarheid.”   
 
De toegekende subsidie past naadloos binnen de doelstellingen van het coalitieprogramma Wonen, leefbaarheid en Groen en is een van de projecten die gesubsidieerd wordt uit de impulsmiddelen (EHS) Natuur-Landschappelijk-Stedelijk Groen.
 
Bron: provincie Limburg