In de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2014 is er een motie door Groenlinks en CDA ingediend inzake de situatie centrum Eys (terrein voormalige Pendile). Deze motie is destijds verworpen met dien verstande dat de portefeuillehouder wel de mogelijkheid is geboden om aan de gemeenteraad over deze kwestie een voorstel te doen.

Het College heeft inmiddels na diverse gesprekken met de woningstichting Wittem een akkoord opgesteld:

Insteek van deze gesprekken was om enerzijds de mogelijkheden te verkennen om te komen tot een tijdelijke herinrichting van het terrein waardoor voor deze ongewenste situatie in het historisch dorpscentrum van Eys op korte termijn een oplossing kan worden gevonden. Anderzijds is gesproken over de plannen die de Woningstichting Wittem heeft met onderhavig terrein zodat ook gekomen kan worden tot een structurele oplossing voor herinrichting van het terrein.

1. Tijdelijke herinrichting van het terrein:

Het College heeft de Woningstichting gevraagd of zij bereid zijn om een tijdelijke invulling te geven aan het terrein, vooruitlopend op een definitieve

bouwontwikkeling. Dit vanwege de ligging van het terrein in het historisch dorpscentrum van Eys en de huidige uitstraling van het terrein binnen deze cultuurhistorische setting en waarden. Uitkomst van dit overleg is dat de Woningstichting bereid is gevonden het terrein te herinrichten waarbij de bouwhekken worden vervangen door een fatsoenlijk ogende draadomheining met toegangspoort en een ligusterhaag. Het terrein zal verder worden ingezaaid met een weidegrasmengsel. Het terrein wordt door de Woningstichting niet opengesteld. De gemeente zal, na de daartoe benodigde grondverwerving, zorg dragen voor de afronding van het trottoir langs de Grachtstraat en de aansluiting hiervan op de St. Agathastraat. Ter zake is een overeenkomst met de Woningstichting afgesloten gekoppeld aan een inrichtingsvoorstel en kostenraming. Aan de herinrichting van het terrein zal de gemeente ook een eenmalige bijdrage leveren die is gebaseerd op 50o7o van de daadwerkelijke inrichtingskosten met een maximum van ê4.669,38 excl. BTW.  Alle overige (onderhouds)kosten die gekoppeld zijn aan de herinrichting van het terrein zijn voor rekening van de Woningstichting.

2. Structurele herinrichting van het terrein;

Het College heeft de Woningstichting Wittem verder ook gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de definitieve invulling van het terrein. De Woningstichting heeft daarbij aangegeven bezig te zijn met de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan. Het eerdere plan voor de realisatie van een negental seniorenappartementen is, mede wegens de woningmarktcrisis en het ontbreken van afzetmogelijkheden, afgeblazen. Gezien de ligging van het terrein in het historisch dorpscentrum van Eys worden er vanuit stedenbouwkundig als welstandstechnisch oogpunt kwaliteitseisen gesteld aan de herontwikkeling. Momenteel wordt de haalbaarheid van de nieuwe plannen onderzocht en vindt er vooroverleg met de Provincie Limburg plaats. Ook als gemeente willen wij uiteraard zo spoedig mogelijk bereiken dat aan deze locatie in het dorpscentrum van Eys wederom een ruimtelijke kwaliteitsimpuls kan worden gegeven.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem.