Als eerste willen wij beginnen met een groot compliment uit te delen. Voor onze fractie ligt er een duidelijke en heldere begroting. Een product waarmee wij voor de dag kunnen komen en waar we als fractie trots op zijn.

Er ligt een duidelijke vertaling naar het coalitieprogramma en er is ruim 1,2 miljoen vrijgemaakt voor de realisatie hiervan. Ondanks de grote investeringen is er ruimte om de lokale lasten voor onze inwoners te verlagen en wordt er structureel ruim 800.000 euro bezuinigd. Bovendien is er gezocht naar creatieve oplossingen. Wij bedanken op deze plaats iedereen, college, directie en bovenal ambtenaren voor deze goede begroting!

Als wij kijken naar de inhoud van de begroting dan gaan wij het, zoals u het van onze fractie gewend bent, kort houden. Wij gaan kort stilstaan bij een aantal punten uit deze begroting, een aantal zaken toelichten en wij willen nog een aantal opmerkingen plaatsen.

2015 belooft het jaar te worden van de drie grote D’s. Het afgelopen jaar is er keihard gewerkt om er op 1 januari klaar voor te zijn. Wij denken dat de decentralisaties een succes kunnen gaan worden, mede door de inspanningen en voorstellen die dit College doet in de voorliggende begroting. Het project Riedlingen vormt een goed uitgangspunt en verder komen wij in deze beschouwingen nog terug op de participatiewet. Tevens hopen wij dat met een goede inkoop er ruimte geboden wordt aan kleine zorgaanbieders en willen wij er middels een motie voor waken dat er zaken worden gedaan met instellingen waarbij buitensporige salarissen worden gehanteerd.

Op het gebied van onderwijs zijn er grote ontwikkelingen gaande. Wij willen in dat kader graag de concrete plannen op het gebied van basisonderwijs met het IHP in december en een concreet voorstel voor de toekomst van het Sophianum afwachten. Samen met de schoolbesturen moet er regie voor de toekomst worden gevoerd, waarbij duidelijke en vastgelegde afspraken worden gemaakt. Daarbij willen wij ook waken dat wij gaan bouwen voor leegstand en leren van de missers die elders in de regio op het gebied van onderwijshuisvesting zijn gemaakt. Wat wij willen bereiken is een toekomstbestendig en met elkaar verbonden basis- en voortgezet onderwijs binnen de regio.

Onze fractie heeft zich net als alle andere fracties in deze raad ingespannen voor de komst van veilige fietsroutes en vrijliggende fietspaden. Met de realisatie van ons initiatiefvoorstel uit 2010 “ veilig fietsen” en de fietspaden zijn wij op de goede weg. Wij vragen het College wel om een toelichting op de stand van zaken tussen het fietspad tussen Epen- en Mechelen. Zijn de subsidies al binnen en wanneer wordt er gestart met de aanleg?

Daarnaast willen wij hier nogmaals aandacht vragen voor de verkeersluwe fietsroutes, waarop wij op het gebied van fietsveiligheid prioriteit willen vestigen. Wij denken dan met name aan de route Eys – Cartils en de route Overgeul. Twee wegen die met een smalle verharding ideaal zouden zijn om fietsers en gemotoriseerd verkeer te scheiden.

Veel leerlingen van het sophianum en recreanten maken gebruik van deze route en worden daarna gedwongen of via de wegen wijlre dan wel wittem naar Gulpen te fietsen. Is het niet mogelijk om in overleg met de eigenaar van de wei tussen Cartils en Gulpen de mogelijkheid te onderzoeken om hier vaste fietsverbinding aan te leggen?

Een belangrijk item voor onze fractie betreft de medewerkers van WOZL, specifiek de medewerkers in het Groenonderhoud. Dit zijn de mensen die in onze gemeente het groenonderhoud doen. De perikelen bij WOZL in combinatie met de ontwikkelingen op landelijk niveau in de participatiewet rechtvaardigen het om juist op dit moment met een eigen werkbedrijf te komen voor mensen vanuit onze gemeente.

Hierbij vragen wij nadrukkelijk mensen in het eigen werkbedrijf tbv Openbare Ruimte te plaatsen in combinatie met (en samenwerking) van Pentasz en onze eigen gemeentelijke groenambtenaren. Met dit voorstel kunnen wij meerdere maatschappelijke baten realiseren, waaronder: zelfstandigheid, zelfrespect en echte participatie binnen de samenleving. Daarnaast voorkomen we dat bij thuiszitten andere maatschappelijke kosten, waaronder schulden en zorgkosten ontstaan. Wij komen in dit verband met een motie.

Een ander punt, wat wij ook recentelijk in deze raad hebben besproken, betreft de ICT van onze gemeente. Wij zien in de begroting dat u een opmerking maakt omtrent de overschrijdingen op het gebied van ICT. U noemt een onderzoek, waar in deze raad recentelijk over gesproken is. Wij maken ons echter zorgen dat wij geen goed zicht hebben op wat er op ICT gebied gebeurt. Als gevolg hiervan komen wij met een amendement waarin wij het ICT geld voor 2015 wel reserveren, maar alvorens tot uitgave over te gaan, wij eerst inzicht willen in de resultaten van het onderzoek.

Op het gebied van wonen blijven wij aandacht vragen voor het levensloopbestendig bouwen- en verbouwen. Daarnaast hopen wij dat de startersregeling alsnog gecontinueerd kan worden, mede omdat deze binnen onze gemeente goed loopt.

Een belangrijk punt voor onze partij is en blijft de Gulperberg. Wij staan als fractie vierkant achter het standpunt en initiatief wat momenteel loopt om het voormalig restaurant te saneren. Volgens ons is dit een prima ontwikkeling en wij zijn als fractie blij dat het erop lijkt dat dit boek binnenkort gesloten gaat worden. Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de ontwikkeling van de wandel- en fietspaden op de Gulperberg, conform de afspraken en uitgangspunten zoals wij die in de gebiedsvisie Gulperberg hebben vastgesteld in deze raad.

Tot slot willen wij aandacht besteden aan de economische situatie en de leegstand binnen onze gemeente. De afgelopen jaren hebben wij meerdere voorstellen gedaan als economische impuls voor onze gemeente. Deze voorstellen werpen hun vruchten af. Toch constateren wij ook dat er binnen onze gemeente nog steeds behoefte is aan ruimte voor, jonge, startende ondernemers. Een punt dat al eerder binnen deze Raad aan bod is gekomen.

In dit verband zijn wij mogelijkheden om bij de mogelijke leegstand van een gedeelte van het gemeentehuis, hier ruimte voor te benutten. De leegstand baart ons zorgen en wij vragen ons af of het realistisch is te verwachten dat een grote huurder zich gaat indienen. Wij zien veel meer in de mogelijkheid tot kleinschalige verhuur aan starters. Wij benadrukken hierbij ook dat dit kansen biedt voor zowel de startende ondernemers alsook de gemeente om hier van elkaars kennis en expertise gebruik te maken. Zo komt er mogelijk ook snel werk van een actief ondernemersloket . Onze fractie wil kleine bedrijven een kans geven! Wij vragen het college hier nadrukkelijk onderzoek naar te doen en ons op termijn hierover te informeren.

Op het gebied van snel internet en ons voorstel voor het glasvezelnetwerk, vragen wij het college inzicht te geven in de actuele stand van zaken. Wij hebben vernomen dat er een hoorzitting is geweest van de provincie en wij zouden graag willen weten wat de uitkomsten en adviezen zijn.

Voorzitter, dit was alles voor onze fractie in deze eerste termijn. Wij gaan liever aan de slag en wensen u en de rest van de collegeleden, DT en ambtenaren veel geluk en wijsheid toe in 2015! Het zal nog een klus worden, maar volgens ons zijn we klaar voor!