Gulpen-Wittem, 16 oktober 2013 – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerpbegroting 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. De ontwerpbegroting voor 2015 sluit met een positief saldo van € 525.000. De meerjarenraming sluit met een structureel overschot van € 215.000 

Eerste aanzet verwezenlijking collegeprogramma
Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat dit voorjaar zijn werk begon. Het collegeprogramma heeft dan ook een belangrijke plaats in de begroting. Het bevat de eerste aanzet van de verwezenlijking van dit programma waarvoor ruim € 1,2 miljoen wordt vrijgemaakt. Deze middelen wil het college onder meer inzetten voor de revitalisering van parkeerterreinen in de kernen, het opknappen van het centrum van Gulpen, de sanering van de Gulperberg en de uitbreiding van de capaciteit van de buitengewoon opsporingsambtenaren.

 

Nieuw beleid
In de Kadernota kondigde het college al nieuw beleid aan tot een bedrag van € 1,9 miljoen. Het ging daarbij vooral om het basis- en voortgezet onderwijs, onder meer het realiseren van een unilocatie van het Sophianum in Gulpen. Ook daarvoor zijn de middelen in de ontwerpbegroting vrijgemaakt.

Lokale lasten verlaagd
Het college stelt in de ontwerpbegroting voor om de afvalstoffenheffingen met 15% en de rioolheffing met 3% te verlagen. De onroerende-zaakbelasting gaat met 7,5% omhoog. Per saldo dalen de lokale lasten daardoor met 15% voor de huurders en 3,3% voor de eigenaar/bewoner. Dit betekent dat huurders in 2015 gemiddeld € 36 minder betalen en eigenaar/bewoners € 24.

Structurele budgetten bijgesteld
Dit alles is mogelijk gemaakt door kritisch naar de beschikbare middelen te kijken. Uitgaande van het gerealiseerd uitgavenniveau van de afgelopen vijf jaar zijn de structurele budgetten nader bijgesteld. Hierbij realiseerde het college een vrijval van middelen van € 0,8 miljoen structureel.

Nieuwe taken sociaal domein
De gemeente Gulpen-Wittem krijgt er net als de andere gemeenten in 2015 taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars. Gemeenten moeten meer gaan doen met minder geld. Omdat dit een uitdaging is, wordt daarom het weerstandsvermogen van de gemeente Gulpen-Wittem op peil gehouden. De gelden die we in 2015 onttrekken aan de reserves storten we in 2016, 2017 en 2018 weer terug.

 

De gemeenteraad behandelt de begroting 30 oktober en 6 november aanstaande.

 

Bron: gemeente Gulpen-Wittem