Nadat in 2013 de gemeenteraad zich op initiatief van Fractie Franssen al had uitgesproken tegen de winning van Schaliegas te zijn, heeft nu ook het College zich samen met de gemeente Vaals uitgesproken tegen de winning van Schaliegas te zijn. Dit heeft plaatsgevonden wij het indienen van de zienswijze als reactie op de structuurvisie van minister Kamp.

Het belangrijkste argument is dat er in de structuurvisie voorbij wordt gegaan aan de discussie of schaliegas een te verkiezen duurzame energiebron is. Een groot deel van de maatschappelijke onrust vloeit voort uit het feit dat de risico’s van schaliegaswinning (nog) niet objectief gekwantificeerd en gekwalificeerd zijn. De winning is een industriële activiteit met wellicht verstrekkende ruimtelijke en milieutechnische consequenties.

Vanuit ruimtelijk oogpunt achten wij de winning van schaliegas binnen de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals ongewenst. Daarvoor hebben wij de volgende argumenten. Beide gemeenten zijn gelegen binnen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg I  Heuvelland. Binnen dit Nationaal Landschap staat de instandhouding, bescherming en versterking van de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden voorop. Deze waarden tesamen vormen het Nationaal Landschap en zijn uniek, bepalend en kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied. Vanuit dit gegeven zijn grote delen van het gebied ook aangemerkt als Natura 2000-gebied, Ecologische Hoofdstructuur, Bodembeschermingsgebied Mergelland en Waterwingebied. Enkele gebieden (Natura 2000 en waterwingebieden) sluit u zelf ook al uit als wingebieden voor schaliegas.

De winning van schaliegas zal ons inziens overlast opleveren voor mens, milieu en natuur en verdraagt zich niet met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap. Wij zijn dan ook van mening dat het Nationaal Landschap op grond van bovenstaande kwalificaties geheel  moet worden uitgesloten van schaliegaswinning omdat schaliegaswinning onaanvaardbare risico’s en nadelige gevolgen met zich mee zal brengen en bovenvermelde waarden in diskrediet zal brengen. Mocht u desondanks over willen gaan tot het uitvoeren van een milieu-effectrapportage dan dienen bovengenoemde waarden en gebiedskwalificaties in het onderzoek betrokken te worden inclusief de externe werking van eventuele schaliegaswinning en de inzet van chemische middelen bij onder andere het fracken. Deze kunnen leiden tot aantasting van de kwaliteit van grondwater en drinkwater. Het is van het grootste belang dat deze risico’s in kaart gebracht worden.

bron: gemeente Gulpen-Wittem