Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 heeft Fractie Franssen samen met de andere partijen de piketpalen geslagen voor 2015, bij de behandeling van de Kadernota. Daarbij zijn er drie belangrijke moties aangenomen te weten: het revitaliseren en (economisch) versterken van de kern Gulpen, nieuwe begrazing voor de gronden in Partij en een onderzoek naar het vervroegd uitvoeren van onderhoud aan de sportvelden en mogelijk aanleggen van een kunstgrasveld in Mechelen.

Ondanks de sombere verwachtingen is Fractie Franssen positief over de kadernota. Wij begrijpen dat het lastig was om met uitgebreide alternatieve net komen en dat de verwerking van het coalitieprogramma nog even op zich laat wachten, gezien het korte tijdsbestek en de blijvende onduidelijkheid over de Rijksbezuinigingen. Toch hebben we gezamenlijk en structureel een voorstel ter hand liggen om 1 miljoen euro te bezuinigen. Een bezuiniging om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting en het strakker budgetteren en bijstellen van budgetten. Dit betekent dat in een groot aantal gevallen niet wordt bezuinigd, maar dat de budgetten in lijn worden gebracht met de daadwerkelijke uitgaven, een prima zet!

Fractie Franssen is en blijft zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het vlak van onderwijshuisvesting, een precair punt wat voor velen onder ons de gemoederen bezighoudt.. Op dit punt zien wij dan ook uit naar de Raadsconferentie op 4 september 2014 en hopen wij op korte termijn, dit jaar! duidelijkheid te kunnen geven aan de inwoners. Wij zijn het met het College eens dat er financieel taakstellend te werk moet worden gegaan, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop blijft staan.

Ten aanzien van de moties een korte toelichting (deze kunt u hieronder downloaden)

Revitalisering kern Gulpen:
Met deze motie vragen wij het college om het achterstallig groot onderhoud van de kern Gulpen op te pakken. Waarbij wij tevens het College vragen om de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies te onderzoeken en de (winkel)leegstand aan te pakken. Tevens merken wij ten aanzien van de gebiedsvisie Gulpen op dat wij er voor moeten zorgen dat de subsidies niet verloren gaan en voor ons absoluut helder moet zijn dat het handbalveldje moet blijven! de motie

Verworven gronden Partij:

Met deze unaniem gesteunde motie stellen wij voor de in het verleden in Partij aangekochte gronden in te zetten voor begrazing van vee en de intensieve akkerbouw te stoppen. Hierbij geven wij wel aan dat er goed moet worden gekeken naar de termijn verpachting en de wijze van bemesting. Met deze motie hopen wij een bijdrage te leveren aan de natuur instandhouding en de koeien ook in de toekomst in de wei te houden. de motie

Vervroegd onderhoud sportvelden Mechelen:

Deze motie die unaniem gesteund werd door de andere partijen stelt voor om het onderhoud aan het tweede veld in Mechelen te vervroegen van 2016 naar 2015 en de mogelijkheid voor het aanleggen van kunstgras te onderzoeken. Het college dient bij de begroting 2015 richting aan te geven en met name rekening te houden met de toekomstige ontwikkelingen binnen het accommodatiebeleid. de motie

 

Daarnaast hebben wij met de oppositie gedebatteerd en afspraken gemaakt over de volgende zaken:

Hondenbeleid:  wij delen de zorgen van de oppositie en vragen het College om meer duidelijkheid aan te geven over de plekken en gebieden waar honden los mogen lopen. Daarnaast vragen wij het College om praktisch om te gaan met het plaatsen van afvalbakken en maatwerk te leveren bij dit beleidsthema. Dit betekent dan ook dat de verbeterpunten zoals aangegeven door de hondenwerkgroep meegenomen moeten worden.

Sociaal domein: binnen het sociaal domein delen wij de overwegingen zoals ook aangegeven door Balans en Groenlinks als het gaat om burgerkracht- en zelfredzaamheid. Wij vinden het echter te vroeg om hier nu middelen voor te reserveren, omdat het rijksbudget nog niet bekend is. Wel hebben wij met elkaar afgesproken om zodra de budgetten bekend zijn hier gezamenlijk een verdeling aan te geven, wat ook de kaderstellende taak van de Raad is.