Fractie Franssen kijkt tevreden terug op de jaarrekening 2013. Ondanks de negatieve verwachtingen hebben wij als gemeente een positief resultaat verkregen. Daarnaast zijn onze reserves nog steeds ruim voldoende, met het oog op de sombere verwachtingen in de komende jaren. Wij hebben het College dan ook gecomplimenteerd met de jaarrekening en willen een aantal mooie successen benadrukken.

Als Fractie Franssen kijken wij tevreden terug naar de succesvolle start van Burgernet, het opleiden van vrijwilligers voor het AED-netwerk en het schrappen van de leges voor verenigingen- en optochten. Daarnaast laat de jaarrekening 2013 zien dat de in het verleden ingezette kanteling bij de WMO haar vruchten afwerpt, zonder dat mensen in grote problemen komen.

De jaarstukken geven voor ons daarnaast ook aanleiding om een aantal opmerkingen te maken:
Zo zien wij allereerst graag dat er weer schot in de zaak komt als het gaat om de glasvezelinfrastructuur. van het College hebben wij begrepen dat in september opnieuw gesproken zal worden met de provincie Limburg. Wij worden dan ook graag op de hoogte gehouden. Op het gebied van burgerparticipatie zijn wij goed op weg en hopen wij mede zoals in ons coalitieakkoord verwoord de komende raadsperiode in elke kern zelfsturing van de grond te krijgen.

Tot slot hebben wij het College gevraagd om voor de begrotingsvergadering aan te geven of en zo ja hoe de aanbevelingen van de accountant opgepakt zullen worden als het gaat om de samenwerking met andere instanties en het uitbreiden van de weerstandsparagraaf.