Op donderdag 24 april 2014 hebben de coalitiepartijen Fractie Franssen en CDA het coalitieprogramma afgerond. Piet Franssen (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) gaan aan de slag als wethouder. Ook over de portefeuilleverdeling is overeenstemming bereikt. De wethouders zijn tijdens de raadsvergadering benoemd.

In het coalitieprogramma 2014-2018 ‘Samen bouwen aan leefbaarheid’ leggen de twee fracties de nadruk op burgerparticipatie en zelfsturing. Inwoners, ondernemers en verenigingen worden de komende periode nog intensiever betrokken. Het doel is dat over vier jaar in tenminste elk kerkdorp een vorm van zelfsturing aanwezig is.

De partijen spreken in het coalitieprogramma over een periode met uitdagingen: “Er komen grote veranderingen op onze gemeente af, bijvoorbeeld de decentralisatie in en van het sociale domein, teruglopende inwonersaantallen en beperkte, afnemende financiële middelen. Deze ontwikkelingen moeten door de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat met daadkracht, financieel realisme en -niet in de laatste plaats- nauwgezette aandacht aangepakt worden.”

Download hieronder het coalitieprogramma:
20140415 Coalitieprogramma FF_CDA 2014-2018 Def

Over de verdeling van de verschillende portefeuilles is het volgende afgesproken:

Burgemeester

Algemeen Bestuur
Openbare Orde en Veiligheid
Voorlichting en communicatie
Regionale samenwerking /internationale samenwerking
Bevolking en Burgerlijke stand
Handhaving
Drank- en Horecawet
Toerisme en recreatie
Economische Zaken
P&O
Financiën
Juridische Zaken
Informatievoorziening en Automatisering
In- en externe dienstverlening

Projecten: Agroproductie en Leisure Parc (Nijswiller)

Wethouder Franssen
Loco-burgemeester

Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting
Grondbeleid/vastgoed
Milieu
Bouw Woning Toezicht
Watermanagement
Monumentenzorg
Openbare werken (incl. speelplaatsen en buitendienst)
Verkeer (incl. parkeerbeleid)
Vervoer (openbaar vervoer)
Evenementen en Markten
Accommodatiebeleid

Projecten:
Revitalisering kern Gulpen
Geularmen

Wethouder Laheij
Onderwijs (incl. nieuwbouw)
Sociale Domein 3D (Jeugdwet, Participatiewet en WMO)
Sociale Zaken en WVG
Volksgezondheid
Kunst, Cultuur en Sport
Welzijn (breed)
Vreemdelingenbeleid
Vervoer (leerlingen-, ouderen- en gehandicaptenvervoer)

Projecten: Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing