Op woensdagavond 26 februari hebben wij de beleidskaders Jeugdzorg, Participatie en WMO vastgesteld. Drie pijlers in een domein voor de toekomst van Gulpen-Wittem. Het motto: niet meer zorgen voor, maar zorgen dat! Voor Fractie Franssen staat een goede en volwaardige zorgverlening voor alle burgers voorop. Tijdens het afgelopen Sprekersplein is er uitgebreid ingegaan op de zorgen die alle fracties in deze Raad hebben.

Het Rijk heeft de keuze gemaakt en de gemeenten zijn nu aan zet om te laten zien dat het echt beter kan voor onze kwetsbare burgers. Wij hebben er vertrouwen in dat het ook gaat lukken. Daarvoor is het van belang dat de decentralisaties vanaf het begin goed meetbaar zijn, om het kwaliteitsniveau voor onze burgers te bewaken.

Als fractie staan wij achter de brede samenwerking op Maastricht- Heuvelland niveau, niet alleen uit noodzaak maar ook om synergievoordelen te behalen als het gaat om de aansluiting van voorzieningen op de zorgvraag en het afdekken van financiële risico’s. Wat daarbij van groot belang is, is dat de Raad tijdig en voldoende betrokken wordt bij het gehele proces om richting te kunnen geven, te kunnen brainstormen en een vinger aan de pols te kunnen houden. Want de Fractie Franssen wil altijd de mogelijkheid behouden om het lokale accent te kunnen leggen, mocht dat op onderdelen noodzakelijk zijn. De suggestie van de wethouder om regelmatig rondom de tafel te zitten, juichen wij dan ook toe.

Verder vragen wij aandacht voor de communicatie met de doelgroepen. Wij vragen het college deze zoveel als mogelijk te optimaliseren. Laagdrempeligheid en betaalbaarheid voor de burger zijn voor Fractie Franssen belangrijk. Daarbij willen wij eerst kijken naar wat de hulpbehoevende zelf kan of wat de directe omgeving kan betekenen, alvorens betaalde hulp wordt ingezet.

Als er betaalde hulp wordt ingezet, vinden wij het belangrijk dat er zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer komen. Waar mogelijk dient zorg geïntegreerd te worden verleend. De pilot van het Sociaal Team kan daar een goede bijdrage aan leveren en wij wachten de uitkomsten daarvan af.

kleinschalige initiatieven zoals bijvoorbeeld zorgboerderijen moeten de volwaardige kans krijgen om mee te doen. Bij de inkoop en aanbestedingen moeten dan ook zoveel mogelijk lokale en regionale organisaties in aanmerking komen om mee te doen. Die toezegging horen wij graag nogmaals van de wethouder als het gaat om de inkoop van zorgverlening.

Kijken wij specifiek naar de Participatiewet dan vragen wij aandacht voor de (jong)gehandicapten die het zwaar gaan krijgen. Maar ook de mensen uit de sociale werkvoorziening. Het creëren van werkgelegenheid voor deze doelgroepen vraagt om een grotere doorstroming naar de commerciële sector en dat vraagt om samenwerking en innovatie. Fractie Franssen is voor beschutte werkplekken en wil samen met de regionale ondernemers deze werkplekken ook in de commerciële sector

behouden en uitbreiden. Voor mensen in de bijstand vragen wij om hier nadrukkelijk de situatie in de gaten te houden. Het opdoen van werkervaring is belangrijk om mensen weer aan het werk te krijgen. Verdringing van regulier werk en financiële problemen bij gezinnen moeten echter voorkomen worden.

Over de financiën valt nog steeds weinig te zeggen, door de onduidelijkheid vanuit het Rijk. Duidelijk is wel dat we meer en beter werk zullen moeten verrichten met minder geld. Dat betekent voor de gemeente dat wij versnippering van kennis en inkoop moeten voorkomen om financiële problemen te ondervangen.

Voorzitter tot slot wensen wij het College, het ambtelijk team en de regio veel succes met de verdere uitwerking, die zijn wij met vertrouwen tegemoet, met als doel: een levensloop bestendig Gulpen-Wittem, want daar zijn we thuis!

Namens Fractie Franssen

Raadslid Robbert Dautzenberg  & Burgerfractielid Jolanda Brouwers