Uit een consultatie van de agenda van de Statencommissie RIF van 21 februari aanstaande hebben wij Fractie Franssen en CDA Gulpen-Wittem geconstateerd dat u in de gelegenheid wordt gesteld om aandachtspunten en opmerkingen te plaatsen voor de verdere uitwerking van het ontwerp plan herziening POL. Als coalitiepartijen hebben wij een aantal zaken onder de aandacht gebracht bij de statenleden:

Wonen en werken
Werd er 10 jaar geleden nog in hokjes en blokjes gedacht over separaat bouwen voor gezinnen, jongeren en ouderen, de dag van heden kent zowel in onze omliggende landen als in andere regio’s  succesvolle voorbeelden van het z.g. “meergezinswoning” waar jong, oud en zorgbehoeftige op een voorbeeldige wijze voor elkaar opkomen. Geef het buitengebied dan ook die kans om, daar waar kleine erven van woningen en bedrijven dreigen te verpauperen,  ruimte krijgen om nieuwe innovatieve en duurzame activiteiten te kunnen ontwikkelen op het gebied van het “nieuwe wonen” en het “nieuwe werken”.

Inzetten op herstructurering van bestaande woonkernen, op sloop met vervangende nieuwbouw en op hergebruik van bestaand vastgoed , zeker als het gaat om beeldbepalende en monumentale panden, lijkt ons een goede zaak. In het Heuvelland blijkt dat  in kleine kernen het aanbod van huisvesting (zowel huur als koop) voor jonge gezinnen zeer beperkt is.

Ons verzoek is om te bezien of het stringente beleid van de woningcontingenten niet enige versoepeling voor deze doelgroep rechtvaardigt.

Landbouw en natuur
In het streven naar duurzaamheid in de agrarische sector geen verdergaande onttrekking van gronden aan de landbouw maar meer inzetten op verwevenheid van functies natuur, landschap en landbouw om tot een win-win situatie te komen.

Innovatieve mogelijkheden
In en rondom de EHS is behoefte aan meer ruimte voor maatwerk om weinig of niet belastende activiteiten voor flora en fauna toe te staan. Door de huidige POL regels zijn in de bestemmingsplannen van gemeenten dubbelbestemmingen zoals “waarde-ecologie” opgenomen. Dit werkt zeer frustrerend en belemmerend voor (agrarische) bedrijven om nieuwe innovatieve en duurzame activiteiten te ontwikkelen. Geef in het POL de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in die gebieden met dubbelbestemmingen.

Beslissingsbevoegdheden
Wij geven u in overweging om in een aantal zaken, zoals bovengenoemd, meer beslissingsbevoegdheid aan gemeenten toe te kennen. Dit om de administratieve lastendruk voor onze burgers en bedrijven te verminderen en om sneller en adequater te kunnen besluiten. Gemeenten hebben bij uitstek de gebiedskennis en ervaring in plaatselijke aangelegenheden en kunnen, met de richtlijnen van het POL, weloverwogen en verantwoord te werk te gaan. Wij zouden het erg op prijs stellen indien u bovengenoemde punten bij de behandeling van dit onderwerp in de Statencommissie aan de orde zou willen stellen, zodat deze in het ontwerpplan herziening POL worden opgenomen.

Roel Ronken (fractievoorzitter Fractie Franssen)
Elian Vanderheijden (fractievoorzitter CDA)