Gulpen-Wittem, 7 februari 2014 – Twee kavels aan de Parallelweg in Wijlre die in het vigerende bestemmingsplan bestemd zijn voor woningen, blijken binnen de spuitcirkel (50 meter) van het nabijgelegen fruitteeltbedrijf te liggen. De gemeente Gulpen-Wittem heeft inmiddels de betreffende bouwkavels teruggekocht van projectontwikkelaar Mulleners Vastgoed BV. Voor de bestaande woningen die al ruim 40 jaar in de directe nabijheid van het bedrijf liggen, ziet de gemeente het als haar maatschappelijke taak hiervoor een oplossing te vinden.

Het feit dat er twee bouwkavels binnen de spuitcirkel van het fruitteeltbedrijf liggen, kwam aan het licht nadat projectontwikkelaar Mulleners Vastgoed BV een principeverzoek voor de bouw van een woning deed. Bij toetsing van dit principeverzoek door de gemeente bleek dat het ter plaatse niet mogelijk is om nieuwe woningen te bouwen. Deze vraag deed zich eerder voor bij de wijziging van het bestemmingsplan in 2009. De ingehuurde externe adviesbureaus gaven aan dat woningbouw op de betreffende percelen mogelijk zou zijn en hebben de gemeente toen onjuist geadviseerd. De gemeente Gulpen-Wittem heeft de twee externe adviesbureaus inmiddels aansprakelijk gesteld.

Terugkoop kavels
Omdat de gemeente geen vergunning kan verlenen aan projectontwikkelaar Mulleners Vastgoed BV om woningen op de twee kavels te bouwen, is in goed overleg besloten dat de gemeente de kavels terugkoopt van de ontwikkelaar. De kavels zijn voor een reëel bedrag teruggekocht. De koopprijs (171.838 euro) plus de kosten voor het bouwrijp maken (49.545 euro) en het renteverlies (23.000 euro). Op het moment dat de spuitcirkel ter plaatse verkleind danwel opgeheven wordt, zal de gemeente Gulpen-Wittem de twee bouwkavels weer verkopen, waarbij projectontwikkelaar Mulleners Vastgoed BV het eerste recht van koop heeft. De gemeente heeft in dat geval alleen het renteverlies voor haar rekening genomen. De gemeente Gulpen-Wittem is tevreden met de opstelling van de projectontwikkelaar en de uitkomst van de onderhandelingen.

Spuitcirkel
Het fruitteeltbedrijf aan de Leienhuisweg in Wijlre ligt er sinds 1948. Het bedrijf werkt met gewassenbeschermingsmiddelen: het fruit (morellen, soort zure kers voor de conservenindustrie) wordt daarmee bespoten. Door dat spuiten komt een zogenaamde drift vrij: de verspreiding van de gewasbestrijdingsmiddelen in de lucht en daardoor in de omgeving.

Jarenlang golden er geen regels met betrekking tot spuitzones rondom dergelijke bedrijven en mochten woningen in de directe nabijheid gebouwd worden. De spuitcirkel van 50 meter is ontstaan uit een rechterlijke uitspraak in 2002, deze is echter niet verankerd in de wetgeving. Deze regels zijn alleen van toepassing voor nieuw te bouwen woningen. Voor bestaande woningen heeft deze rechtspraak dus geen gevolgen. Er liggen op dit moment negen woningen binnen 50 meter van dit fruitteeltbedrijf. Deze woningen zijn gebouwd in de periode 1901 – 1974. Na de rechterlijke uitspraak in 2002 zijn in de spuitcirkel geen nieuwe woningen meer gebouwd.

De stoffen die bij het spuiten van het fruit vrijkomen kunnen gevolgen hebben voor de volksgezondheid. De fruitteler heeft hierin altijd zijn eigen verantwoordelijkheid getoond. Hij heeft een windhaag langs de perceelsgrens geplaatst waarmee drift wordt beperkt en spuit alleen bij een lage windkracht. Ook informeert de teler de direct aanwonenden wanneer hij gaat spuiten.

Ondanks dat de gemeente Gulpen-Wittem op basis van regelgeving hier niet toe verplicht is, en eigenlijk geen wettelijke mogelijkheden heeft, ziet zij het als haar maatschappelijke plicht om het woon- en leefklimaat ter plaatse te verbeteren. Op dit moment is de gemeente daarom met de fruitteler in onderhandeling over een (gedeeltelijke) sanering van het bedrijf. Door een gedeelte van de fruitopstand aan de randen van de perceelsgrenzen te rooien verschuift de spuitcirkelzone en liggen de bestaande woningen verder dan 50 meter hiervandaan.

Extern advies over procesverloop
Op het dossier over de bouwkavels aan de Parallelweg en het fruitteeltbedrijf aan Leienhuisweg in Wijlre berustte tot gisteravond 6 februari op grond van artikel 25 Gemeentewet geheimhouding. Op dinsdag 4 februari heeft het college van B&W van de fractie Groen! echter openbare artikel 37 RvO vragen ontvangen over dit dossier. De gemeenteraad heeft daarom tijdens de besloten vergadering gisteravond het besluit genomen om, naast het opheffen van de geheimhouding, eveneens extern advies in te gaan winnen. De gemeenteraad wil hiermee helder krijgen of er mogelijk sprake is van schending van de geheimhoudingsplicht en welke juridische consequenties dit eventueel heeft.

bron: gemeente Gulpen-Wittem