Fractie Franssen heeft vandaag middels een brief aan het College van burgemeester en wethouders, invloed gevraagd op de herziening van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (kortweg POL). De wijzigingen van het POL kunnen van grote invloed zijn op ons gemeentelijk beleid ten aanzien van vervoer, ruimtelijke ordening, toerisme, wonen en ondernemen! Fractie Franssen wil dan ook actief invloed uitoefenen op deze herziening en verzoekt het college tevens een raadsconferentie te organiseren over de herziening.

Wij hebben begrepen dat in 2014 de herziening van de POL door  de provincie Limburg wordt vormgegeven. De POL is volgens onze fractie een belangrijk instrument, want het heeft invloed op natuur, ondernemers, bewoners en toeristen. Onze fractie is dan ook van mening dat het van groot belang is dat wij als gemeenteraad betrokken worden in de herziening van de POL en onze wensen kenbaar worden gemaakt.

Tevens hebben wij begrepen dat het college de gedelegeerde bevoegdheid heeft om tijdens de inzage legging van de POL namens de gemeente te reageren.  Gezien het eerder genoemde belang zijn wij van mening dat een dermate groot beleidsstuk ook met de gemeenteraad besproken dient te worden.  Hierbij vermelden wij tevens dat wethouder Bormans, als lid van het bestuurlijk kernteam, onze gemeente vertegenwoordigd en daarmee de wensen en eisen van de gemeenteraad kan meenemen.

Concreet hebben wij het college het volgende gevraagd:

  1. Naar aanleiding van de terinzagelegging (mei 2014) een raadsconferentie te organiseren waarin wij als gemeenteraad worden meegenomen in het proces en onze eisen/wensen kenbaar kunnen maken. Het simpelweg informeren van de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief van het standpunt van de college vinden wij gezien de aard en belang van het stuk te beperkt;
  2. Vooruitlopend op de terinzagelegging het onderwerp van de herziening POL 2014 op de agenda te plaatsen van het komende fractievoorzittersoverleg.