Gulpen-Wittem, 20 december 2013 – De gemeente Gulpen-Wittem heeft in samenwerking met provincie Limburg en waterschap Roer en Overmaas een plan ontwikkeld voor het realiseren van een dam in de Gulp, stroomopwaarts van Slenaken. Deze dam moet inwoners van Slenaken en omgeving in de toekomst beschermen tegen een onverwachte overstroming zoals deze zich in juli 2012 ter plaatse heeft voorgedaan.

De onverwachte ‘flash flood’ in de nacht van 28 op 29 juli 2012 zorgde ervoor dat delen van Slenaken en omgeving in korte tijd blank stonden. Diverse bedrijven en particulieren ondervonden hiervan grote overlast en schade. Om dergelijke overlastsituaties in de toekomst te voorkomen, is uitgebreid onderzoek gedaan naar een fysieke duurzame oplossing. Dit heeft geleid tot het plan om stroomopwaarts van Slenaken een dam met een vrije doorlaat aan te leggen. Deze constructie beperkt de waterafvoer richting Slenaken en zo ontstaat ter plaatse een buffer met een capaciteit van circa 65.000 kubieke meter (m³).

Omdat de dam gesitueerd is in een beschermd natuurgebied, zijn al diverse onderzoeken gedaan met name op het gebied van flora en fauna. Het is de intentie om een zodanig op maatgemaakte dam aan te leggen, dat deze geen significante nadelige effecten zal hebben op de omliggende natuurwaarden.

Wethouder Jan Bormans van de gemeente Gulpen-Wittem: “Het is ruim een jaar geleden dat Slenaken en omgeving overvallen werd door een vloedgolf aan water. Een extreme gebeurtenis die een grote impact heeft gehad op de bevolking. Samen met gedeputeerde Van der Broeck en de heer Schrijen, voorzitter waterschap Roer en Overmaas, heb ik mij sterk gemaakt om te komen tot een structurele duurzame oplossing. Ik ben verheugd dat er nu een concreet plan ligt en we de procedure voor de aanleg kunnen opstarten.”

De gemeente Gulpen-Wittem is voornemens om in het voorjaar van 2014 de procedure voor de aanleg van de dam op te starten. Afhankelijk van het verloop van de procedure, zal op z’n vroegst eind 2014 de dam worden gebouwd. De aanlegkosten worden geraamd op 100.000 euro. Gemeente Gulpen-Wittem, provincie Limburg en waterschap Roer en Overmaas nemen ieder eenderde deel van deze kosten voor hun rekening.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem