Gulpen-Wittem, 19 december 2013 – De gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten samen in 2014 een proefproject ‘Sociaal Team’. Een sociaal team is een groep deskundigen die samenwerken op de gebieden van de WMO/AWBZ, Participatie/WWB en de Jeugdzorg. Dit team bekijkt vragen en problemen van inwoners vanuit een breed perspectief en zoekt oplossingen dichtbij huis en zoveel mogelijk binnen het gezin. Waar nodig schakelt zij een netwerk van deskundigen in. Met deze aanpak willen de gemeenten voorkomen dat inwoners met hun vragen bij meerdere loketten moeten aankloppen. En voorkomen dat er onvoldoende integraal gewerkt wordt. Het sociaal team werkt vanuit de opzet: één gezin, één plan, één regisseur.

Pilot: Het sociaal team zal begin januari starten. In de aanloopfase zal zij alle ondersteuningsvragen bespreken en proberen te beantwoorden. Ook vragen over het proces en de organisatie van het sociaal team komen aan de orde. Zo zal zij bekijken of één team voor beide gemeenten voldoende is, of dat er meerdere teams moeten worden geformeerd. De gemeenten houden de inwoners de komende maanden op de hoogte van de ontwikkelingen en de werkwijze van het sociaal team. De pilot wordt regionaal gevolgd door de andere Heuvelland-gemeenten.

De wethouders Jean Vroemen en Jean-Paul Kompier (Vaals) en Piet Franssen (Gulpen-Wittem) zijn blij met de (gemeenschappelijke) aanpak van deze pilot. “Werken vanuit de aanpak van een sociaal team verbetert de dienstverlening aanzienlijk en past precies in de voorgenomen kanteling van de aanpak in het sociaal domein”, aldus de bestuurders.

Veranderingen sociaal domein
Dit proefproject hangt samen met grote veranderingen in het sociaal domein. Vanaf 2015 moeten de gemeenten de ondersteuning van mensen die (langdurig) zorg nodig hebben, organiseren. Daar waar het Rijk dit nu grotendeels doet, moeten de gemeenten het beleid en de uitvoering overnemen en inrichten, met inbegrip van een behoorlijke bezuiniging. Naast de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) krijgen zij ook de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg en de participatie van mensen met een arbeidsbeperking.

De ambities in de regio zijn groot. De gemeenten zien de opgave als een kans om de ondersteuning zo dicht bij de mensen als mogelijk te organiseren en samen met hen hieraan invulling te geven. Want ook dat maakt onderdeel uit van deze veranderingsopgave: dat mensen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht en samen met hun eigen netwerk de ondersteuning organiseren die zij nodig hebben. Zodat er  minder (dure) specialistische hulp ingeschakeld hoeft te worden en er minder instanties bij betrokken zijn.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem