Pentasz en de gemeente hebben hard gewerkt en goede resultaten geboekt. Het rapport van de Rekenkamer is positief, waarvoor onze complimenten. Tijdens de raadsconferentie werd er stilgestaan bij de klanttevredenheid. Binnen onze fractie bestaat de brede mening dat klanttevredenheid niet moet leiden tot klantgezwichtheid, maar dat sturen richting participatie van primair belang is. Klanttevredenheid gaat wat ons betreft dan ook over procedures en bejegening. Op inhoudelijk vlak gaat het er om: de cliënten te activeren, de instroom te beperken en de uitstroom te vergroten.

Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten, het zou een slecht signaal zijn als deze niet bestonden. Wij zijn dan ook blij dat het College en Pentasz deze verbeterpunten voortvarend oppakken en wensen hun daar veel succes bij!

Tevens is het College verzocht om via de clientenraad van Pentasz, de cliënten te raadplegen naar hun mening over het Rekenkamerrappot.

Uit: de raadsvergadering van 28 november 2013.