Fractie Franssen is blij met de uitwerking van gezamenlijk met het CDA gemaakte initiatiefvoorstel veilig fietsen. In 2014 wordt er verder uitvoering gegevens aan de realisatie van de vrijliggende fietspaden tussen Epen en Mechelen. Dit nadat eerder de fietsveiligheid tussen Partij en Mechelen en Wahlwiller-Mechelen is verbeterd. Lees hieronder het persbericht van de gemeente Gulpen-Wittem:

Gulpen-Wittem, 25 november 2013 – De weg tussen Epen en Mechelen loopt door een indrukwekkend stukje landschap en wordt door toeristen, werkverkeer en schoolgaande jongeren veel gebruikt. De drukte op deze mooie route is vaak niet altijd even ideaal voor alle weggebruikers. Vooral de fietsers, die nu gebruik moeten maken van de rijbaan, komen regelmatig in de knel met het overige verkeer. De gemeente Gulpen-Wittem wil de verkeersveiligheid voor fietsers op deze route gaan verbeteren. Daarom is er een plan gemaakt voor de realisatie van vrijliggende fietspaden tussen Epen en Mechelen, buiten de bebouwde kom.

Schetsontwerp

Inmiddels heeft de gemeente Gulpen-Wittem een schetsontwerp laten opstellen voor het betreffende tracé (zie bijgevoegde afbeelding). In dit ontwerp is de rijbaan binnen de bebouwde kom (Roodweg Epen en Hoofdstraat Mechelen) voorzien van fietsstroken. Buiten de bebouwde kom zijn in het schetsontwerp aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden gesitueerd. Aan de hand van het schetsontwerp is ook een globale kostenraming opgesteld. De kosten voor de aanleg van deze fietspaden worden geraamd op ongeveer 1 miljoen euro. In totaal gaat de gemeente over een lengte van 1,8 kilometer fietsvoorzieningen aanleggen. Dit komt bovenop de 16 kilometer fietsvoorzieningen die de gemeente Gulpen-Wittem de afgelopen 4 jaar al heeft gerealiseerd. De gemeente timmert dus hard aan de weg om de fietsveiligheid te verbeteren.

Procedure

Op basis van het schetsontwerp is een bestemmingsplanscan uitgevoerd. De resultaten van deze scan laten zien dat de plannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom gaat de gemeente binnenkort een bestemmingsplanprocedure opstarten. Op dit moment worden de voorbereidingen daartoe getroffen. Dit gebeurt onder andere met een randvoorwaardenscan, een onderzoek naar de natuurwaarden en gesprekken met de provincie over de nodige natuurcompensatie. Daarnaast wordt er met de grondeigenaren overlegd over de noodzakelijke grondverwerving.

Planning

De gemeente Gulpen-Wittem is voornemens om de bestemmingsplanprocedure in januari 2014 op te starten. Zoals gebruikelijk in een planologische procedure, ligt het nieuwe plan te zijner tijd voor iedereen ter inzage.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem