Fractie Franssen zet voor de begroting 2014 in op een aantal kernthema’s. Voor ons betekent dit allereerst economische ontwikkeling door groei van de werkgelegenheid en werkzaamheden gunnen aan lokale ondernemers. Daarnaast zet onze fractie in op het slim organiseren van de aankomende decentralisaties op basis van probleem-oplossing (financiering), waarbij bestaande organisaties beslist geen heiligenhuisjes zijn. Op het gebied van veiligheid willen wij meer aandacht voor inbraken in onze gemeente en een algemene verbetering van het straatbeeld, een opgeruimd Gulpen-Wittem.

Daarnaast vragen wij aandacht voor de woonruimte van jongeren en doorstroming naar koopwoningen, investeren wij wederom in meer duurzaamheid en verbetering van de dienstverlening. Dit alles met een degelijke financiële huishouding, waarvoor wij ook in de toekomst onze verantwoordelijkheid willen nemen om tot een structureel begrotingsoverschot te komen.

Hieronder kunt u uitgebreid onze algemene politieke beschouwingen lezen en de wijzigingsvoorstellen downloaden:

Voor ons ligt de begroting 2014, een duidelijke begroting waar hard aan gewerkt is en de door ons gewenste verbeterslagen steeds meer en beter zichtbaar worden. Wij bedanken daarom als eerste u als college, maar ook de diverse medewerkers die hard gewerkt hebben om deze begroting tot stand te brengen.

Voor de korte termijn zijn wij als fractie hoopvol gestemd. Er is een sluitende begroting, maar op de lange termijn is er geen sluitende begroting en laat dit stuk een oplopend begrotingstekort zien. De kranten presenteren dit als negatief en diverse partijen zullen dit waarschijnlijk aangrijpen om dit college en coalitie verwijten te maken betreffende gemaakte keuzes. Laat ik voorop stellen dat wij als Fractie Franssen tevreden, maar ook trots zijn op wat wij de afgelopen vier jaren samen met onze coalitiepartner het CDA hebben bereikt. Wij vinden het dan ook lovenswaardig dat u  op korte termijn een pakket zult opstellen met voorstellen die het meerjaren tekort kunnen inperken en ombuigen in een begrotingsoverschot. Ook onze fractie staat voor een degelijke financiële huishouding en zal daarin haar verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn het daarnaast met u eens dat besluitvorming hierover pas in 2014 plaats dient te vinden, zodat de bestuurders van onze gemeente voor de komende 4 jaar, diegenen die met de decentralisaties en kortingen op het gemeentefonds in detail te maken krijgen, deze keuzes kunnen maken.

In het vervolg van dit betoog zullen wij kort programma gewijs door de begroting gaan en indien nodig zullen wij bij de diverse deelprogramma’s opmerkingen maken, vragen stellen of met voorstellen komen.

Algemeen bestuur
Wij zijn blij met de klanttevredenheid en de ambitie om het waarderingscijfer te behalen van een 7.5. Ons in ziens kan het KCC hierbij een belangrijke rol in spelen en we zijn blij met de stappen die gezet worden om de dienstverlening naar onze inwoners toe te verbeteren. Wel vragen wij nadrukkelijk aandacht voor zorgvuldige communicatie met inwoners over werkzaamheden en controle op het nakomen van verplichtingen, waarvoor wij met regelmaat aandacht hebben gevraagd.

Vraag: Wij willen, zodra de eerste contouren zichtbaar zijn hierover geïnformeerd worden en specifiek willen wij graag weten of het KCC oplevert wat we ervan verwachten dat het doet.

Openbare orde en veiligheid
Overlast van uitgaanspubliek in de kern Gulpen is voor ons een blijvend aandachtspunt. Steeds vaker krijgen wij te horen dat er overlast is op donderdagavond. Daarnaast vragen wij aandacht voor de overlast die verenigingen en inwoners ervaren door inbraken- en diefstal, waaronder de  schutterij van Gulpen. Dit is voor onze fractie een doorn in het oog. Wij weten dat de portefeuillehouder met dit punt bezig is en het aan zou kaarten bij ondernemers en politie.

Vraag: Graag vernemen wij wat hier de stand van zaken is en zouden graag ook hier actief geïnformeerd blijven worden.

Verkeer en vervoer
De reconstructie Geularm juichen wij toe. Toen wij als Fractie vernamen welke plannen het college samen met het waterschap en andere betrokken partijen heeft uitgewerkt waren wij dolenthousiast en dat zijn wij nog steeds. Wij hopen dat er in 2014 concrete stappen gezet kunnen worden voor de verbetering van het totale gebied tussen Wittem, Wijlre en Gulpen. Een project dat volgens ons ook bijdraagt aan de werkgelegenheid.

Op pagina 32 van de begroting beschrijft u de plannen om de kwaliteit van de wegen te verhogen, onze fractie wil in dat verband een concrete vraag aan de wethouder stellen. De afgelopen zomer zijn wij door diverse ondernemers van de Dorpsstraat te Gulpen benaderd met de vraag of terrassen gerealiseerd konden worden, parkeerplaatsen verplaatst, verlichting geharmoniseerd, straatmeubilair aangepast en er een algemene opwaardering kon plaatsvinden. Daarnaast vragen wij aandacht voor de beeldkwaliteit in alle kernen van onze gemeente. Door inwoners en ondernemers wordt steeds vaker gevraagd om een algemene verbetering van het straatbeeld. Het plaatsen van afvalbakken, opruimen van straatafval en hondenpoep en het verbeteren van parkeerplaatsen zijn een aantal van deze problemen.

Vraag: Wij willen daarom concreet vragen dat er een gestructureerde aanpak komt en in de kernen waar dat noodzakelijk is beeldkwaliteitsplannen worden geactualiseerd. In 2014 willen wij dan hier de concrete voorstellen voor zien en tevens vragen wij hier nadrukkelijk om bewoners en ondernemers hierbij te betrekken.

Een tweede punt wat ons opvalt is de manier waarop wij schoonmaken en onderhoud plegen. Voor onze fractie is het onbegrijpelijk dat er zo veel onkruid is en er overal zoveel troep ligt.

Vraag: Wij willen de wethouder daarom concreet vragen om met een voorstel te komen om dit probleem aan te pakken. Hierbij vermelden wij nadrukkelijk dat wij een aantal jaren geleden meer geld hiervoor hebben uitgetrokken, maar dat de resultaten tot op heden bedroevend zijn.

Economische zaken
Onze Fractie ziet de noodzaak in van Limburg Economic Development, maar tegelijkertijd gaan er grote bedragen in om.  De regionale economische ontwikkeling is van groot belang naar de toekomst toe om vergrijzing en werkloosheid om te zetten in voordelen voor Limburg. Als kleine gemeente kunnen wij zo profiteren van de voordelen van de steden in de Euregio op het gebied van wonen, werken en recreëren en er voor zorgen dat het heuvelland bij de tijd blijft.

Hierbij vragen wij u om in:

  • 2015 actief terugkoppeling te geven over bereikte resultaten. Mocht u met het argument komen dat dit lastig meetbaar is, dan vragen wij concreet de resultaten af te zetten ten opzichte van de targets die LED als uitgangspunt heeft genomen.
  • In navolging hiervan stellen wij middels een amendement voor om de bijdrage niet structureel toe te kennen maar in 2014 en 2015 incidenteel en de resultaten van de evaluatie af te wachten. Op basis van deze evaluatie kan dan een keuze gemaakt voor een structurele toekenning. Zo kunnen wij de effecten van LED op ons gebied blijven volgen. 

Onderwijs
Ten aanzien van het onderwijs hebben wij slechts één vraag, kan de wethouder inzicht geven in de situatie met betrekking tot de voorgenomen sluiting van de VMBO locatie in Nijswiller en de plannen voor de toekomst?

Cultuur en recreatie
Wij hebben als Fractie uitvoerig gedebatteerd over de toekomst van de ZLSM. Wij zijn geschrokken van de problemen van ZLSM, maar tegelijkertijd zien wij ook de toeristische meerwaarde van ZLSM. Ook hier gaan wij akkoord met de toekenning van €150.000 , maar willen wel graag inzicht in:

  1.  de manier waarop de bijdrage wordt besteed, met andere woorden de wijze van bedrijfsvoering;
  2. Geboekte resultaten van gemaakte keuzes en bestede gelden.

Daarnaast hebben wij ten aanzien van de ZLSM ook de navolgende vragen:

  1. of de exploitatie van het baanvak nu de verantwoordelijk voor de provincie is of dat bij ZLSM ligt?
  2. Kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om het spoor aantrekkelijker te maken voor wandelroutes, fietsroutes en VVV arrangementen.
  3. Ten slotte willen wij graag weten of het niet mogelijk is om de materiele activa van ZLSM te beperken tot het noodzakelijke om de lijn te exploiteren.

Tevens willen wij benadrukken dat wij het gebruik van het spoorvak door andere exploitanten in de toekomst niet willen uitsluiten, als het gaat om spoorvervoer of andere  bewegingen.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke ontwikkelingen
Inkomsten gaan met 8% afnemen, terwijl de uitgaven zullen stijgen, met name in het sociale domein. Dit is een ontwikkeling die we in de gaten moeten houden. Tegelijkertijd zien we bij de decentralisaties dat we hier meer aandacht op moeten vestigen.

In de toekomst gaat meer dan 25% van onze begroting op aan het sociale domein. Dit betekent een verschuiving van fysiek naar sociaal bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Op dit moment wordt er voortvarend met de regio gewerkt aan de voorbereiding van de drie decentralisaties, waarbij niet alleen naar kostendekkendheid maar ook naar het slim organiseren wordt gekeken. Als fractie blijven wij deze ontwikkelingen volgen en zien wij uit naar de eerste beleidsplannen in de komende maanden. Wij willen daarbij opmerken dat voor ons  Daarnaast is de verwachting van de VNG dat onze budgetten ontoereikend zijn om de taken uit te voeren. Ook hier kijken naar bestaande voorbeelden (waaronder Venlo) en bestaande organisaties zijn geen heiligenhuisjes zijn. Voor onze fractie is het uitgangspunt:, zorg verlenen op basis van probleem / oplossing in plaats van input financiering.

Een belangrijk punt voor onze fractie is de aanpak van de werkloosheid onder 45+ en jongeren. Bij de kadernota hebben wij reeds een voorstel ingediend om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en bij de begroting nu willen wij samen met onze coalitiepartner CDA werk maken van de werkloosheid onder 45+ inwoners. Wij hebben hiervoor een amendement voorbereid om groeibanen te creëren en werklozen 45+ inwoners weer aan een baan te helpe door samen op te trekken met de regio.  Bij de algemene dekkingsmiddelen komen wij hier uitgebreid op terug. Daarnaast vragen wij het college ook om voor te sorteren op het behoud van werkgelegenheid voor Wajongers die vanaf 2015 hoogstwaarschijnlijk in de problemen gaan komen.

Volksgezondheid en milieu
Wij hebben vernomen dat van rijkswege middelen beschikbaar zijn gestelde voor het invoeren van het contact met adolescenten. Een goed initiatief. Wij verzoeken de portefeuillehouder wel om de inzet van deze middelen om de gezondheid- en leefstijl onder jongeren en adolescenten integraal te verbeteren. Daarmee doelen wij niet alleen op samenwerking met de GGD, maar ook scholengemeenschap Sophianum als het gaat om jongeren en andere maatschappelijke organisaties en plaatselijke verenigingen voor adolescenten.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting:
Hier hebben wij geen punten over de begroting, maar wel drie vragen.

Vraag: Er is wat stilte rondom de ontwikkelingen op het terrein van het voormalig Dr. Ackenshuis, maar wat is hier concreet de stand van zaken nu?

Vraag: Daarnaast zouden wij graag de voortgang willen vernemen in het Groene Hart te Mechelen en de subsidieaanvragen.

Vraag: Tot slot hebben wij vernomen dat de woningstichting Wittem een grote verbouwing gaat toepassen in de kern Mechelen, waarbij in het oude Klooster het aantal wooneenheden wordt gehalveerd.

Wij willen nogmaals onze zorg uitspreken dat er voldoende woonruimte beschikbaar blijft voor jongeren die op zich zelf gaan wonen in onze gemeente. Daarmee samen hangen voor ons de lasten van huren die in 2014 5% goedkoper worden dan koopwoningen.

Vraag: Kan het College inzicht geven in de mate waarin dit de doorstroom van huren naar kopen belemmert?

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Wij zijn als Fractie verbaasd over het voorstel om het nieuwe werken in te voeren. De argumentatie daarbij dat er verwachte krapte zou zijn op de arbeidsmarkt is voor ons volstrekt nieuw. Onze fractie is tevens van mening dat Het Nieuwe Werken alleen gerealiseerd kan worden als er sprake is van een totaaloplossing met daarin aandacht voor ondermeer:

–       Betrokkenheid van de directie, college en gemeenteraad

–       Detailplanning inclusief cijfermatige kostenraming

–       Capaciteit ICT-infrastructuur

–       Rechten en plichten voor werkgever en werknemer

–       Informatiebeveiliging inclusief aandacht voor clean-desk policy, inkrimping werkplekken (flexfactor), digitalisering, opleiding en scholing

–       Volwassenheid van de ICT-organisatie

–       Werkplekken delen met andere organisaties/gemeenten (voorbeeld Maastricht, Heerlen en Sittard)

Voor ons als Fractie is dit voorstel een proefballontje en wij stellen dan ook voor om het huidige te voorstel niet te accorderen, maar u te vragen om met een concreet voorstel te komen waarin eerder genoemde aandachtspunten zijn uitgewerkt. Op basis daarvan kunnen wij als raad in 2014 of daarna een concrete keuze maken om het nieuwe werken in te voeren. Vooruitlopend daarop, kan volgens ons thuiswerken zonder enig probleem en investering geïntroduceerd worden. Dit doen wij middels een motie waarin wij het nieuwe werken schrappen ten gunste van de groeibanen voor 45 plussers.

In plaats van het nieuwe werken in te voeren willen wij via een amendement de 50.000 euro inzetten om de positie van werklozen te verbeteren, voor nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

Wij snappen het nut en de noodzaak van een goede informatiebeveiliging, maar vragen ons ook af of het niet goedkoper kan. U stelt om voor om structureel een bedrag groot €15.000 in te zetten hiervoor, maar in een aantal zaken stelt u voor om allen beleid te ontwikkelen en te implementeren. Hoe moeten wij deze verhouding zien, dit zijn eenmalige activiteiten die structureel gefinancierd worden. Een tweede vraag betreft de DigiD audit, wij weten van de wettelijke verplichting, maar vragen ons af wat nu de werkelijke kosten zijn geweest in 2013 (voor de audit en de penetratietesten). Daarnaast willen wij graag weten of het niet mogelijk is om in 2014 de samenwerking op te zoeken en met andere heuvelland gemeentes samen de DigiD audit uit te besteden.

Ten aanzien van de economische ontwikkeling en stimulering van eigen ondernemers komen wij met een motie waarinwij u opdragen om in het kader van het aanbestedingsbeleid alle gunning onder de 25.000 (voor werken en diensten) en leveringen 15.000 euro eerst bij lokale ondernemers ‘weg te zetten’. Pas als op een bepaald gebied geen lokale ondernemers te vinden zijn, stellen wij voor om regulier aan te besteden. Volgens ons biedt het huidige aanbestedingsbeleid die ruimte en kunnen wij zo de eigen economie en ondernemers stimuleren en helpen.

Een laatste punt betreft het periodiek medisch onderzoek. Hier schrokken wij van het bedrag en willen vragen of dit niet goedkoper kan. Bovendien menen wij hier vorig jaar geld voor gereserveerd te hebben, zelfs in regionaal verband. Kan de portefeuillehouder dit toelichten?

Voorzitter wij zien uw antwoorden graag tegemoet en wij kijken uit naar 2014. Dank voor uw aandacht.

Fractievoorzitter Roel Ronken

AMD-Het nieuwe Werken – Werkgelegenheid-1

AMD-Limburg Economic Development-1

Motie CDA Fransssen krediet zonnepanelen

Motie-Aanbestedingsbeleid-1

FF_2014_Algemene beschouwingen