Tijdens de raadsvergadering van vijf september 2013 heeft de raad op initiatief van Fractie Franssen unaniem een motie ingediend en aangenomen om geen schaliegas boringen toe te staan in Gulpen-Wittem en de provincie Limburg te verzoeken prioriteit te maken van duurzame energie.

De recente ontwikkelingen rondom Schaliegas, brengen behoorlijke discussies met zich mee. Deze week verklaarden een aantal provinciale Statenfracties zich tegen Schaliegas boringen uit en sluiten daarmee aan op het standpunt van milieudefensie en de milieufederatie Limburg. Ook onze fractie is alles behalve een voorstander van Schaliegas. Reden om nu een motie in te dienen en de Provinciale Staten te ondersteunen in hun beroep tegen Schaliegas boringen.

Schaliegas wordt voorgespiegeld als het gas wat ecologisch verantwoord is. Toch worden er ongeveer 750 chemicaliën gebruikt (waarvan er 650 kankerverwekkend zijn) en komt er veel methaangas vrij, dat slecht is voor de broeikas en levert chemisch afval op. Voor onze fractie staat de winning van dit gas dan ook lijnrecht tegenover de ambities die we hebben op het gebied van duurzame energie.

Onze fractie is er zich van bewust dat de ontwikkelingen nog in de eerste fase zitten, maar ook wij kunnen worden verrast met een verzoek tot proefboringen omdat onze bodem Schaliegas rijk is. Het is echter niet helder wat de schade en opbrengsten zijn en de risico’s die wij daarmee lopen. Daarnaast is de winning van Schaliegas slechts een tijdelijke oplossing voor het winnen van energie en levert daarmee geen bijdrage aan echte duurzame energie. Wij vinden het daarom belangrijk om de plannen rondom duurzame energie in onze gemeente uit te voeren en verzoeken ook de provincie Limburg om daar prioriteit aan te geven. Wij danken dan ook onze collega fracties CDA, Groen!, Balans, GroenLinks en PvdA dat zij deze motie samen met ons indienen en ondersteunen.

Robbert Dautzenberg

Raadslid Fractie Franssen

Motie schaliegas Fractie Franssen, CDA,

Overwegende dat:

  • Gezien de uitkomsten van het landelijke onderzoek naar schaliegas – waaringeconcludeerd word dat boren naar schaliegas zonder grote risico’s zou kunnen, het Kabinet waarschijnlijk gaat instemmen met proefboringen naar schaliegas;
  • Limburg genoemd wordt als potentiële boringsplaats;
  • Het grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem hier mogelijk in de toekomst mee te maken kan krijgen;
  • De milieufederatie Limburg en een aantal Provinciale Staten fracties pleiten tegen schaliegasboringen in de provincie Limburg;
  • De gemeente Gulpen-Wittem inzet op duurzame energie;
  • Er al diverse gemeenten zijn die zichzelf ‘schaliegas vrij’ hebben verklaard;
  • We moeten beseffen dat als men gaat boren naar schaliegas het aantal boorputten bij schaliegasboringen veel groter is dan bij gangbare aardgasboringen en er chemische producten en methaan vrijkomen;
  • Als de boringen doorgaan, iedere gemeente te maken kan krijgen met de aanvraag om boorputten toe te staan;
  • Voorkomen moet worden dat er onomkeerbare besluiten worden genomen over (proef)boringen naar schaliegas;

Draagt het College op:

– Vanuit Gulpen-Wittem de provincie Limburg te verzoeken om (proef)boringen naar
schaliegas op het grondgebied van Limburg en Gulpen-Wittem niet te
steunen;

– De gemeente Gulpen-Wittem te benoemen als een ‘schaliegas vrije gemeente’.

Weblink naar Schaliegas vrij . NL https://www.schaliegasvrij.nl/2013/09/08/50-000ste-handtekening-bij-petitie-tegen-schaliegas/