De ontwikkelingen op de Gulperberg hebben al jaren een hoop stof doen opwaaien. Stof die niet alleen van deze tijd is, maar impliciet verbonden is met de geschiedenis van onze fractie. Zoals velen onder u weten was minimale ontwikkeling op de Gulperberg een van onze speerpunten en dat is het nog steeds! Toen wij als raad de keuze maakten om te komen tot een gebiedsvisie lag er een roerig voortraject aan ten grondslag. Onze fractie heeft zich altijd terughoudend opgesteld ten aanzien van de ontwikkelingen, gezien de ecologische waarden van de Gulperberg en het brede gemeentelijk zicht op deze locatie.

Als wij nu naar de ontstane situatie kijken en daarbij de resultaten betrekken van het onderzoek en de uiteindelijke gepresenteerde Gebiedsvisie. Dan sluiten wij ons aan bij de gebiedsvisie zoals deze nu voor licht. Wij willen daarbij het College verzoeken om met plannen te komen en plannen voor kwalitatieve ontwikkelingen op de Gulperberg toe te juichen en daarbij zeer terughoudend om te gaan met kwantitatieve uitbreiding, aansluitend op de gebiedsvisie, als er concrete plannen voorliggen.

Voor wat betreft het afgebrande restaurant in huidige vorm is een aanfluiting en het oude dierenpark is dringend aan sanering toe. Kleinschalige plannen op deze locatie, kwalitatief hoogwaardig zijn mogelijk zoals in de visie gepresenteerd. Dit betekent dat er ook door de plannenmakers keuzes moeten worden gemaakt, wat mogelijk is ligt voor in deze gebiedsvisie. Zodoende worden er keuzes gemaakt in het belang van het cultuurlandschap en samengaand met economische ontwikkelingen, waarbij de gemeente de regie in eigen hand kan houden. Laat dat in ieder geval in een gebiedsvisie duidelijk worden, waarbij wij proberen met een breed draagvlak en meerdere partijen verstandige keuzes te maken, nu en voor de toekomst.

de gebiedsvisie Gulperberg, met als bijnaam Op naar de Top! De Gulperberg en daarmee ook deze visie, raken het ontstaan en bestaan van onze fractie. Voorzichtigheid ten aanzien van de ontwikkelingen aldaar is dus voor ons uitermate belangrijk.

Wij zijn blij om te zien dat de matrix die wij vorig jaar gezamenlijk in deze raad hebben vastgesteld, het uitgangspunt vormt voor deze visie. De matrix en daarmee ook de visie zijn voor ons de uitgangspunten waar tegen elke ontwikkeling getoetst moet worden en zijn volgens ons transparant. Aan deze matrix en daar beschreven uitgangspunten staan voor ons als fractie vast.

Onze fractie wil nu stappen zetten en vooruitkijken, wij vinden het belangrijk dat er voor een goede ontwikkeling ingezet wordt op het verbeteren van voet- en fietspaden. Het inzetten op goede bewegwijzering naar parkeerplaatsen onder aan de berg. Alsmede het uitgeven van overzichtskaarten met aanwezige wandel, fiets en mountainbikeroutes. Laten wij vooral nu inzetten op het geven van een impuls en kijken of we de top kunnen bereiken.

De gebiedsvisie is na het verwerpen van het amendement van de fractie Groen! unaniem aangenomen. Het College heeft daarbij aangegeven met plannen te komen voor de verbetering van de infrastructuur en beleving van de Gulperberg. Plannen die aansluitend op de vastgestelde gebiedsvisie.

Namens Fractie Franssen

Raadslid Jo Nix