De actuele ontwikkelingen rond de invoering van de Participatiewet en het Sociaal Akkoord worden momenteel gezamenlijk door de zes heuvelland gemeenten en de sociale dienst Pentasz opgepakt in het project ‘ Heuvelland werkt’. Hiermee wordt een vergaande samenwerking in de regio opgezet, waarbij de grote wijzigingen uit het sociaal akkoord worden uitgevoerd. Een aantal van deze processen zoals Podium24, het Werkgeversservicepunt en de herstructurering van de WSW lopen inmiddels. Daarnaast zijn nog een aantal processen in onderzoek als het gaat om gemeenschappelijke uitvoering. De Participatiewet wordt inmiddels door de minister van sociale zaken een jaar uitgesteld tot 2015, hetgeen onverlet laat dat de aangekondigde maatregelen budgettair al worden doorberekend en verlaagd aan de gemeenten. Voor het wetgevingstraject relevante uitkomsten van het Sociaal Akkoord zijn het uitstellen van het beëindigen van de instroom in de WSW van 2014 naar 2015 en het een jaar later doorvoeren van veranderingen in de Wajong. Door het sluiten van het sociaal akkoord lijkt het streven naar een regeling vooralsnog niet door te gaan, maar de financiële taakstelling blijft overeind.

De maatregelen hebben als doel te komen tot een regionaal arbeidsmarktbeleid, waarbij de werkbedrijven (huidige SW bedrijven) verantwoordelijk worden voor het werk van Wajongers en SW-geindiceerden, die bij deze werkbedrijven in dienst komen. Hierbij worden de regionale ondernemers en wethouders nauw betrokken. Daarnaast komen een aantal mensen die niet in aanmerking komen voor de Wajong in dienst van de gemeente, tegen een vergoeding op bijstandsniveau (volgens het sociaal akkoord van het Rijk). Op deze wijze wordt gestreefd naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen zo veel mogelijk kansen op werk krijgt. De keuringen voor de arbeidsgeschiktheid worden door een nieuw orgaan bestaande uit het UWV en CIZ uitgevoerd en ook de uitkeringen worden door dit orgaan verstrekt. De komende maanden wordt het sociaal akkoord op landelijk niveau verder uitgewerkt, zodat er meer duidelijkheid ontstaat welke taken en verplichtingen op de gemeenten afkomen.

Uit de nuance, aangebracht door de minister van sociale zaken, volgt wel gemeenten beleidsvrijheid hebben en de komst van de nieuwe landelijke instantie nog in onderzoek is. Ook is een fusie van de huidige SW-bedrijven niet aan de orde, maar dient er wel sprake van samenwerking te zijn. De nieuwe Paticipatiewet en Quotumwet zullen nog voor het einde van 2013 door de Tweede Kamer worden behandeld. Gemeenten hebben dan ook pas duidelijkheid over de inhoud en consequenties van deze maatregelen. De zes heuvelland gemeenten gaan vooruitlopend op de nieuwe wet verder met ‘Heuvelland werkt’, continueren de lobby naar het Rijk om tot een sterke subregio te komen voor de regionale arbeidsmarkt. Voor meer informatie kunt u de volledige Raadsinformatiebrief hieronder downloaden.