Provincie verklaart Gulpen-Wittem financieel gezond. Tot 2016 weinig toezicht door Gedeputeerde Staten

Gulpen-Wittem – 25  juni 2013 – De provincie Limburg heeft de financiële positie van de gemeente Gulpen-Wittem bekeken door middel van een zogenaamd Financieel Verdiepingsonderzoek. Op basis van dat onderzoek hebben Gedeputeerde Staten geconcludeerd dat het toezicht op de gemeente tot en met 2016 minimaal kan zijn.

Toezichtsvorm voor vier jaar bepaald

GS hebben in 2004 besloten het toezicht te moderniseren. Het financieel verdiepingsonderzoek maakt deel uit van die moderniseringsslag. Het onderzoek wordt gebruikt om de toezichtvorm voor in principe vier jaar te bepalen. Uit het onderzoek blijkt nu dat Gulpen-Wittem het meerjarig repressief toezicht zonder voorwaarden heeft gekregen. Het rapport geeft verder aan wat de belangrijkste aandachtspunten voor de financiële positie en financiële functie zijn en waar GS de gemeente op monitort. De meest gebruikelijke manier is kijken naar de begroting, de meerjarenraming en de vermogenspositie. Daarnaast is nu ook gekeken naar de strategische, tactische en operationele stuurinformatie en naar het naleven van relevante wet- en regelgeving.

Alle onderdelen voldoende of goed

Op basis van de huidige positie en de risico’s zoals demografische ontwikkelingen, niet-geraamde lasten en een snel afgenomen buffer beoordeelt GS het materieel en structureel begrotingsevenwicht en het duurzaam financieel evenwicht als voldoende. Ook het weerstandsvermogen en de algemene reserve is als voldoende beoordeeld. De naleving van de relevante financiële wet- en regelgeving door Gulpen-Wittem is als goed beoordeeld. De strategische, tactische en operationele stuurinformatie waarover de raad beschikt is ook voor elk niveau goed.

Extra lof

De gemeente krijgt van de provincie extra lof voor de paragraaf Verbonden Partijen, die vanwege het belang via een aparte nota aan de raad was aangeboden. Deze nota wordt een voorbeeld voor andere gemeenten genoemd. Samen met de huidige stuurinformatie heeft Gulpen-Wittem daarmee belangrijke en goede instrumenten om financieel ‘in control’ te zijn en is er dus weinig toezicht van de provincie nodig.

Doorkijk naar de toekomst

Al jaren staan gemeenten voor de uitdaging steeds opnieuw bezuinigingen door te voeren en de begroting sluitend te krijgen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Het Rijk gaat immers door met bezuinigen op het Gemeentefonds. Bovendien decentraliseert het Rijk in 2015 omvangrijke taken naar de gemeenten, waarbij grote kortingen op de budgetten plaatsvinden. Gulpen-Wittem zal daar maatregelen voor moeten treffen en opnieuw moeten kijken hoe zij haar taken oppakt, organiseert en uitvoert. De gemeente gaat daardoor een periode met grote onzekerheden tegemoet. Reden waarom ze de ontwikkelingen alert volgt en nu al nieuwe maatregelen voorbereidt om tijdig te kunnen reageren op toekomstige ontwikkelingen.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem

Toelichting repressief toezicht:

Repressief toezicht houdt in dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren. In geval van repressief toezicht delen GS vóór 1 januari aan de gemeente mee dat haar begroting onder repressief toezicht valt. Ook als GS dat niet of te laat doen, valt de gemeente voor dat jaar onder repressief toezicht.  Een gemeente onder repressief toezicht blijft wel alle documenten uit de budgetcyclus aan de provincie sturen. Dit om de toezichthouder in staat te stellen de ontwikkelingen rond de financiën van de gemeente te blijven volgen.