Op donderdagavond 6 juni 2013 buigt de raad van Gulpen-Wittem zich over de financiële positie van de gemeente. Op de agenda staan de jaarstukken en de kadernota. In de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over 2012. Met de kadernota kijkt het college vooruit naar de nog op te stellen begroting voor 2014.

In 2012 heeft de gemeente € 991.000 minder uitgegeven dan ontvangen. Dat is beter dan voorzien. De begroting ging uit van een tekort van € 487.000. Er is dus per saldo een positief resultaat van € 1.478.000. Dit is te danken aan een groot aantal incidentele meevallers in het jaar 2012, onder andere op het gebied van de uitvoering van de WMO en sociale werkgelegenheid. Ook de loonkosten vielen lager uit. Bij de begroting 2012 was een aantal bezuinigingen voorgenomen die gerealiseerd zijn. Daarnaast zijn er ook diverse doelstellingen voor nieuw beleid gerealiseerd. Onder andere is de klussendienst sinds oktober 2012 operationeel. Een klimaatbeleidsplan en uitvoeringsprogramma is vastgesteld. De evaluatie van het parkeerbeleid heeft plaatsgevonden. Verder is de lening verstrekt aan de NV VTC waarna gestart is met de renovatie van het zwembad. Ook de bouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin Heuvelland ging in 2012 gestaag door.

Hoewel het resultaat van de jaarrekening gunstig is, houdt de gemeente rekening met tegenvallers die op de gemeenten afkomen zoals de rijksbezuinigingen en grote veranderingen (Oranjeakkoord, Sociaal akkoord, transitie jeugdzorg, AWBZ e.d., de invoering Participatiewet in 2015). Dit valt allemaal te lezen in de kadernota. De te verwachten bijbehorende financiële effecten zijn voor een gedeelte meegenomen in de ramingen voor de komende jaren. Slechts een gedeelte omdat de uiteindelijke hoogte van de rijksbezuiniging niet vaststaat en ook het tempo van invoering niet bekend is.

Doordat de gemeente de laatste paar jaren reeds flink bezuinigd heeft, is het niet nodig geweest om nieuwe fundamentele keuzes te maken om de financiën op orde te krijgen. Enkel een paar bestaande budgetten zijn verlaagd vanwege meevallers of onderuitputting. Het is zelfs mogelijk geweest om in de kadernota enkele voorstellen voor nieuw beleid op te nemen. Per saldo vragen deze voorstellen voor de Kadernota 2014 een budget van € 1,1 miljoen. De structurele lasten zijn Є 0,7 miljoen. De uiteindelijke besluitvorming omtrent de op te nemen bezuinigingen en voorstellen voor nieuw beleid vindt plaatst in het najaar bij de behandeling van de begroting 2014.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem